Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Josué 16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια υἱῶν Ιωσηϕ ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου τοῦ κατὰ Ιεριχω ἀπ’ ἀνατολῶν καὶ ἀναβήσεται ἀπὸ Ιεριχω εἰς τὴν ὀρεινὴν τὴν ἔρημον εἰς Βαιθηλ Λουζα

Kaì egéneto tà hória hyiō̂n Iōsēph apò toû Iordánou toû katà Ierichō ap’ anatolō̂n kaì anabḗsetai apò Ierichō eis tḕn oreinḕn tḕn érēmon eis Baithēl Louza

2
καὶ ἐξελεύσεται εἰς Βαιθηλ καὶ παρελεύσεται ἐπὶ τὰ ὅρια τοῦ Χαταρωθι

kaì exeleúsetai eis Baithēl kaì pareleúsetai epì tà hória toû Chatarōthi

3
καὶ διελεύσεται ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἐπὶ τὰ ὅρια Απταλιμ ἕως τῶν ὁρίων Βαιθωρων τὴν κάτω, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν.

kaì dieleúsetai epì tḕn thálassan epì tà hória Aptalim héōs tō̂n horíōn Baithōrōn tḕn kátō, kaì éstai hē diéxodos autō̂n epì tḕn thálassan.

4
Καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Ιωσηϕ, Εϕραιμ καὶ Μανασση·

Kaì eklēronómēsan hoi hyioì Iōsēph, Ephraim kaì Manassē:

5
καὶ ἐγενήθη ὅρια υἱῶν Εϕραιμ κατὰ δήμους αὐτῶν· καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας αὐτῶν ἀπὸ ἀνατολῶν Αταρωθ καὶ Εροκ ἕως Βαιθωρων τὴν ἄνω καὶ Γαζαρα,

kaì egenḗthē hória hyiō̂n Ephraim katà dḗmous autō̂n: kaì egenḗthē tà hória tē̂s klēronomías autō̂n apò anatolō̂n Atarōth kaì Erok héōs Baithōrōn tḕn ánō kaì Gazara,

6
καὶ διελεύσεται τὰ ὅρια ἐπὶ τὴν θάλασσαν εἰς Ικασμων ἀπὸ βορρᾶ θερμα, περιελεύσεται ἐπὶ ἀνατολὰς εἰς θηνασα καὶ Σελλησα καὶ παρελεύσεται ἀπ’ ἀνατολῶν εἰς Ιανωκα

kaì dieleúsetai tà hória epì tḕn thálassan eis Ikasmōn apò borrâ therma, perieleúsetai epì anatolàs eis thēnasa kaì Sellēsa kaì pareleúsetai ap’ anatolō̂n eis Ianōka

7
καὶ εἰς Μαχω καὶ Αταρωθ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ ἐλεύσεται ἐπὶ Ιεριχω καὶ διεκβαλεῖ ἐπὶ τὸν Ιορδάνην,

kaì eis Machō kaì Atarōth kaì hai kō̂mai autō̂n kaì eleúsetai epì Ierichō kaì diekbaleî epì tòn Iordánēn,

8
καὶ ἀπὸ Ταϕου πορεύσεται τὰ ὅρια ἐπὶ θάλασσαν ἐπὶ Χελκανα, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ θάλασσαν· αὕτη ἡ κληρονομία ϕυλῆς Εϕραιμ κατὰ δήμους αὐτῶν.

kaì apò Taphou poreúsetai tà hória epì thálassan epì Chelkana, kaì éstai hē diéxodos autō̂n epì thálassan: haútē hē klēronomía phylē̂s Ephraim katà dḗmous autō̂n.

9
καὶ αἱ πόλεις αἱ ἀϕορισθεῖσαι τοῖς υἱοῖς Εϕραιμ ἀνὰ μέσον τῆς κληρονομίας υἱῶν Μανασση, πᾶσαι αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.

kaì hai póleis hai aphoristheîsai toîs hyioîs Ephraim anà méson tē̂s klēronomías hyiō̂n Manassē, pâsai hai póleis kaì hai kō̂mai autō̂n.

10
καὶ οὐκ ἀπώλεσεν Εϕραιμ τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Γαζερ, καὶ κατῴκει ὁ Χαναναῖος ἐν τῷ Εϕραιμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ἕως ἀνέβη Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν ἐν πυρί, καὶ τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Φερεζαίους καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Γαζερ ἐξεκέντησαν, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Φαραω ἐν ϕερνῇ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ.

kaì ouk apṓlesen Ephraim tòn Chananaîon tòn katoikoûnta en Gazer, kaì katṓikei ho Chananaîos en tō̂i Ephraim héōs tē̂s hēméras taútēs, héōs anébē Pharaō basileùs Aigýptou kaì élaben autḕn kaì enéprēsen autḕn en pyrí, kaì toùs Chananaíous kaì toùs Pherezaíous kaì toùs katoikoûntas en Gazer exekéntēsan, kaì édōken autḕn Pharaō en phernē̂i tē̂i thygatrì autoû.