Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Joshua 18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐξεκκλησιάσθη πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ εἰς Σηλω καὶ ἔπηξαν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἡ γῆ ἐκρατήθη ὑπ’ αὐτῶν.

Kaì exekklēsiásthē pâsa synagōgḕ hyiō̂n Israēl eis Sēlō kaì épēxan ekeî tḕn skēnḕn toû martyríou, kaì hē gē̂ ekratḗthē hyp’ autō̂n.

2
καὶ κατελείϕθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, οἳ οὐκ ἐκληρονόμησαν, ἑπτὰ ϕυλαί.

kaì kateleíphthēsan hoi hyioì Israēl, hoì ouk eklēronómēsan, heptà phylaí.

3
καὶ εἶπεν ’Ιησοῦς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ῞Εως τίνος ἐκλυθήσεσθε κληρονομῆσαι τὴν γῆν, ἣν ἔδωκεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν;

kaì eîpen ’Iēsoûs toîs hyioîs Israēl ῞Eōs tínos eklythḗsesthe klēronomē̂sai tḕn gē̂n, hḕn édōken kýrios ho theòs hēmō̂n?

4
δότε ἐξ ὑμῶν τρεῖς ἄνδρας ἐκ ϕυλῆς, καὶ ἀναστάντες διελθέτωσαν τὴν γῆν καὶ διαγραψάτωσαν αὐτὴν ἐναντίον μου, καθὰ δεήσει διελεῖν αὐτήν. (καὶ ἤλθοσαν πρὸς αὐτόν,

dóte ex hymō̂n treîs ándras ek phylē̂s, kaì anastántes dielthétōsan tḕn gē̂n kaì diagrapsátōsan autḕn enantíon mou, kathà deḗsei dieleîn autḗn. (kaì ḗlthosan pròs autón,

5
καὶ διεῖλεν αὐτοῖς ἑπτὰ μερίδας.) Ιουδας στήσεται αὐτοῖς ὅριον ἀπὸ λιβός, καὶ οἱ υἱοὶ Ιωσηϕ στήσονται αὐτοῖς ἀπὸ βορρᾶ.

kaì dieîlen autoîs heptà merídas.) Ioudas stḗsetai autoîs hórion apò libós, kaì hoi hyioì Iōsēph stḗsontai autoîs apò borrâ.

6
ὑμεῖς δὲ μερίσατε τὴν γῆν ἑπτὰ μερίδας καὶ ἐνέγκατε πρός με ὧδε, καὶ ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν.

hymeîs dè merísate tḕn gē̂n heptà merídas kaì enénkate prós me hō̂de, kaì exoísō hymîn klē̂ron énanti kyríou toû theoû hēmō̂n.

7
οὐ γάρ ἐστιν μερὶς τοῖς υἱοῖς Λευι ἐν ὑμῖν, ἱερατεία γὰρ κυρίου μερὶς αὐτοῦ· καὶ Γαδ καὶ Ρουβην καὶ τὸ ἥμισυ ϕυλῆς Μανασση ἐλάβοσαν τὴν κληρονομίαν αὐτῶν πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐπ’ ἀνατολάς, ἣν ἔδωκεν αὐτοῖς Μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου.

ou gár estin merìs toîs hyioîs Leui en hymîn, hierateía gàr kyríou merìs autoû: kaì Gad kaì Roubēn kaì tò hḗmisy phylē̂s Manassē elábosan tḕn klēronomían autō̂n péran toû Iordánou ep’ anatolás, hḕn édōken autoîs Mōysē̂s ho paîs kyríou.

8
καὶ ἀναστάντες οἱ ἄνδρες ἐπορεύθησαν, καὶ ἐνετείλατο ’Ιησοῦς τοῖς ἀνδράσιν τοῖς πορευομένοις χωροβατῆσαι τὴν γῆν λέγων Πορεύεσθε καὶ χωροβατήσατε τὴν γῆν καὶ παραγενήθητε πρός με, καὶ ὧδε ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ἔναντι κυρίου ἐν Σηλω.

kaì anastántes hoi ándres eporeúthēsan, kaì eneteílato ’Iēsoûs toîs andrásin toîs poreuoménois chōrobatē̂sai tḕn gē̂n légōn Poreúesthe kaì chōrobatḗsate tḕn gē̂n kaì paragenḗthēte prós me, kaì hō̂de exoísō hymîn klē̂ron énanti kyríou en Sēlō.

9
καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ἐχωροβάτησαν τὴν γῆν καὶ εἴδοσαν αὐτὴν καὶ ἔγραψαν αὐτὴν κατὰ πόλεις αὐτῆς ἑπτὰ μερίδας εἰς βιβλίον καὶ ἤνεγκαν πρὸς ’Ιησοῦν.

kaì eporeúthēsan kaì echōrobátēsan tḕn gē̂n kaì eídosan autḕn kaì égrapsan autḕn katà póleis autē̂s heptà merídas eis biblíon kaì ḗnenkan pròs ’Iēsoûn.

10
καὶ ἐνέβαλεν αὐτοῖς ’Ιησοῦς κλῆρον ἐν Σηλω ἔναντι κυρίου.

kaì enébalen autoîs ’Iēsoûs klē̂ron en Sēlō énanti kyríou.

11
Καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ϕυλῆς Βενιαμιν πρῶτος κατὰ δήμους αὐτῶν, καὶ ἐξῆλθεν ὅρια τοῦ κλήρου αὐτῶν ἀνὰ μέσον Ιουδα καὶ ἀνὰ μέσον τῶν υἱῶν Ιωσηϕ.

Kaì exē̂lthen ho klē̂ros phylē̂s Beniamin prō̂tos katà dḗmous autō̂n, kaì exē̂lthen hória toû klḗrou autō̂n anà méson Iouda kaì anà méson tō̂n hyiō̂n Iōsēph.

12
καὶ ἐγενήθη αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ βορρᾶ ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου, προσαναβήσεται τὰ ὅρια κατὰ νώτου Ιεριχω ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἀναβήσεται ἐπὶ τὸ ὄρος ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος ἡ Μαδβαρῖτις Βαιθων,

kaì egenḗthē autō̂n tà hória apò borrâ apò toû Iordánou, prosanabḗsetai tà hória katà nṓtou Ierichō apò borrâ kaì anabḗsetai epì tò óros epì tḕn thálassan, kaì éstai autoû hē diéxodos hē Madbarîtis Baithōn,

13
καὶ διελεύσεται ἐκεῖθεν τὰ ὅρια Λουζα ἐπὶ νώτου Λουζα ἀπὸ λιβός (αὕτη ἐστὶν Βαιθηλ), καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια Μααταρωθορεχ ἐπὶ τὴν ὀρεινήν, ἥ ἐστιν πρὸς λίβα Βαιθωρων ἡ κάτω,

kaì dieleúsetai ekeîthen tà hória Louza epì nṓtou Louza apò libós (haútē estìn Baithēl), kaì katabḗsetai tà hória Maatarōthorech epì tḕn oreinḗn, hḗ estin pròs líba Baithōrōn hē kátō,

14
καὶ διελεύσεται τὰ ὅρια καὶ περιελεύσεται ἐπὶ τὸ μέρος τὸ βλέπον παρὰ θάλασσαν ἀπὸ λιβὸς ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐπὶ πρόσωπον Βαιθωρων λίβα, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος εἰς Καριαθβααλ (αὕτη ἐστὶν Καριαθιαριν πόλις υἱῶν Ιουδα)· τοῦτό ἐστιν τὸ μέρος τὸ πρὸς θάλασσαν.

kaì dieleúsetai tà hória kaì perieleúsetai epì tò méros tò blépon parà thálassan apò libòs apò toû órous epì prósōpon Baithōrōn líba, kaì éstai autoû hē diéxodos eis Kariathbaal (haútē estìn Kariathiarin pólis hyiō̂n Iouda): toûtó estin tò méros tò pròs thálassan.

15
καὶ μέρος τὸ πρὸς λίβα ἀπὸ μέρους Καριαθβααλ, καὶ διελεύσεται ὅρια εἰς Γασιν ἐπὶ πηγὴν ὕδατος Ναϕθω,

kaì méros tò pròs líba apò mérous Kariathbaal, kaì dieleúsetai hória eis Gasin epì pēgḕn hýdatos Naphthō,

16
καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ μέρους τοῦ ὄρους, ὅ ἐστιν κατὰ πρόσωπον νάπης Ονναμ, ὅ ἐστιν ἐκ μέρους Εμεκραϕαϊν ἀπὸ βορρᾶ, καὶ καταβήσεται Γαιεννα ἐπὶ νώτου Ιεβουσαι ἀπὸ λιβὸς καὶ καταβήσεται ἐπὶ πηγὴν Ρωγηλ

kaì katabḗsetai tà hória epì mérous toû órous, hó estin katà prósōpon nápēs Onnam, hó estin ek mérous Emekraphaïn apò borrâ, kaì katabḗsetai Gaienna epì nṓtou Iebousai apò libòs kaì katabḗsetai epì pēgḕn Rōgēl

17
καὶ διελεύσεται ἐπὶ πηγὴν Βαιθσαμυς καὶ παρελεύσεται ἐπὶ Γαλιλωθ, ἥ ἐστιν ἀπέναντι πρὸς ἀνάβασιν Αιθαμιν, καὶ καταβήσεται ἐπὶ λίθον Βαιων υἱῶν Ρουβην

kaì dieleúsetai epì pēgḕn Baithsamys kaì pareleúsetai epì Galilōth, hḗ estin apénanti pròs anábasin Aithamin, kaì katabḗsetai epì líthon Baiōn hyiō̂n Roubēn

18
καὶ διελεύσεται κατὰ νώτου Βαιθαραβα ἀπὸ βορρᾶ καὶ καταβήσεται

kaì dieleúsetai katà nṓtou Baitharaba apò borrâ kaì katabḗsetai

19
ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ νώτου Βαιθαγλα ἀπὸ βορρᾶ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος τῶν ὁρίων ἐπὶ λοϕιὰν τῆς θαλάσσης τῶν ἁλῶν ἐπὶ βορρᾶν εἰς μέρος τοῦ Ιορδάνου ἀπὸ λιβός· ταῦτα τὰ ὅριά ἐστιν ἀπὸ λιβός.

epì tà hória epì nṓtou Baithagla apò borrâ, kaì éstai hē diéxodos tō̂n horíōn epì lophiàn tē̂s thalássēs tō̂n halō̂n epì borrân eis méros toû Iordánou apò libós: taûta tà hóriá estin apò libós.

20
καὶ ὁ Ιορδάνης ὁριεῖ ἀπὸ μέρους ἀνατολῶν. αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Βενιαμιν, τὰ ὅρια αὐτῆς κύκλῳ κατὰ δήμους.

kaì ho Iordánēs horieî apò mérous anatolō̂n. haútē hē klēronomía hyiō̂n Beniamin, tà hória autē̂s kýklōi katà dḗmous.

21
καὶ ἐγενήθησαν αἱ πόλεις τῶν υἱῶν Βενιαμιν κατὰ δήμους αὐτῶν Ιεριχω καὶ Βαιθεγλιω καὶ Αμεκασις

kaì egenḗthēsan hai póleis tō̂n hyiō̂n Beniamin katà dḗmous autō̂n Ierichō kaì Baithegliō kaì Amekasis

22
καὶ Βαιθαβαρα καὶ Σαρα καὶ Βησανα

kaì Baithabara kaì Sara kaì Bēsana

23
καὶ Αιιν καὶ Φαρα καὶ Εϕραθα

kaì Aiin kaì Phara kaì Ephratha

24
καὶ Καραϕα καὶ Κεϕιρα καὶ Μονι καὶ Γαβαα, πόλεις δέκα δύο καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·

kaì Karapha kaì Kephira kaì Moni kaì Gabaa, póleis déka dýo kaì hai kō̂mai autō̂n:

25
Γαβαων καὶ Ραμα καὶ Βεηρωθα

Gabaōn kaì Rama kaì Beērōtha

26
καὶ Μασσημα καὶ Μιρων καὶ Αμωκη

kaì Massēma kaì Mirōn kaì Amōkē

27
καὶ Φιρα καὶ Καϕαν καὶ Νακαν καὶ Σεληκαν καὶ θαρεηλα

kaì Phira kaì Kaphan kaì Nakan kaì Selēkan kaì thareēla

28
καὶ Ιεβους (αὕτη ἐστὶν Ιερουσαλημ) καὶ πόλεις καὶ Γαβαωθιαριμ, πόλεις τρεῖς καὶ δέκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Βενιαμιν κατὰ δήμους αὐτῶν.

kaì Iebous (haútē estìn Ierousalēm) kaì póleis kaì Gabaōthiarim, póleis treîs kaì déka kaì hai kō̂mai autō̂n. haútē hē klēronomía hyiō̂n Beniamin katà dḗmous autō̂n.