Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Joshua 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσαν οἱ βασιλεῖς τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς Φοινίκης οἱ παρὰ τὴν θάλασσαν ὅτι ἀπεξήρανεν κύριος ὁ θεὸς τὸν Ιορδάνην ποταμὸν ἐκ τῶν ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῷ διαβαίνειν αὐτούς, καὶ ἐτάκησαν αὐτῶν αἱ διάνοιαι καὶ κατεπλάγησαν, καὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ϕρόνησις οὐδεμία ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ.

Kaì egéneto hōs ḗkousan hoi basileîs tō̂n Amorraíōn, hoì ē̂san péran toû Iordánou, kaì hoi basileîs tē̂s Phoiníkēs hoi parà tḕn thálassan hóti apexḗranen kýrios ho theòs tòn Iordánēn potamòn ek tō̂n émprosthen tō̂n hyiō̂n Israēl en tō̂i diabaínein autoús, kaì etákēsan autō̂n hai diánoiai kaì kateplágēsan, kaì ouk ē̂n en autoîs phrónēsis oudemía apò prosṓpou tō̂n hyiō̂n Israēl.

2
‘Υπὸ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν εἶπεν κύριος τῷ ’Ιησοῖ Ποίησον σεαυτῷ μαχαίρας πετρίνας ἐκ πέτρας ἀκροτόμου καὶ καθίσας περίτεμε τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.

‘Ypò dè toûton tòn kairòn eîpen kýrios tō̂i ’Iēsoî Poíēson seautō̂i machaíras petrínas ek pétras akrotómou kaì kathísas períteme toùs hyioùs Israēl.

3
καὶ ἐποίησεν ’Ιησοῦς μαχαίρας πετρίνας ἀκροτόμους καὶ περιέτεμεν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐπὶ τοῦ καλουμένου τόπου Βουνὸς τῶν ἀκροβυστιῶν.

kaì epoíēsen ’Iēsoûs machaíras petrínas akrotómous kaì periétemen toùs hyioùs Israēl epì toû kalouménou tópou Bounòs tō̂n akrobystiō̂n.

4
ὃν δὲ τρόπον περιεκάθαρεν ’Ιησοῦς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ, ὅσοι ποτὲ ἐγένοντο ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὅσοι ποτὲ ἀπερίτμητοι ἦσαν τῶν ἐξεληλυθότων ἐξ Αἰγύπτου,

hòn dè trópon periekátharen ’Iēsoûs toùs hyioùs Israēl, hósoi potè egénonto en tē̂i hodō̂i kaì hósoi potè aperítmētoi ē̂san tō̂n exelēlythótōn ex Aigýptou,

5
πάντας τούτους περιέτεμεν ’Ιησοῦς·

pántas toútous periétemen ’Iēsoûs:

6
τεσσαράκοντα γὰρ καὶ δύο ἔτη ἀνέστραπται Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Μαδβαρίτιδι, διὸ ἀπερίτμητοι ἦσαν οἱ πλεῖστοι αὐτῶν τῶν μαχίμων τῶν ἐξεληλυθότων ἐκ γῆς Αἰγύπτου οἱ ἀπειθήσαντες τῶν ἐντολῶν τοῦ θεοῦ, οἷς καὶ διώρισεν μὴ ἰδεῖν αὐτοὺς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι ἡμῖν, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.

tessarákonta gàr kaì dýo étē anéstraptai Israēl en tē̂i erḗmōi tē̂i Madbarítidi, diò aperítmētoi ē̂san hoi pleîstoi autō̂n tō̂n machímōn tō̂n exelēlythótōn ek gē̂s Aigýptou hoi apeithḗsantes tō̂n entolō̂n toû theoû, hoîs kaì diṓrisen mḕ ideîn autoùs tḕn gē̂n, hḕn ṓmosen kýrios toîs patrásin autō̂n doûnai hēmîn, gē̂n rhéousan gála kaì méli.

7
ἀντὶ δὲ τούτων ἀντικατέστησεν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, οὓς ’Ιησοῦς περιέτεμεν διὰ τὸ αὐτοὺς γεγενῆσθαι κατὰ τὴν ὁδὸν ἀπεριτμήτους.

antì dè toútōn antikatéstēsen toùs hyioùs autō̂n, hoùs ’Iēsoûs periétemen dià tò autoùs gegenē̂sthai katà tḕn hodòn aperitmḗtous.

8
περιτμηθέντες δὲ ἡσυχίαν εἶχον αὐτόθι καθήμενοι ἐν τῇ παρεμβολῇ, ἕως ὑγιάσθησαν.

peritmēthéntes dè hēsychían eîchon autóthi kathḗmenoi en tē̂i parembolē̂i, héōs hygiásthēsan.

9
καὶ εἶπεν κύριος τῷ ’Ιησοῖ υἱῷ Ναυη ’Εν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ἀϕεῖλον τὸν ὀνειδισμὸν Αἰγύπτου ἀϕ’ ὑμῶν. καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Γαλγαλα.

kaì eîpen kýrios tō̂i ’Iēsoî hyiō̂i Nauē ’En tē̂i sḗmeron hēmérāi apheîlon tòn oneidismòn Aigýptou aph’ hymō̂n. kaì ekálesen tò ónoma toû tópou ekeínou Galgala.

10
Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πασχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς ἀπὸ ἑσπέρας ἐπὶ δυσμῶν Ιεριχω ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν τῷ πεδίῳ

Kaì epoíēsan hoi hyioì Israēl tò pascha tē̂i tessareskaidekátēi hēmérāi toû mēnòs apò hespéras epì dysmō̂n Ierichō en tō̂i péran toû Iordánou en tō̂i pedíōi

11
καὶ ἐϕάγοσαν ἀπὸ τοῦ σίτου τῆς γῆς ἄζυμα καὶ νέα. ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

kaì ephágosan apò toû sítou tē̂s gē̂s ázyma kaì néa. en taútēi tē̂i hēmérāi

12
ἐξέλιπεν τὸ μαννα μετὰ τὸ βεβρωκέναι αὐτοὺς ἐκ τοῦ σίτου τῆς γῆς, καὶ οὐκέτι ὑπῆρχεν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ μαννα· ἐκαρπίσαντο δὲ τὴν χώραν τῶν Φοινίκων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ.

exélipen tò manna metà tò bebrōkénai autoùs ek toû sítou tē̂s gē̂s, kaì oukéti hypē̂rchen toîs hyioîs Israēl manna: ekarpísanto dè tḕn chṓran tō̂n Phoiníkōn en tō̂i eniautō̂i ekeínōi.

13
Καὶ ἐγένετο ὡς ἦν ’Ιησοῦς ἐν Ιεριχω, καὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀϕθαλμοῖς εἶδεν ἄνθρωπον ἑστηκότα ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ ἡ ῥομϕαία ἐσπασμένη ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. καὶ προσελθὼν ’Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ ‘Ημέτερος εἶ ἢ τῶν ὑπεναντίων;

Kaì egéneto hōs ē̂n ’Iēsoûs en Ierichō, kaì anablépsas toîs ophthalmoîs eîden ánthrōpon hestēkóta enantíon autoû, kaì hē rhomphaía espasménē en tē̂i cheirì autoû. kaì proselthṑn ’Iēsoûs eîpen autō̂i ‘Ēméteros eî ḕ tō̂n hypenantíōn?

14
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ’Εγὼ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου νυνὶ παραγέγονα. καὶ ’Ιησοῦς ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εἶπεν αὐτῷ Δέσποτα, τί προστάσσεις τῷ σῷ οἰκέτῃ;

ho dè eîpen autō̂i ’Egṑ archistrátēgos dynámeōs kyríou nynì paragégona. kaì ’Iēsoûs épesen epì prósōpon epì tḕn gē̂n kaì eîpen autō̂i Déspota, tí prostásseis tō̂i sō̂i oikétēi?

15
καὶ λέγει ὁ ἀρχιστράτηγος κυρίου πρὸς ’Ιησοῦν Λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου· ὁ γὰρ τόπος, ἐϕ’ ᾧ σὺ ἕστηκας, ἅγιός ἐστιν.

kaì légei ho archistrátēgos kyríou pròs ’Iēsoûn Lŷsai tò hypódēma ek tō̂n podō̂n sou: ho gàr tópos, eph’ hō̂i sỳ héstēkas, hágiós estin.