Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Josué 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
‘Ως δ’ ἤκουσαν οἱ βασιλεῖς τῶν Αμορραίων οἱ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου, οἱ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ οἱ ἐν τῇ πεδινῇ καὶ οἱ ἐν πάσῃ τῇ παραλίᾳ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης καὶ οἱ πρὸς τῷ ’Αντιλιβάνῳ, καὶ οἱ Χετταῖοι καὶ οἱ Χαναναῖοι καὶ οἱ Φερεζαῖοι καὶ οἱ Ευαῖοι καὶ οἱ Αμορραῖοι καὶ οἱ Γεργεσαῖοι καὶ οἱ Ιεβουσαῖοι,

‘Ōs d’ ḗkousan hoi basileîs tō̂n Amorraíōn hoi en tō̂i péran toû Iordánou, hoi en tē̂i oreinē̂i kaì hoi en tē̂i pedinē̂i kaì hoi en pásēi tē̂i paralíāi tē̂s thalássēs tē̂s megálēs kaì hoi pròs tō̂i ’Antilibánōi, kaì hoi Chettaîoi kaì hoi Chananaîoi kaì hoi Pherezaîoi kaì hoi Euaîoi kaì hoi Amorraîoi kaì hoi Gergesaîoi kaì hoi Iebousaîoi,

2
οὐκ ἦν ῥῆμα ἀπὸ πάντων, ὧν ἐνετείλατο Μωυσῆς τῷ ’Ιησοῖ, ὃ οὐκ ἀνέγνω ’Ιησοῦς εἰς τὰ ὦτα πάσης ἐκκλησίας υἱῶν Ισραηλ, τοῖς ἀνδράσιν καὶ ταῖς γυναιξὶν καὶ τοῖς παιδίοις καὶ τοῖς προσηλύτοις τοῖς προσπορευομένοις τῷ Ισραηλ.

ouk ē̂n rhē̂ma apò pántōn, hō̂n eneteílato Mōysē̂s tō̂i ’Iēsoî, hò ouk anégnō ’Iēsoûs eis tà ō̂ta pásēs ekklēsías hyiō̂n Israēl, toîs andrásin kaì taîs gynaixìn kaì toîs paidíois kaì toîs prosēlýtois toîs prosporeuoménois tō̂i Israēl.

2A
Τότε ᾠκοδόμησεν ’Ιησοῦς θυσιαστήριον κυρίῳ τῷ θεῷ Ισραηλ ἐν ὄρει Γαιβαλ,

Tóte ōikodómēsen ’Iēsoûs thysiastḗrion kyríōi tō̂i theō̂i Israēl en órei Gaibal,

2B
καθότι ἐνετείλατο Μωυσῆς ὁ θεράπων κυρίου τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καθὰ γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ Μωυσῆ, θυσιαστήριον λίθων ὁλοκλήρων, ἐϕ’ οὓς οὐκ ἐπεβλήθη σίδηρος, καὶ ἀνεβίβασεν ἐκεῖ ὁλοκαυτώματα κυρίῳ καὶ θυσίαν σωτηρίου.

kathóti eneteílato Mōysē̂s ho therápōn kyríou toîs hyioîs Israēl, kathà gégraptai en tō̂i nómōi Mōysē̂, thysiastḗrion líthōn holoklḗrōn, eph’ hoùs ouk epeblḗthē sídēros, kaì anebíbasen ekeî holokautṓmata kyríōi kaì thysían sōtēríou.

2C
καὶ ἔγραψεν ’Ιησοῦς ἐπὶ τῶν λίθων τὸ δευτερονόμιον, νόμον Μωυσῆ, ὃν ἔγραψεν ἐνώπιον υἱῶν Ισραηλ.

kaì égrapsen ’Iēsoûs epì tō̂n líthōn tò deuteronómion, nómon Mōysē̂, hòn égrapsen enṓpion hyiō̂n Israēl.

2D
καὶ πᾶς Ισραηλ καὶ οἱ πρεσβύτεροι αὐτῶν καὶ οἱ δικασταὶ καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν παρεπορεύοντο ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς κιβωτοῦ ἀπέναντι, καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἦραν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου, καὶ ὁ προσήλυτος καὶ ὁ αὐτόχθων, οἳ ἦσαν ἥμισυ πλησίον ὄρους Γαριζιν, καὶ οἳ ἦσαν ἥμισυ πλησίον ὄρους Γαιβαλ, καθότι ἐνετείλατο Μωυσῆς ὁ θεράπων κυρίου εὐλογῆσαι τὸν λαὸν ἐν πρώτοις.

kaì pâs Israēl kaì hoi presbýteroi autō̂n kaì hoi dikastaì kaì hoi grammateîs autō̂n pareporeúonto énthen kaì énthen tē̂s kibōtoû apénanti, kaì hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai ē̂ran tḕn kibōtòn tē̂s diathḗkēs kyríou, kaì ho prosḗlytos kaì ho autóchthōn, hoì ē̂san hḗmisy plēsíon órous Garizin, kaì hoì ē̂san hḗmisy plēsíon órous Gaibal, kathóti eneteílato Mōysē̂s ho therápōn kyríou eulogē̂sai tòn laòn en prṓtois.

2E
καὶ μετὰ ταῦτα οὕτως ἀνέγνω ’Ιησοῦς πάντα τὰ ῥήματα τοῦ νόμου τούτου, τὰς εὐλογίας καὶ τὰς κατάρας, κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωυσῆ·

kaì metà taûta hoútōs anégnō ’Iēsoûs pánta tà rhḗmata toû nómou toútou, tàs eulogías kaì tàs katáras, katà pánta tà gegramména en tō̂i nómōi Mōysē̂:

2F
οὐκ ἦν ῥῆμα ἀπὸ πάντων, ὧν ἐνετείλατο Μωυσῆς τῷ ’Ιησοῖ, ὃ οὐκ ἀνέγνω ’Ιησοῦς εἰς τὰ ὦτα πάσης ἐκκλησίας υἱῶν Ισραηλ, τοῖς ἀνδράσιν καὶ ταῖς γυναιξὶν καὶ τοῖς παιδίοις καὶ τοῖς προσηλύτοις τοῖς προσπορευομένοις τῷ Ισραηλ.

ouk ē̂n rhē̂ma apò pántōn, hō̂n eneteílato Mōysē̂s tō̂i ’Iēsoî, hò ouk anégnō ’Iēsoûs eis tà ō̂ta pásēs ekklēsías hyiō̂n Israēl, toîs andrásin kaì taîs gynaixìn kaì toîs paidíois kaì toîs prosēlýtois toîs prosporeuoménois tō̂i Israēl.

3
Καὶ οἱ κατοικοῦντες Γαβαων ἤκουσαν πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος τῇ Ιεριχω καὶ τῇ Γαι.

Kaì hoi katoikoûntes Gabaōn ḗkousan pánta, hósa epoíēsen kýrios tē̂i Ierichō kaì tē̂i Gai.

4
καὶ ἐποίησαν καί γε αὐτοὶ μετὰ πανουργίας καὶ ἐλθόντες ἐπεσιτίσαντο καὶ ἡτοιμάσαντο καὶ λαβόντες σάκκους παλαιοὺς ἐπὶ τῶν ὄνων αὐτῶν καὶ ἀσκοὺς οἴνου παλαιοὺς καὶ κατερρωγότας ἀποδεδεμένους,

kaì epoíēsan kaí ge autoì metà panourgías kaì elthóntes epesitísanto kaì hētoimásanto kaì labóntes sákkous palaioùs epì tō̂n ónōn autō̂n kaì askoùs oínou palaioùs kaì katerrōgótas apodedeménous,

5
καὶ τὰ κοῖλα τῶν ὑποδημάτων αὐτῶν καὶ τὰ σανδάλια αὐτῶν παλαιὰ καὶ καταπεπελματωμένα ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν πεπαλαιωμένα ἐπάνω αὐτῶν, καὶ ὁ ἄρτος αὐτῶν τοῦ ἐπισιτισμοῦ ξηρὸς καὶ εὐρωτιῶν καὶ βεβρωμένος.

kaì tà koîla tō̂n hypodēmátōn autō̂n kaì tà sandália autō̂n palaià kaì katapepelmatōména en toîs posìn autō̂n, kaì tà himátia autō̂n pepalaiōména epánō autō̂n, kaì ho ártos autō̂n toû episitismoû xēròs kaì eurōtiō̂n kaì bebrōménos.

6
καὶ ἤλθοσαν πρὸς ’Ιησοῦν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ εἰς Γαλγαλα καὶ εἶπαν πρὸς ’Ιησοῦν καὶ Ισραηλ ’Εκ γῆς μακρόθεν ἥκαμεν, καὶ νῦν διάθεσθε ἡμῖν διαθήκην.

kaì ḗlthosan pròs ’Iēsoûn eis tḕn parembolḕn Israēl eis Galgala kaì eîpan pròs ’Iēsoûn kaì Israēl ’Ek gē̂s makróthen hḗkamen, kaì nŷn diáthesthe hēmîn diathḗkēn.

7
καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς τὸν Χορραῖον ῞Ορα μὴ ἐν ἐμοὶ κατοικεῖς, καὶ πῶς σοι διαθῶμαι διαθήκην;

kaì eîpan hoi hyioì Israēl pròs tòn Chorraîon ῞Ora mḕ en emoì katoikeîs, kaì pō̂s soi diathō̂mai diathḗkēn?

8
καὶ εἶπαν πρὸς ’Ιησοῦν Οἰκέται σού ἐσμεν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ’Ιησοῦς Πόθεν ἐστὲ καὶ πόθεν παραγεγόνατε;

kaì eîpan pròs ’Iēsoûn Oikétai soú esmen. kaì eîpen pròs autoùs ’Iēsoûs Póthen estè kaì póthen paragegónate?

9
καὶ εἶπαν ’Εκ γῆς μακρόθεν σϕόδρα ἥκασιν οἱ παῖδές σου ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ σου· ἀκηκόαμεν γὰρ τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ὅσα ἐποίησεν ἐν Αἰγύπτῳ

kaì eîpan ’Ek gē̂s makróthen sphódra hḗkasin hoi paîdés sou en onómati kyríou toû theoû sou: akēkóamen gàr tò ónoma autoû kaì hósa epoíēsen en Aigýptōi

10
καὶ ὅσα ἐποίησεν τοῖς βασιλεῦσιν τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, τῷ Σηων βασιλεῖ Εσεβων καὶ τῷ Ωγ βασιλεῖ τῆς Βασαν, ὃς κατῴκει ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραϊν.

kaì hósa epoíēsen toîs basileûsin tō̂n Amorraíōn, hoì ē̂san péran toû Iordánou, tō̂i Sēōn basileî Esebōn kaì tō̂i Ōg basileî tē̂s Basan, hòs katṓikei en Astarōth kaì en Edraïn.

11
καὶ ἀκούσαντες εἶπαν πρὸς ἡμᾶς οἱ πρεσβύτεροι ἡμῶν καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἡμῶν λέγοντες Λάβετε ἑαυτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδὸν καὶ πορεύθητε εἰς συνάντησιν αὐτῶν καὶ ἐρεῖτε πρὸς αὐτούς Οἰκέται σού ἐσμεν, καὶ νῦν διάθεσθε ἡμῖν διαθήκην.

kaì akoúsantes eîpan pròs hēmâs hoi presbýteroi hēmō̂n kaì pántes hoi katoikoûntes tḕn gē̂n hēmō̂n légontes Lábete heautoîs episitismòn eis tḕn hodòn kaì poreúthēte eis synántēsin autō̂n kaì ereîte pròs autoús Oikétai soú esmen, kaì nŷn diáthesthe hēmîn diathḗkēn.

12
οὗτοι οἱ ἄρτοι, θερμοὺς ἐϕωδιάσθημεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐξήλθομεν παραγενέσθαι πρὸς ὑμᾶς, νῦν δὲ ἐξηράνθησαν καὶ γεγόνασιν βεβρωμένοι·

hoûtoi hoi ártoi, thermoùs ephōdiásthēmen autoùs en tē̂i hēmérāi, hē̂i exḗlthomen paragenésthai pròs hymâs, nŷn dè exēránthēsan kaì gegónasin bebrōménoi:

13
καὶ οὗτοι οἱ ἀσκοὶ τοῦ οἴνου, οὓς ἐπλήσαμεν καινούς, καὶ οὗτοι ἐρρώγασιν· καὶ τὰ ἱμάτια ἡμῶν καὶ τὰ ὑποδήματα ἡμῶν πεπαλαίωται ἀπὸ τῆς πολλῆς ὁδοῦ σϕόδρα.

kaì hoûtoi hoi askoì toû oínou, hoùs eplḗsamen kainoús, kaì hoûtoi errṓgasin: kaì tà himátia hēmō̂n kaì tà hypodḗmata hēmō̂n pepalaíōtai apò tē̂s pollē̂s hodoû sphódra.

14
καὶ ἔλαβον οἱ ἄρχοντες τοῦ ἐπισιτισμοῦ αὐτῶν καὶ κύριον οὐκ ἐπηρώτησαν.

kaì élabon hoi árchontes toû episitismoû autō̂n kaì kýrion ouk epērṓtēsan.

15
καὶ ἐποίησεν ’Ιησοῦς πρὸς αὐτοὺς εἰρήνην καὶ διέθετο πρὸς αὐτοὺς διαθήκην τοῦ διασῶσαι αὐτούς, καὶ ὤμοσαν αὐτοῖς οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς.

kaì epoíēsen ’Iēsoûs pròs autoùs eirḗnēn kaì diétheto pròs autoùs diathḗkēn toû diasō̂sai autoús, kaì ṓmosan autoîs hoi árchontes tē̂s synagōgē̂s.

16
καὶ ἐγένετο μετὰ τρεῖς ἡμέρας μετὰ τὸ διαθέσθαι πρὸς αὐτοὺς διαθήκην ἤκουσαν ὅτι ἐγγύθεν αὐτῶν εἰσιν, καὶ ὅτι ἐν αὐτοῖς κατοικοῦσιν.

kaì egéneto metà treîs hēméras metà tò diathésthai pròs autoùs diathḗkēn ḗkousan hóti engýthen autō̂n eisin, kaì hóti en autoîs katoikoûsin.

17
καὶ ἀπῆραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἦλθον εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν· αἱ δὲ πόλεις αὐτῶν Γαβαων καὶ Κεϕιρα καὶ Βηρωθ καὶ πόλις Ιαριν.

kaì apē̂ran hoi hyioì Israēl kaì ē̂lthon eis tàs póleis autō̂n: hai dè póleis autō̂n Gabaōn kaì Kephira kaì Bērōth kaì pólis Iarin.

18
καὶ οὐκ ἐμαχέσαντο αὐτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραηλ, ὅτι ὤμοσαν αὐτοῖς πάντες οἱ ἄρχοντες κύριον τὸν θεὸν Ισραηλ· καὶ διεγόγγυσαν πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἐπὶ τοῖς ἄρχουσιν.

kaì ouk emachésanto autoîs hoi hyioì Israēl, hóti ṓmosan autoîs pántes hoi árchontes kýrion tòn theòn Israēl: kaì diegóngysan pâsa hē synagōgḕ epì toîs árchousin.

19
καὶ εἶπαν οἱ ἄρχοντες πάσῃ τῇ συναγωγῇ ‘Ημεῖς ὠμόσαμεν αὐτοῖς κύριον τὸν θεὸν Ισραηλ καὶ νῦν οὐ δυνησόμεθα ἅψασθαι αὐτῶν·

kaì eîpan hoi árchontes pásēi tē̂i synagōgē̂i ‘Ēmeîs ōmósamen autoîs kýrion tòn theòn Israēl kaì nŷn ou dynēsómetha hápsasthai autō̂n:

20
τοῦτο ποιήσομεν, ζωγρῆσαι αὐτούς, καὶ περιποιησόμεθα αὐτούς, καὶ οὐκ ἔσται καθ’ ἡμῶν ὀργὴ διὰ τὸν ὅρκον, ὃν ὠμόσαμεν αὐτοῖς·

toûto poiḗsomen, zōgrē̂sai autoús, kaì peripoiēsómetha autoús, kaì ouk éstai kath’ hēmō̂n orgḕ dià tòn hórkon, hòn ōmósamen autoîs:

21
ζήσονται καὶ ἔσονται ξυλοκόποι καὶ ὑδροϕόροι πάσῃ τῇ συναγωγῇ, καθάπερ εἶπαν αὐτοῖς οἱ ἄρχοντες.

zḗsontai kaì ésontai xylokópoi kaì hydrophóroi pásēi tē̂i synagōgē̂i, katháper eîpan autoîs hoi árchontes.

22
καὶ συνεκάλεσεν αὐτοὺς ’Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τί παρελογίσασθέ με λέγοντες Μακρὰν ἀπὸ σοῦ ἐσμεν σϕόδρα; ὑμεῖς δὲ ἐγχώριοί ἐστε τῶν κατοικούντων ἐν ἡμῖν·

kaì synekálesen autoùs ’Iēsoûs kaì eîpen autoîs Dià tí parelogísasthé me légontes Makràn apò soû esmen sphódra? hymeîs dè enchṓrioí este tō̂n katoikoúntōn en hēmîn:

23
καὶ νῦν ἐπικατάρατοί ἐστε, οὐ μὴ ἐκλίπῃ ἐξ ὑμῶν δοῦλος οὐδὲ ξυλοκόπος ἐμοὶ καὶ τῷ θεῷ μου.

kaì nŷn epikatáratoí este, ou mḕ eklípēi ex hymō̂n doûlos oudè xylokópos emoì kaì tō̂i theō̂i mou.

24
καὶ ἀπεκρίθησαν τῷ ’Ιησοῖ λέγοντες ’Ανηγγέλη ἡμῖν ὅσα συνέταξεν κύριος ὁ θεός σου Μωυσῇ τῷ παιδὶ αὐτοῦ, δοῦναι ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην καὶ ἐξολεθρεῦσαι ἡμᾶς καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐπ’ αὐτῆς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἐϕοβήθημεν σϕόδρα περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν καὶ ἐποιήσαμεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο.

kaì apekríthēsan tō̂i ’Iēsoî légontes ’Anēngélē hēmîn hósa synétaxen kýrios ho theós sou Mōysē̂i tō̂i paidì autoû, doûnai hymîn tḕn gē̂n taútēn kaì exolethreûsai hēmâs kaì pántas toùs katoikoûntas ep’ autē̂s apò prosṓpou hymō̂n, kaì ephobḗthēmen sphódra perì tō̂n psychō̂n hēmō̂n apò prosṓpou hymō̂n kaì epoiḗsamen tò prâgma toûto.

25
καὶ νῦν ἰδοὺ ἡμεῖς ὑποχείριοι ὑμῖν· ὡς ἀρέσκει ὑμῖν καὶ ὡς δοκεῖ ὑμῖν, ποιήσατε ἡμῖν.

kaì nŷn idoù hēmeîs hypocheírioi hymîn: hōs aréskei hymîn kaì hōs dokeî hymîn, poiḗsate hēmîn.

26
καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς οὕτως· καὶ ἐξείλατο αὐτοὺς ’Ιησοῦς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ χειρῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ οὐκ ἀνεῖλον αὐτούς.

kaì epoíēsan autoîs hoútōs: kaì exeílato autoùs ’Iēsoûs en tē̂i hēmérāi ekeínēi ek cheirō̂n hyiō̂n Israēl, kaì ouk aneîlon autoús.

27
καὶ κατέστησεν αὐτοὺς ’Ιησοῦς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ξυλοκόπους καὶ ὑδροϕόρους πάσῃ τῇ συναγωγῇ καὶ τῷ θυσιαστηρίῳ τοῦ θεοῦ· διὰ τοῦτο ἐγένοντο οἱ κατοικοῦντες Γαβαων ξυλοκόποι καὶ ὑδροϕόροι τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θεοῦ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας καὶ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐὰν ἐκλέξηται κύριος.

kaì katéstēsen autoùs ’Iēsoûs en tē̂i hēmérāi ekeínēi xylokópous kaì hydrophórous pásēi tē̂i synagōgē̂i kaì tō̂i thysiastēríōi toû theoû: dià toûto egénonto hoi katoikoûntes Gabaōn xylokópoi kaì hydrophóroi toû thysiastēríou toû theoû héōs tē̂s sḗmeron hēméras kaì eis tòn tópon, hòn eàn ekléxētai kýrios.