Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Jeremiah 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶπεν κύριος πρός με ’Εὰν στῇ Μωυσῆς καὶ Σαμουηλ πρὸ προσώπου μου, οὐκ ἔστιν ἡ ψυχή μου πρὸς αὐτούς· ἐξαπόστειλον τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ ἐξελθέτωσαν.

Kaì eîpen kýrios prós me ’Eàn stē̂i Mōysē̂s kaì Samouēl prò prosṓpou mou, ouk éstin hē psychḗ mou pròs autoús: exapósteilon tòn laòn toûton, kaì exelthétōsan.

2
καὶ ἔσται ἐὰν εἴπωσιν πρὸς σέ Ποῦ ἐξελευσόμεθα; καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος ῞Οσοι εἰς θάνατον, εἰς θάνατον· καὶ ὅσοι εἰς μάχαιραν, εἰς μάχαιραν· καὶ ὅσοι εἰς λιμόν, εἰς λιμόν· καὶ ὅσοι εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν.

kaì éstai eàn eípōsin pròs sé Poû exeleusómetha? kaì ereîs pròs autoús Táde légei kýrios ῞Osoi eis thánaton, eis thánaton: kaì hósoi eis máchairan, eis máchairan: kaì hósoi eis limón, eis limón: kaì hósoi eis aichmalōsían, eis aichmalōsían.

3
καὶ ἐκδικήσω ἐπ’ αὐτοὺς τέσσαρα εἴδη, λέγει κύριος, τὴν μάχαιραν εἰς σϕαγὴν καὶ τοὺς κύνας εἰς διασπασμὸν καὶ τὰ θηρία τῆς γῆς καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ εἰς βρῶσιν καὶ εἰς διαϕθοράν.

kaì ekdikḗsō ep’ autoùs téssara eídē, légei kýrios, tḕn máchairan eis sphagḕn kaì toùs kýnas eis diaspasmòn kaì tà thēría tē̂s gē̂s kaì tà peteinà toû ouranoû eis brō̂sin kaì eis diaphthorán.

4
καὶ παραδώσω αὐτοὺς εἰς ἀνάγκας πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς διὰ Μανασση υἱὸν Εζεκιου βασιλέα Ιουδα περὶ πάντων, ὧν ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ.

kaì paradṓsō autoùs eis anánkas pásais taîs basileíais tē̂s gē̂s dià Manassē hyiòn Ezekiou basiléa Iouda perì pántōn, hō̂n epoíēsen en Ierousalēm.

5
τίς ϕείσεται ἐπὶ σοί, Ιερουσαλημ; καὶ τίς δειλιάσει ἐπὶ σοί; ἢ τίς ἀνακάμψει εἰς εἰρήνην σοι;

tís pheísetai epì soí, Ierousalēm? kaì tís deiliásei epì soí? ḕ tís anakámpsei eis eirḗnēn soi?

6
σὺ ἀπεστράϕης με, λέγει κύριος, ὀπίσω πορεύσῃ, καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου καὶ διαϕθερῶ σε, καὶ οὐκέτι ἀνήσω αὐτούς.

sỳ apestráphēs me, légei kýrios, opísō poreúsēi, kaì ektenō̂ tḕn cheîrá mou kaì diaphtherō̂ se, kaì oukéti anḗsō autoús.

7
καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν διασπορᾷ· ἐν πύλαις λαοῦ μου ἠτεκνώθησαν, ἀπώλεσαν τὸν λαόν μου διὰ τὰς κακίας αὐτῶν.

kaì diasperō̂ autoùs en diasporā̂i: en pýlais laoû mou ēteknṓthēsan, apṓlesan tòn laón mou dià tàs kakías autō̂n.

8
ἐπληθύνθησαν χῆραι αὐτῶν ὑπὲρ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· ἐπήγαγον ἐπὶ μητέρα νεανίσκου ταλαιπωρίαν ἐν μεσημβρίᾳ, ἐπέρριψα ἐπ’ αὐτὴν ἐξαίϕνης τρόμον καὶ σπουδήν.

eplēthýnthēsan chē̂rai autō̂n hypèr tḕn ámmon tē̂s thalássēs: epḗgagon epì mētéra neanískou talaipōrían en mesēmbríāi, epérripsa ep’ autḕn exaíphnēs trómon kaì spoudḗn.

9
ἐκενώθη ἡ τίκτουσα ἑπτά, ἀπεκάκησεν ἡ ψυχὴ αὐτῆς, ἐπέδυ ὁ ἥλιος αὐτῇ ἔτι μεσούσης τῆς ἡμέρας, κατῃσχύνθη καὶ ὠνειδίσθη· τοὺς καταλοίπους αὐτῶν εἰς μάχαιραν δώσω ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν.

ekenṓthē hē tíktousa heptá, apekákēsen hē psychḕ autē̂s, epédy ho hḗlios autē̂i éti mesoúsēs tē̂s hēméras, katēischýnthē kaì ōneidísthē: toùs kataloípous autō̂n eis máchairan dṓsō enantíon tō̂n echthrō̂n autō̂n.

10
Οἴμμοι ἐγώ, μῆτερ, ὡς τίνα με ἔτεκες; ἄνδρα δικαζόμενον καὶ διακρινόμενον πάσῃ τῇ γῇ· οὔτε ὠϕέλησα, οὔτε ὠϕέλησέν με οὐδείς· ἡ ἰσχύς μου ἐξέλιπεν ἐν τοῖς καταρωμένοις με.

Oímmoi egṓ, mē̂ter, hōs tína me étekes? ándra dikazómenon kaì diakrinómenon pásēi tē̂i gē̂i: oúte ōphélēsa, oúte ōphélēsén me oudeís: hē ischýs mou exélipen en toîs katarōménois me.

11
γένοιτο, δέσποτα, κατευθυνόντων αὐτῶν, εἰ μὴ παρέστην σοι ἐν καιρῷ τῶν κακῶν αὐτῶν καὶ ἐν καιρῷ θλίψεως αὐτῶν εἰς ἀγαθὰ πρὸς τὸν ἐχθρόν.

génoito, déspota, kateuthynóntōn autō̂n, ei mḕ paréstēn soi en kairō̂i tō̂n kakō̂n autō̂n kaì en kairō̂i thlípseōs autō̂n eis agathà pròs tòn echthrón.

12
εἰ γνωσθήσεται σίδηρος; καὶ περιβόλαιον χαλκοῦν

ei gnōsthḗsetai sídēros? kaì peribólaion chalkoûn

13
ἡ ἰσχύς σου. καὶ τοὺς θησαυρούς σου εἰς προνομὴν δώσω ἀντάλλαγμα διὰ πάσας τὰς ἁμαρτίας σου καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις σου.

hē ischýs sou. kaì toùs thēsauroús sou eis pronomḕn dṓsō antállagma dià pásas tàs hamartías sou kaì en pâsi toîs horíois sou.

14
καὶ καταδουλώσω σε κύκλῳ τοῖς ἐχθροῖς σου ἐν τῇ γῇ, ᾗ οὐκ ᾔδεις· ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται ἐκ τοῦ θυμοῦ μου, ἐϕ’ ὑμᾶς καυθήσεται.

kaì katadoulṓsō se kýklōi toîs echthroîs sou en tē̂i gē̂i, hē̂i ouk ḗideis: hóti pŷr ekkékautai ek toû thymoû mou, eph’ hymâs kauthḗsetai.

15
Κύριε, μνήσθητί μου καὶ ἐπίσκεψαί με καὶ ἀθῴωσόν με ἀπὸ τῶν καταδιωκόντων με, μὴ εἰς μακροθυμίαν· γνῶθι ὡς ἔλαβον περὶ σοῦ ὀνειδισμὸν

Kýrie, mnḗsthētí mou kaì epískepsaí me kaì athṓiōsón me apò tō̂n katadiōkóntōn me, mḕ eis makrothymían: gnō̂thi hōs élabon perì soû oneidismòn

16
ὑπὸ τῶν ἀθετούντων τοὺς λόγους σου· συντέλεσον αὐτούς, καὶ ἔσται ὁ λόγος σου ἐμοὶ εἰς εὐϕροσύνην καὶ χαρὰν καρδίας μου, ὅτι ἐπικέκληται τὸ ὄνομά σου ἐπ’ ἐμοί, κύριε παντοκράτωρ.

hypò tō̂n athetoúntōn toùs lógous sou: syntéleson autoús, kaì éstai ho lógos sou emoì eis euphrosýnēn kaì charàn kardías mou, hóti epikéklētai tò ónomá sou ep’ emoí, kýrie pantokrátōr.

17
οὐκ ἐκάθισα ἐν συνεδρίῳ αὐτῶν παιζόντων, ἀλλὰ εὐλαβούμην ἀπὸ προσώπου χειρός σου· κατὰ μόνας ἐκαθήμην, ὅτι πικρίας ἐνεπλήσθην.

ouk ekáthisa en synedríōi autō̂n paizóntōn, allà eulaboúmēn apò prosṓpou cheirós sou: katà mónas ekathḗmēn, hóti pikrías eneplḗsthēn.

18
ἵνα τί οἱ λυποῦντές με κατισχύουσίν μου; ἡ πληγή μου στερεά, πόθεν ἰαθήσομαι; γινομένη ἐγενήθη μοι ὡς ὕδωρ ψευδὲς οὐκ ἔχον πίστιν.

hína tí hoi lypoûntés me katischýousín mou? hē plēgḗ mou stereá, póthen iathḗsomai? ginoménē egenḗthē moi hōs hýdōr pseudès ouk échon pístin.

19
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ’Εὰν ἐπιστρέψῃς, καὶ ἀποκαταστήσω σε, καὶ πρὸ προσώπου μου στήσῃ· καὶ ἐὰν ἐξαγάγῃς τίμιον ἀπὸ ἀναξίου, ὡς στόμα μου ἔσῃ· καὶ ἀναστρέψουσιν αὐτοὶ πρὸς σέ, καὶ σὺ οὐκ ἀναστρέψεις πρὸς αὐτούς.

dià toûto táde légei kýrios ’Eàn epistrépsēis, kaì apokatastḗsō se, kaì prò prosṓpou mou stḗsēi: kaì eàn exagágēis tímion apò anaxíou, hōs stóma mou ésēi: kaì anastrépsousin autoì pròs sé, kaì sỳ ouk anastrépseis pròs autoús.

20
καὶ δώσω σε τῷ λαῷ τούτῳ ὡς τεῖχος ὀχυρὸν χαλκοῦν, καὶ πολεμήσουσιν πρὸς σὲ καὶ οὐ μὴ δύνωνται πρὸς σέ, διότι μετὰ σοῦ εἰμι τοῦ σῴζειν σε

kaì dṓsō se tō̂i laō̂i toútōi hōs teîchos ochyròn chalkoûn, kaì polemḗsousin pròs sè kaì ou mḕ dýnōntai pròs sé, dióti metà soû eimi toû sṓizein se

21
καὶ ἐξαιρεῖσθαί σε ἐκ χειρὸς πονηρῶν καὶ λυτρώσομαί σε ἐκ χειρὸς λοιμῶν.

kaì exaireîsthaí se ek cheiròs ponērō̂n kaì lytrṓsomaí se ek cheiròs loimō̂n.