Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jérémie 44

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐβασίλευσεν Σεδεκιας υἱὸς Ιωσια ἀντὶ Ιωακιμ, ὃν ἐβασίλευσεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεύειν τοῦ Ιουδα·

Kaì ebasíleusen Sedekias hyiòs Iōsia antì Iōakim, hòn ebasíleusen Nabouchodonosor basileúein toû Iouda:

2
καὶ οὐκ ἤκουσεν αὐτὸς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ὁ λαὸς τῆς γῆς τοὺς λόγους κυρίου, οὓς ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ιερεμιου.

kaì ouk ḗkousen autòs kaì hoi paîdes autoû kaì ho laòs tē̂s gē̂s toùs lógous kyríou, hoùs elálēsen en cheirì Ieremiou.

3
καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Σεδεκιας τὸν Ιωαχαλ υἱὸν Σελεμιου καὶ τὸν Σοϕονιαν υἱὸν Μαασαιου τὸν ἱερέα πρὸς Ιερεμιαν λέγων Πρόσευξαι δὴ περὶ ἡμῶν πρὸς κύριον.

kaì apésteilen ho basileùs Sedekias tòn Iōachal hyiòn Selemiou kaì tòn Sophonian hyiòn Maasaiou tòn hieréa pròs Ieremian légōn Próseuxai dḕ perì hēmō̂n pròs kýrion.

4
καὶ Ιερεμιας ἦλθεν καὶ διῆλθεν διὰ μέσου τῆς πόλεως, καὶ οὐκ ἔδωκαν αὐτὸν εἰς οἶκον τῆς ϕυλακῆς.

kaì Ieremias ē̂lthen kaì diē̂lthen dià mésou tē̂s póleōs, kaì ouk édōkan autòn eis oîkon tē̂s phylakē̂s.

5
καὶ δύναμις Φαραω ἐξῆλθεν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἤκουσαν οἱ Χαλδαῖοι τὴν ἀκοὴν αὐτῶν καὶ ἀνέβησαν ἀπὸ Ιερουσαλημ.

kaì dýnamis Pharaō exē̂lthen ex Aigýptou, kaì ḗkousan hoi Chaldaîoi tḕn akoḕn autō̂n kaì anébēsan apò Ierousalēm.

6
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν λέγων

kaì egéneto lógos kyríou pròs Ieremian légōn

7
Οὕτως εἶπεν κύριος Οὕτως ἐρεῖς πρὸς βασιλέα Ιουδα τὸν ἀποστείλαντα πρὸς σὲ τοῦ ἐκζητῆσαί με ’Ιδοὺ δύναμις Φαραω ἡ ἐξελθοῦσα ὑμῖν εἰς βοήθειαν ἀποστρέψουσιν εἰς γῆν Αἰγύπτου,

Hoútōs eîpen kýrios Hoútōs ereîs pròs basiléa Iouda tòn aposteílanta pròs sè toû ekzētē̂saí me ’Idoù dýnamis Pharaō hē exelthoûsa hymîn eis boḗtheian apostrépsousin eis gē̂n Aigýptou,

8
καὶ ἀναστρέψουσιν αὐτοὶ οἱ Χαλδαῖοι καὶ πολεμήσουσιν ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ συλλήμψονται αὐτὴν καὶ καύσουσιν αὐτὴν ἐν πυρί.

kaì anastrépsousin autoì hoi Chaldaîoi kaì polemḗsousin epì tḕn pólin taútēn kaì syllḗmpsontai autḕn kaì kaúsousin autḕn en pyrí.

9
ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Μὴ ὑπολάβητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν λέγοντες ’Αποτρέχοντες ἀπελεύσονται ἀϕ’ ἡμῶν οἱ Χαλδαῖοι, ὅτι οὐ μὴ ἀπέλθωσιν·

hóti hoútōs eîpen kýrios Mḕ hypolábēte taîs psychaîs hymō̂n légontes ’Apotréchontes apeleúsontai aph’ hēmō̂n hoi Chaldaîoi, hóti ou mḕ apélthōsin:

10
καὶ ἐὰν πατάξητε πᾶσαν δύναμιν τῶν Χαλδαίων τοὺς πολεμοῦντας ὑμᾶς καὶ καταλειϕθῶσίν τινες ἐκκεκεντημένοι ἕκαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, οὗτοι ἀναστήσονται καὶ καύσουσιν τὴν πόλιν ταύτην ἐν πυρί.

kaì eàn patáxēte pâsan dýnamin tō̂n Chaldaíōn toùs polemoûntas hymâs kaì kataleiphthō̂sín tines ekkekentēménoi hékastos en tō̂i tópōi autoû, hoûtoi anastḗsontai kaì kaúsousin tḕn pólin taútēn en pyrí.

11
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἀνέβη ἡ δύναμις τῶν Χαλδαίων ἀπὸ Ιερουσαλημ ἀπὸ προσώπου τῆς δυνάμεως Φαραω,

Kaì egéneto hóte anébē hē dýnamis tō̂n Chaldaíōn apò Ierousalēm apò prosṓpou tē̂s dynámeōs Pharaō,

12
ἐξῆλθεν Ιερεμιας ἀπὸ Ιερουσαλημ τοῦ πορευθῆναι εἰς γῆν Βενιαμιν τοῦ ἀγοράσαι ἐκεῖθεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ.

exē̂lthen Ieremias apò Ierousalēm toû poreuthē̂nai eis gē̂n Beniamin toû agorásai ekeîthen en mésōi toû laoû.

13
καὶ ἐγένετο αὐτὸς ἐν πύλῃ Βενιαμιν, καὶ ἐκεῖ ἄνθρωπος, παρ’ ᾧ κατέλυεν, Σαρουιας υἱὸς Σελεμιου υἱοῦ Ανανιου, καὶ συνέλαβεν τὸν Ιερεμιαν λέγων Πρὸς τοὺς Χαλδαίους σὺ ϕεύγεις.

kaì egéneto autòs en pýlēi Beniamin, kaì ekeî ánthrōpos, par’ hō̂i katélyen, Sarouias hyiòs Selemiou hyioû Ananiou, kaì synélaben tòn Ieremian légōn Pròs toùs Chaldaíous sỳ pheúgeis.

14
καὶ εἶπεν Ψεῦδος· οὐκ εἰς τοὺς Χαλδαίους ἐγὼ ϕεύγω. καὶ οὐκ ἤκουσεν αὐτοῦ καὶ συνέλαβεν Σαρουιας τὸν Ιερεμιαν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν πρὸς τοὺς ἄρχοντας.

kaì eîpen Pseûdos: ouk eis toùs Chaldaíous egṑ pheúgō. kaì ouk ḗkousen autoû kaì synélaben Sarouias tòn Ieremian kaì eisḗgagen autòn pròs toùs árchontas.

15
καὶ ἐπικράνθησαν οἱ ἄρχοντες ἐπὶ Ιερεμιαν καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν καὶ ἀπέστειλαν αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν Ιωναθαν τοῦ γραμματέως, ὅτι ταύτην ἐποίησαν εἰς οἰκίαν ϕυλακῆς.

kaì epikránthēsan hoi árchontes epì Ieremian kaì epátaxan autòn kaì apésteilan autòn eis tḕn oikían Iōnathan toû grammatéōs, hóti taútēn epoíēsan eis oikían phylakē̂s.

16
καὶ ἦλθεν Ιερεμιας εἰς οἰκίαν τοῦ λάκκου καὶ εἰς τὴν χερεθ καὶ ἐκάθισεν ἐκεῖ ἡμέρας πολλάς.

kaì ē̂lthen Ieremias eis oikían toû lákkou kaì eis tḕn chereth kaì ekáthisen ekeî hēméras pollás.

17
Καὶ ἀπέστειλεν Σεδεκιας καὶ ἐκάλεσεν αὐτόν, καὶ ἠρώτα αὐτὸν ὁ βασιλεὺς κρυϕαίως εἰπεῖν εἰ ἔστιν λόγος παρὰ κυρίου, καὶ εἶπεν ῎Εστιν· εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος παραδοθήσῃ.

Kaì apésteilen Sedekias kaì ekálesen autón, kaì ērṓta autòn ho basileùs kryphaíōs eipeîn ei éstin lógos parà kyríou, kaì eîpen ῎Estin: eis cheîras basiléōs Babylō̂nos paradothḗsēi.

18
καὶ εἶπεν Ιερεμιας τῷ βασιλεῖ Τί ἠδίκησά σε καὶ τοὺς παῖδάς σου καὶ τὸν λαὸν τοῦτον, ὅτι σὺ δίδως με εἰς οἰκίαν ϕυλακῆς;

kaì eîpen Ieremias tō̂i basileî Tí ēdíkēsá se kaì toùs paîdás sou kaì tòn laòn toûton, hóti sỳ dídōs me eis oikían phylakē̂s?

19
καὶ ποῦ εἰσιν οἱ προϕῆται ὑμῶν οἱ προϕητεύσαντες ὑμῖν λέγοντες ὅτι Οὐ μὴ ἔλθῃ βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην;

kaì poû eisin hoi prophē̂tai hymō̂n hoi prophēteúsantes hymîn légontes hóti Ou mḕ élthēi basileùs Babylō̂nos epì tḕn gē̂n taútēn?

20
καὶ νῦν, κύριε βασιλεῦ, πεσέτω τὸ ἔλεός μου κατὰ πρόσωπόν σου, καὶ τί ἀποστρέϕεις με εἰς οἰκίαν Ιωναθαν τοῦ γραμματέως καὶ οὐ μὴ ἀποθάνω ἐκεῖ;

kaì nŷn, kýrie basileû, pesétō tò éleós mou katà prósōpón sou, kaì tí apostrépheis me eis oikían Iōnathan toû grammatéōs kaì ou mḕ apothánō ekeî?

21
καὶ συνέταξεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐνεβάλοσαν αὐτὸν εἰς οἰκίαν τῆς ϕυλακῆς καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ἄρτον ἕνα τῆς ἡμέρας ἔξωθεν οὗ πέσσουσιν, ἕως ἐξέλιπον οἱ ἄρτοι ἐκ τῆς πόλεως· καὶ ἐκάθισεν Ιερεμιας ἐν τῇ αὐλῇ τῆς ϕυλακῆς.

kaì synétaxen ho basileùs kaì enebálosan autòn eis oikían tē̂s phylakē̂s kaì edídosan autō̂i árton héna tē̂s hēméras éxōthen hoû péssousin, héōs exélipon hoi ártoi ek tē̂s póleōs: kaì ekáthisen Ieremias en tē̂i aulē̂i tē̂s phylakē̂s.