Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jérémie 46

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐνάτῳ τοῦ Σεδεκια βασιλέως Ιουδα ἐν τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ παρεγένετο Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπολιόρκουν αὐτήν.

Kaì egéneto en tō̂i étei tō̂i enátōi toû Sedekia basiléōs Iouda en tō̂i mēnì tō̂i dekátōi paregéneto Nabouchodonosor basileùs Babylō̂nos kaì pâsa hē dýnamis autoû epì Ierousalēm kaì epoliórkoun autḗn.

2
καὶ ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει τοῦ Σεδεκια ἐν τῷ μηνὶ τῷ τετάρτῳ ἐνάτῃ τοῦ μηνὸς ἐρράγη ἡ πόλις.

kaì en tō̂i hendekátōi étei toû Sedekia en tō̂i mēnì tō̂i tetártōi enátēi toû mēnòs errágē hē pólis.

3
καὶ εἰσῆλθον πάντες οἱ ἡγεμόνες βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ ἐκάθισαν ἐν πύλῃ τῇ μέσῃ, Ναργαλασαρ καὶ Σαμαγωθ καὶ Ναβουσαχαρ καὶ Ναβουσαρις καὶ Ναγαργασνασερ Ραβαμαγ καὶ οἱ κατάλοιποι ἡγεμόνες βασιλέως Βαβυλῶνος·

kaì eisē̂lthon pántes hoi hēgemónes basiléōs Babylō̂nos kaì ekáthisan en pýlēi tē̂i mésēi, Nargalasar kaì Samagōth kaì Nabousachar kaì Nabousaris kaì Nagargasnaser Rabamag kaì hoi katáloipoi hēgemónes basiléōs Babylō̂nos:

14
καὶ ἀπέστειλαν καὶ ἔλαβον τὸν Ιερεμιαν ἐξ αὐλῆς τῆς ϕυλακῆς καὶ ἔδωκαν αὐτὸν πρὸς τὸν Γοδολιαν υἱὸν Αχικαμ υἱοῦ Σαϕαν· καὶ ἐξήγαγον αὐτόν, καὶ ἐκάθισεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ.

kaì apésteilan kaì élabon tòn Ieremian ex aulē̂s tē̂s phylakē̂s kaì édōkan autòn pròs tòn Godolian hyiòn Achikam hyioû Saphan: kaì exḗgagon autón, kaì ekáthisen en mésōi toû laoû.

15
Καὶ πρὸς Ιερεμιαν ἐγένετο λόγος Κυρίου ἐν τῇ αὐλῇ τῆς ϕυλακῆς λέγων

Kaì pròs Ieremian egéneto lógos Kyríou en tē̂i aulē̂i tē̂s phylakē̂s légōn

16
Πορεύου καὶ εἰπὸν πρὸς Αβδεμελεχ τὸν Αἰθίοπα Οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ’Ιδοὺ ἐγὼ ϕέρω τοὺς λόγους μου ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην εἰς κακὰ καὶ οὐκ εἰς ἀγαθά·

Poreúou kaì eipòn pròs Abdemelech tòn Aithíopa Hoútōs eîpen kýrios ho theòs Israēl ’Idoù egṑ phérō toùs lógous mou epì tḕn pólin taútēn eis kakà kaì ouk eis agathá:

17
καὶ σώσω σε ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ οὐ μὴ δώσω σε εἰς χεῖρας τῶν ἀνθρώπων, ὧν σὺ ϕοβῇ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.

kaì sṓsō se en tē̂i hēmérāi ekeínēi kaì ou mḕ dṓsō se eis cheîras tō̂n anthrṓpōn, hō̂n sỳ phobē̂i apò prosṓpou autō̂n.

18
ὅτι σῴζων σώσω σε, καὶ ἐν ῥομϕαίᾳ οὐ μὴ πέσῃς· καὶ ἔσται ἡ ψυχή σου εἰς εὕρεμα, ὅτι ἐπεποίθεις ἐπ’ ἐμοί, ϕησὶν κύριος.

hóti sṓizōn sṓsō se, kaì en rhomphaíāi ou mḕ pésēis: kaì éstai hē psychḗ sou eis heúrema, hóti epepoítheis ep’ emoí, phēsìn kýrios.