Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jérémie 48:5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ ἦλθεν Ισμαηλ υἱὸς Ναθανιου υἱοῦ Ελασα ἀπὸ γένους τοῦ βασιλέως καὶ δέκα ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηϕα, καὶ ἔϕαγον ἐκεῖ ἄρτον ἅμα.

Kaì egéneto tō̂i mēnì tō̂i hebdómōi ē̂lthen Ismaēl hyiòs Nathaniou hyioû Elasa apò génous toû basiléōs kaì déka ándres met’ autoû pròs Godolian eis Massēpha, kaì éphagon ekeî árton háma.

2
καὶ ἀνέστη Ισμαηλ καὶ οἱ δέκα ἄνδρες, οἳ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξαν τὸν Γοδολιαν, ὃν κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐπὶ τῆς γῆς,

kaì anéstē Ismaēl kaì hoi déka ándres, hoì ē̂san met’ autoû, kaì epátaxan tòn Godolian, hòn katéstēsen basileùs Babylō̂nos epì tē̂s gē̂s,

3
καὶ πάντας τοὺς Ιουδαίους τοὺς ὄντας μετ’ αὐτοῦ ἐν Μασσηϕα καὶ πάντας τοὺς Χαλδαίους τοὺς εὑρεθέντας ἐκεῖ.

kaì pántas toùs Ioudaíous toùs óntas met’ autoû en Massēpha kaì pántas toùs Chaldaíous toùs heurethéntas ekeî.

4
καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ πατάξαντος αὐτοῦ τὸν Γοδολιαν, καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἔγνω,

kaì egéneto tē̂i hēmérāi tē̂i deutérāi patáxantos autoû tòn Godolian, kaì ánthrōpos ouk égnō,

5
καὶ ἤλθοσαν ἄνδρες ἀπὸ Συχεμ καὶ ἀπὸ Σαλημ καὶ ἀπὸ Σαμαρείας, ὀγδοήκοντα ἄνδρες, ἐξυρημένοι πώγωνας καὶ διερρηγμένοι τὰ ἱμάτια καὶ κοπτόμενοι, καὶ μαναα καὶ λίβανος ἐν χερσὶν αὐτῶν τοῦ εἰσενεγκεῖν εἰς οἶκον κυρίου.

kaì ḗlthosan ándres apò Sychem kaì apò Salēm kaì apò Samareías, ogdoḗkonta ándres, exyrēménoi pṓgōnas kaì dierrēgménoi tà himátia kaì koptómenoi, kaì manaa kaì líbanos en chersìn autō̂n toû eisenenkeîn eis oîkon kyríou.

6
καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς Ισμαηλ· αὐτοὶ ἐπορεύοντο καὶ ἔκλαιον, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰσέλθετε πρὸς Γοδολιαν.

kaì exē̂lthen eis apántēsin autoîs Ismaēl: autoì eporeúonto kaì éklaion, kaì eîpen autoîs Eisélthete pròs Godolian.

7
καὶ ἐγένετο εἰσελθόντων αὐτῶν εἰς τὸ μέσον τῆς πόλεως ἔσϕαξεν αὐτοὺς εἰς τὸ ϕρέαρ.

kaì egéneto eiselthóntōn autō̂n eis tò méson tē̂s póleōs ésphaxen autoùs eis tò phréar.

8
καὶ δέκα ἄνδρες εὑρέθησαν ἐκεῖ καὶ εἶπαν τῷ Ισμαηλ Μὴ ἀνέλῃς ἡμᾶς, ὅτι εἰσὶν ἡμῖν θησαυροὶ ἐν ἀγρῷ, πυροὶ καὶ κριθαί, μέλι καὶ ἔλαιον· καὶ παρῆλθεν καὶ οὐκ ἀνεῖλεν αὐτοὺς ἐν μέσῳ τῶν ἀδελϕῶν αὐτῶν.

kaì déka ándres heuréthēsan ekeî kaì eîpan tō̂i Ismaēl Mḕ anélēis hēmâs, hóti eisìn hēmîn thēsauroì en agrō̂i, pyroì kaì krithaí, méli kaì élaion: kaì parē̂lthen kaì ouk aneîlen autoùs en mésōi tō̂n adelphō̂n autō̂n.

9
καὶ τὸ ϕρέαρ, εἰς ὃ ἔρριψεν ἐκεῖ Ισμαηλ πάντας οὓς ἐπάταξεν, ϕρέαρ μέγα τοῦτό ἐστιν ὃ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς Ασα ἀπὸ προσώπου Βαασα βασιλέως Ισραηλ· τοῦτο ἐνέπλησεν Ισμαηλ τραυματιῶν.

kaì tò phréar, eis hò érripsen ekeî Ismaēl pántas hoùs epátaxen, phréar méga toûtó estin hò epoíēsen ho basileùs Asa apò prosṓpou Baasa basiléōs Israēl: toûto enéplēsen Ismaēl traumatiō̂n.

10
καὶ ἀπέστρεψεν Ισμαηλ πάντα τὸν λαὸν τὸν καταλειϕθέντα εἰς Μασσηϕα καὶ τὰς θυγατέρας τοῦ βασιλέως, ἃς παρεκατέθετο ὁ ἀρχιμάγειρος τῷ Γοδολια υἱῷ Αχικαμ, καὶ ᾤχετο εἰς τὸ πέραν υἱῶν Αμμων.

kaì apéstrepsen Ismaēl pánta tòn laòn tòn kataleiphthénta eis Massēpha kaì tàs thygatéras toû basiléōs, hàs parekatétheto ho archimágeiros tō̂i Godolia hyiō̂i Achikam, kaì ṓicheto eis tò péran hyiō̂n Ammōn.

11
καὶ ἤκουσεν Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ μετ’ αὐτοῦ πάντα τὰ κακά, ἃ ἐποίησεν Ισμαηλ,

kaì ḗkousen Iōanan hyiòs Karēe kaì pántes hoi hēgemónes tē̂s dynámeōs hoi met’ autoû pánta tà kaká, hà epoíēsen Ismaēl,

12
καὶ ἤγαγον ἅπαν τὸ στρατόπεδον αὐτῶν καὶ ᾤχοντο πολεμεῖν αὐτὸν καὶ εὗρον αὐτὸν ἐπὶ ὕδατος πολλοῦ ἐν Γαβαων.

kaì ḗgagon hápan tò stratópedon autō̂n kaì ṓichonto polemeîn autòn kaì heûron autòn epì hýdatos polloû en Gabaōn.

13
καὶ ἐγένετο ὅτε εἶδον πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετὰ Ισμαηλ τὸν Ιωαναν καὶ τοὺς ἡγεμόνας τῆς δυνάμεως τῆς μετ’ αὐτοῦ,

kaì egéneto hóte eîdon pâs ho laòs ho metà Ismaēl tòn Iōanan kaì toùs hēgemónas tē̂s dynámeōs tē̂s met’ autoû,

14
καὶ ἀνέστρεψαν πρὸς Ιωαναν.

kaì anéstrepsan pròs Iōanan.

15
καὶ Ισμαηλ ἐσώθη σὺν ὀκτὼ ἀνθρώποις καὶ ᾤχετο πρὸς τοὺς υἱοὺς Αμμων.

kaì Ismaēl esṓthē sỳn oktṑ anthrṓpois kaì ṓicheto pròs toùs hyioùs Ammōn.

16
καὶ ἔλαβεν Ιωαναν καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ μετ’ αὐτοῦ πάντας τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ, οὕς ἀπέστρεψεν ἀπὸ Ισμαηλ, δυνατοὺς ἄνδρας ἐν πολέμῳ καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ λοιπὰ καὶ τοὺς εὐνούχους, οὓς ἀπέστρεψεν ἀπὸ Γαβαων,

kaì élaben Iōanan kaì pántes hoi hēgemónes tē̂s dynámeōs hoi met’ autoû pántas toùs kataloípous toû laoû, hoús apéstrepsen apò Ismaēl, dynatoùs ándras en polémōi kaì tàs gynaîkas kaì tà loipà kaì toùs eunoúchous, hoùs apéstrepsen apò Gabaōn,

17
καὶ ᾤχοντο καὶ ἐκάθισαν ἐν Γαβηρωθ – χαμααμ τὴν πρὸς Βηθλεεμ τοῦ πορευθῆναι εἰσελθεῖν εἰς Αἴγυπτον

kaì ṓichonto kaì ekáthisan en Gabērōth – chamaam tḕn pròs Bēthleem toû poreuthē̂nai eiseltheîn eis Aígypton

18
ἀπὸ προσώπου τῶν Χαλδαίων, ὅτι ἐϕοβήθησαν ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι ἐπάταξεν Ισμαηλ τὸν Γοδολιαν, ὃν κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν τῇ γῇ.

apò prosṓpou tō̂n Chaldaíōn, hóti ephobḗthēsan apò prosṓpou autō̂n, hóti epátaxen Ismaēl tòn Godolian, hòn katéstēsen basileùs Babylō̂nos en tē̂i gē̂i.