Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Jeremiah 49:12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
12
καὶ δώσω ὑμῖν ἔλεος καὶ ἐλεήσω ὑμᾶς καὶ ἐπιστρέψω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν ὑμῶν.

kaì dṓsō hymîn éleos kaì eleḗsō hymâs kaì epistrépsō hymâs eis tḕn gē̂n hymō̂n.