Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Lamentations 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Πῶς ἐγνόϕωσεν ἐν ὀργῇ αὐτοῦ κύριος τὴν θυγατέρα Σιων; κατέρριψεν ἐξ οὐρανοῦ εἰς γῆν δόξασμα Ισραηλ καὶ οὐκ ἐμνήσθη ὑποποδίου ποδῶν αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ.

Pō̂s egnóphōsen en orgē̂i autoû kýrios tḕn thygatéra Siōn? katérripsen ex ouranoû eis gē̂n dóxasma Israēl kaì ouk emnḗsthē hypopodíou podō̂n autoû en hēmérāi orgē̂s autoû.

2
Κατεπόντισεν κύριος οὐ ϕεισάμενος πάντα τὰ ὡραῖα Ιακωβ, καθεῖλεν ἐν θυμῷ αὐτοῦ τὰ ὀχυρώματα τῆς θυγατρὸς Ιουδα, ἐκόλλησεν εἰς τὴν γῆν, ἐβεβήλωσεν βασιλέα αὐτῆς καὶ ἄρχοντας αὐτῆς.

Katepóntisen kýrios ou pheisámenos pánta tà hōraîa Iakōb, katheîlen en thymō̂i autoû tà ochyrṓmata tē̂s thygatròs Iouda, ekóllēsen eis tḕn gē̂n, ebebḗlōsen basiléa autē̂s kaì árchontas autē̂s.

3
Συνέκλασεν ἐν ὀργῇ θυμοῦ αὐτοῦ πᾶν κέρας Ισραηλ, ἀπέστρεψεν ὀπίσω δεξιὰν αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου ἐχθροῦ καὶ ἀνῆψεν ἐν Ιακωβ ὡς πῦρ ϕλόγα, καὶ κατέϕαγεν πάντα τὰ κύκλῳ.

Synéklasen en orgē̂i thymoû autoû pân kéras Israēl, apéstrepsen opísō dexiàn autoû apò prosṓpou echthroû kaì anē̂psen en Iakōb hōs pŷr phlóga, kaì katéphagen pánta tà kýklōi.

4
’Ενέτεινεν τόξον αὐτοῦ ὡς ἐχθρός, ἐστερέωσεν δεξιὰν αὐτοῦ ὡς ὑπεναντίος καὶ ἀπέκτεινεν πάντα τὰ ἐπιθυμήματα ὀϕθαλμῶν μου ἐν σκηνῇ θυγατρὸς Σιων, ἐξέχεεν ὡς πῦρ τὸν θυμὸν αὐτοῦ.

’Enéteinen tóxon autoû hōs echthrós, esteréōsen dexiàn autoû hōs hypenantíos kaì apékteinen pánta tà epithymḗmata ophthalmō̂n mou en skēnē̂i thygatròs Siōn, exécheen hōs pŷr tòn thymòn autoû.

5
’Εγενήθη κύριος ὡς ἐχθρός, κατεπόντισεν Ισραηλ, κατεπόντισεν πάσας τὰς βάρεις αὐτῆς, διέϕθειρεν τὰ ὀχυρώματα αὐτοῦ καὶ ἐπλήθυνεν τῇ θυγατρὶ Ιουδα ταπεινουμένην καὶ τεταπεινωμένην.

’Egenḗthē kýrios hōs echthrós, katepóntisen Israēl, katepóntisen pásas tàs báreis autē̂s, diéphtheiren tà ochyrṓmata autoû kaì eplḗthynen tē̂i thygatrì Iouda tapeinouménēn kaì tetapeinōménēn.

6
Καὶ διεπέτασεν ὡς ἄμπελον τὸ σκήνωμα αὐτοῦ, διέϕθειρεν ἑορτὴν αὐτοῦ· ἐπελάθετο κύριος ὃ ἐποίησεν ἐν Σιων ἑορτῆς καὶ σαββάτου καὶ παρώξυνεν ἐμβριμήματι ὀργῆς αὐτοῦ βασιλέα καὶ ἱερέα καὶ ἄρχοντα.

Kaì diepétasen hōs ámpelon tò skḗnōma autoû, diéphtheiren heortḕn autoû: epelátheto kýrios hò epoíēsen en Siōn heortē̂s kaì sabbátou kaì parṓxynen embrimḗmati orgē̂s autoû basiléa kaì hieréa kaì árchonta.

7
’Απώσατο κύριος θυσιαστήριον αὐτοῦ, ἀπετίναξεν ἁγίασμα αὐτοῦ, συνέτριψεν ἐν χειρὶ ἐχθροῦ τεῖχος βάρεων αὐτῆς· ϕωνὴν ἔδωκαν ἐν οἴκῳ κυρίου ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς.

’Apṓsato kýrios thysiastḗrion autoû, apetínaxen hagíasma autoû, synétripsen en cheirì echthroû teîchos báreōn autē̂s: phōnḕn édōkan en oíkōi kyríou hōs en hēmérāi heortē̂s.

8
Καὶ ἐπέστρεψεν κύριος τοῦ διαϕθεῖραι τεῖχος θυγατρὸς Σιων· ἐξέτεινεν μέτρον, οὐκ ἀπέστρεψεν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ καταπατήματος, καὶ ἐπένθησεν τὸ προτείχισμα, καὶ τεῖχος ὁμοθυμαδὸν ἠσθένησεν.

Kaì epéstrepsen kýrios toû diaphtheîrai teîchos thygatròs Siōn: exéteinen métron, ouk apéstrepsen cheîra autoû apò katapatḗmatos, kaì epénthēsen tò proteíchisma, kaì teîchos homothymadòn ēsthénēsen.

9
’Ενεπάγησαν εἰς γῆν πύλαι αὐτῆς, ἀπώλεσεν καὶ συνέτριψεν μοχλοὺς αὐτῆς· βασιλέα αὐτῆς καὶ ἄρχοντας αὐτῆς ἐν τοῖς ἔθνεσιν· οὐκ ἔστιν νόμος, καί γε προϕῆται αὐτῆς οὐκ εἶδον ὅρασιν παρὰ κυρίου.

’Enepágēsan eis gē̂n pýlai autē̂s, apṓlesen kaì synétripsen mochloùs autē̂s: basiléa autē̂s kaì árchontas autē̂s en toîs éthnesin: ouk éstin nómos, kaí ge prophē̂tai autē̂s ouk eîdon hórasin parà kyríou.

10
’Εκάθισαν εἰς τὴν γῆν, ἐσιώπησαν πρεσβύτεροι θυγατρὸς Σιων, ἀνεβίβασαν χοῦν ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν αὐτῶν, περιεζώσαντο σάκκους, κατήγαγον εἰς γῆν ἀρχηγοὺς παρθένους ἐν Ιερουσαλημ.

’Ekáthisan eis tḕn gē̂n, esiṓpēsan presbýteroi thygatròs Siōn, anebíbasan choûn epì tḕn kephalḕn autō̂n, periezṓsanto sákkous, katḗgagon eis gē̂n archēgoùs parthénous en Ierousalēm.

11
’Εξέλιπον ἐν δάκρυσιν οἱ ὀϕθαλμοί μου, ἐταράχθη ἡ καρδία μου, ἐξεχύθη εἰς γῆν ἡ δόξα μου ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου ἐν τῷ ἐκλιπεῖν νήπιον καὶ θηλάζοντα ἐν πλατείαις πόλεως.

’Exélipon en dákrysin hoi ophthalmoí mou, etaráchthē hē kardía mou, exechýthē eis gē̂n hē dóxa mou epì tò sýntrimma tē̂s thygatròs toû laoû mou en tō̂i eklipeîn nḗpion kaì thēlázonta en plateíais póleōs.

12
Ταῖς μητράσιν αὐτῶν εἶπαν Ποῦ σῖτος καὶ οἶνος; ἐν τῷ ἐκλύεσθαι αὐτοὺς ὡς τραυματίας ἐν πλατείαις πόλεως, ἐν τῷ ἐκχεῖσθαι ψυχὰς αὐτῶν εἰς κόλπον μητέρων αὐτῶν.

Taîs mētrásin autō̂n eîpan Poû sîtos kaì oînos? en tō̂i eklýesthai autoùs hōs traumatías en plateíais póleōs, en tō̂i ekcheîsthai psychàs autō̂n eis kólpon mētérōn autō̂n.

13
Τί μαρτυρήσω σοι ἢ τί ὁμοιώσω σοι, θύγατερ Ιερουσαλημ; τίς σώσει σε καὶ παρακαλέσει σε, παρθένος θύγατερ Σιων; ὅτι ἐμεγαλύνθη ποτήριον συντριβῆς σου· τίς ἰάσεταί σε;

Tí martyrḗsō soi ḕ tí homoiṓsō soi, thýgater Ierousalēm? tís sṓsei se kaì parakalései se, parthénos thýgater Siōn? hóti emegalýnthē potḗrion syntribē̂s sou: tís iásetaí se?

14
Προϕῆταί σου εἴδοσάν σοι μάταια καὶ ἀϕροσύνην καὶ οὐκ ἀπεκάλυψαν ἐπὶ τὴν ἀδικίαν σου τοῦ ἐπιστρέψαι αἰχμαλωσίαν σου καὶ εἴδοσάν σοι λήμματα μάταια καὶ ἐξώσματα.

Prophē̂taí sou eídosán soi mátaia kaì aphrosýnēn kaì ouk apekálypsan epì tḕn adikían sou toû epistrépsai aichmalōsían sou kaì eídosán soi lḗmmata mátaia kaì exṓsmata.

15
’Εκρότησαν ἐπὶ σὲ χεῖρας πάντες οἱ παραπορευόμενοι ὁδόν, ἐσύρισαν καὶ ἐκίνησαν τὴν κεϕαλὴν αὐτῶν ἐπὶ τὴν θυγατέρα Ιερουσαλημ ῏Η αὕτη ἡ πόλις, ἣν ἐροῦσιν Στέϕανος δόξης, εὐϕροσύνη πάσης τῆς γῆς;

’Ekrótēsan epì sè cheîras pántes hoi paraporeuómenoi hodón, esýrisan kaì ekínēsan tḕn kephalḕn autō̂n epì tḕn thygatéra Ierousalēm ᾿̂Ē haútē hē pólis, hḕn eroûsin Stéphanos dóxēs, euphrosýnē pásēs tē̂s gē̂s?

16
Διήνοιξαν ἐπὶ σὲ στόμα αὐτῶν πάντες οἱ ἐχθροί σου, ἐσύρισαν καὶ ἔβρυξαν ὀδόντας, εἶπαν Κατεπίομεν αὐτήν, πλὴν αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν προσεδοκῶμεν, εὕρομεν αὐτήν, εἴδομεν.

Diḗnoixan epì sè stóma autō̂n pántes hoi echthroí sou, esýrisan kaì ébryxan odóntas, eîpan Katepíomen autḗn, plḕn haútē hē hēméra, hḕn prosedokō̂men, heúromen autḗn, eídomen.

17
’Εποίησεν κύριος ἃ ἐνεθυμήθη, συνετέλεσεν ῥήματα αὐτοῦ, ἃ ἐνετείλατο ἐξ ἡμερῶν ἀρχαίων, καθεῖλεν καὶ οὐκ ἐϕείσατο, καὶ ηὔϕρανεν ἐπὶ σὲ ἐχθρόν, ὕψωσεν κέρας θλίβοντός σε.

’Epoíēsen kýrios hà enethymḗthē, synetélesen rhḗmata autoû, hà eneteílato ex hēmerō̂n archaíōn, katheîlen kaì ouk epheísato, kaì ēýphranen epì sè echthrón, hýpsōsen kéras thlíbontós se.

18
’Εβόησεν καρδία αὐτῶν πρὸς κύριον Τείχη Σιων, καταγάγετε ὡς χειμάρρους δάκρυα ἡμέρας καὶ νυκτός· μὴ δῷς ἔκνηψιν σεαυτῇ, μὴ σιωπήσαιτο, θύγατερ, ὁ ὀϕθαλμός σου.

’Ebóēsen kardía autō̂n pròs kýrion Teíchē Siōn, katagágete hōs cheimárrous dákrya hēméras kaì nyktós: mḕ dō̂is éknēpsin seautē̂i, mḕ siōpḗsaito, thýgater, ho ophthalmós sou.

19
’Ανάστα ἀγαλλίασαι ἐν νυκτὶ εἰς ἀρχὰς ϕυλακῆς σου, ἔκχεον ὡς ὕδωρ καρδίαν σου ἀπέναντι προσώπου κυρίου, ἆρον πρὸς αὐτὸν χεῖράς σου περὶ ψυχῆς νηπίων σου τῶν ἐκλυομένων λιμῷ ἐπ’ ἀρχῆς πασῶν ἐξόδων.

’Anásta agallíasai en nyktì eis archàs phylakē̂s sou, ékcheon hōs hýdōr kardían sou apénanti prosṓpou kyríou, âron pròs autòn cheîrás sou perì psychē̂s nēpíōn sou tō̂n eklyoménōn limō̂i ep’ archē̂s pasō̂n exódōn.

20
’Ιδέ, κύριε, καὶ ἐπίβλεψον τίνι ἐπεϕύλλισας οὕτως· εἰ ϕάγονται γυναῖκες καρπὸν κοιλίας αὐτῶν; ἐπιϕυλλίδα ἐποίησεν μάγειρος· ϕονευθήσονται νήπια θηλάζοντα μαστούς; ἀποκτενεῖς ἐν ἁγιάσματι κυρίου ἱερέα καὶ προϕήτην;

’Idé, kýrie, kaì epíblepson tíni epephýllisas hoútōs: ei phágontai gynaîkes karpòn koilías autō̂n? epiphyllída epoíēsen mágeiros: phoneuthḗsontai nḗpia thēlázonta mastoús? apokteneîs en hagiásmati kyríou hieréa kaì prophḗtēn?

21
’Εκοιμήθησαν εἰς τὴν ἔξοδον παιδάριον καὶ πρεσβύτης· παρθένοι μου καὶ νεανίσκοι μου ἐπορεύθησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ· ἐν ῥομϕαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἀπέκτεινας, ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς σου ἐμαγείρευσας, οὐκ ἐϕείσω.

’Ekoimḗthēsan eis tḕn éxodon paidárion kaì presbýtēs: parthénoi mou kaì neanískoi mou eporeúthēsan en aichmalōsíāi: en rhomphaíāi kaì en limō̂i apékteinas, en hēmérāi orgē̂s sou emageíreusas, ouk epheísō.

22
’Εκάλεσεν ἡμέραν ἑορτῆς παροικίας μου κυκλόθεν, καὶ οὐκ ἐγένοντο ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς κυρίου ἀνασῳζόμενος καὶ καταλελειμμένος, ὡς ἐπεκράτησα καὶ ἐπλήθυνα ἐχθρούς μου πάντας.

’Ekálesen hēméran heortē̂s paroikías mou kyklóthen, kaì ouk egénonto en hēmérāi orgē̂s kyríou anasōizómenos kaì kataleleimménos, hōs epekrátēsa kaì eplḗthyna echthroús mou pántas.