Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Lévitique 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n kaì Aarōn légōn

2
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς ’Ανδρὶ ἀνδρί, ᾧ ἐὰν γένηται ῥύσις ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἡ ῥύσις αὐτοῦ ἀκάθαρτός ἐστιν.

Lálēson toîs hyioîs Israēl kaì ereîs autoîs ’Andrì andrí, hō̂i eàn génētai rhýsis ek toû sṓmatos autoû, hē rhýsis autoû akáthartós estin.

3
καὶ οὗτος ὁ νόμος τῆς ἀκαθαρσίας αὐτοῦ· ῥέων γόνον ἐκ σώματος αὐτοῦ ἐκ τῆς ῥύσεως, ἧς συνέστηκεν τὸ σῶμα αὐτοῦ διὰ τῆς ῥύσεως, αὕτη ἡ ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐν αὐτῷ· πᾶσαι αἱ ἡμέραι ῥύσεως σώματος αὐτοῦ, ᾗ συνέστηκεν τὸ σῶμα αὐτοῦ διὰ τῆς ῥύσεως, ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐστιν.

kaì hoûtos ho nómos tē̂s akatharsías autoû: rhéōn gónon ek sṓmatos autoû ek tē̂s rhýseōs, hē̂s synéstēken tò sō̂ma autoû dià tē̂s rhýseōs, haútē hē akatharsía autoû en autō̂i: pâsai hai hēmérai rhýseōs sṓmatos autoû, hē̂i synéstēken tò sō̂ma autoû dià tē̂s rhýseōs, akatharsía autoû estin.

4
πᾶσα κοίτη, ἐϕ’ ᾗ ἐὰν κοιμηθῇ ἐπ’ αὐτῆς ὁ γονορρυής, ἀκάθαρτός ἐστιν, καὶ πᾶν σκεῦος, ἐϕ’ ὃ ἐὰν καθίσῃ ἐπ’ αὐτὸ ὁ γονορρυής, ἀκάθαρτον ἔσται.

pâsa koítē, eph’ hē̂i eàn koimēthē̂i ep’ autē̂s ho gonorryḗs, akáthartós estin, kaì pân skeûos, eph’ hò eàn kathísēi ep’ autò ho gonorryḗs, akátharton éstai.

5
καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἂν ἅψηται τῆς κοίτης αὐτοῦ, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας·

kaì ánthrōpos, hòs àn hápsētai tē̂s koítēs autoû, plyneî tà himátia autoû kaì loúsetai hýdati kaì akáthartos éstai héōs hespéras:

6
καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ σκεύους, ἐϕ’ ὃ ἐὰν καθίσῃ ὁ γονορρυής, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας·

kaì ho kathḗmenos epì toû skeúous, eph’ hò eàn kathísēi ho gonorryḗs, plyneî tà himátia autoû kaì loúsetai hýdati kaì akáthartos éstai héōs hespéras:

7
καὶ ὁ ἁπτόμενος τοῦ χρωτὸς τοῦ γονορρυοῦς πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.

kaì ho haptómenos toû chrōtòs toû gonorryoûs plyneî tà himátia kaì loúsetai hýdati kaì akáthartos éstai héōs hespéras.

8
ἐὰν δὲ προσσιελίσῃ ὁ γονορρυὴς ἐπὶ τὸν καθαρόν, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.

eàn dè prossielísēi ho gonorryḕs epì tòn katharón, plyneî tà himátia kaì loúsetai hýdati kaì akáthartos éstai héōs hespéras.

9
καὶ πᾶν ἐπίσαγμα ὄνου, ἐϕ’ ὃ ἂν ἐπιβῇ ἐπ’ αὐτὸ ὁ γονορρυής, ἀκάθαρτον ἔσται ἕως ἑσπέρας.

kaì pân epísagma ónou, eph’ hò àn epibē̂i ep’ autò ho gonorryḗs, akátharton éstai héōs hespéras.

10
καὶ πᾶς ὁ ἁπτόμενος ὅσα ἐὰν ᾖ ὑποκάτω αὐτοῦ, ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας· καὶ ὁ αἴρων αὐτὰ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.

kaì pâs ho haptómenos hósa eàn ē̂i hypokátō autoû, akáthartos éstai héōs hespéras: kaì ho aírōn autà plyneî tà himátia autoû kaì loúsetai hýdati kaì akáthartos éstai héōs hespéras.

11
καὶ ὅσων ἐὰν ἅψηται ὁ γονορρυὴς καὶ τὰς χεῖρας οὐ νένιπται, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λούσεται τὸ σῶμα ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.

kaì hósōn eàn hápsētai ho gonorryḕs kaì tàs cheîras ou néniptai, plyneî tà himátia kaì loúsetai tò sō̂ma hýdati kaì akáthartos éstai héōs hespéras.

12
καὶ σκεῦος ὀστράκινον, οὗ ἂν ἅψηται ὁ γονορρυής, συντριβήσεται· καὶ σκεῦος ξύλινον νιϕήσεται ὕδατι καὶ καθαρὸν ἔσται.

kaì skeûos ostrákinon, hoû àn hápsētai ho gonorryḗs, syntribḗsetai: kaì skeûos xýlinon niphḗsetai hýdati kaì katharòn éstai.

13
ἐὰν δὲ καθαρισθῇ ὁ γονορρυὴς ἐκ τῆς ῥύσεως αὐτοῦ, καὶ ἐξαριθμήσεται αὐτῷ ἑπτὰ ἡμέρας εἰς τὸν καθαρισμὸν καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται τὸ σῶμα ὕδατι καὶ καθαρὸς ἔσται.

eàn dè katharisthē̂i ho gonorryḕs ek tē̂s rhýseōs autoû, kaì exarithmḗsetai autō̂i heptà hēméras eis tòn katharismòn kaì plyneî tà himátia autoû kaì loúsetai tò sō̂ma hýdati kaì katharòs éstai.

14
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ λήμψεται ἑαυτῷ δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν καὶ οἴσει αὐτὰ ἔναντι κυρίου ἐπὶ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ δώσει αὐτὰ τῷ ἱερεῖ·

kaì tē̂i hēmérāi tē̂i ogdóēi lḗmpsetai heautō̂i dýo trygónas ḕ dýo neossoùs peristerō̂n kaì oísei autà énanti kyríou epì tàs thýras tē̂s skēnē̂s toû martyríou kaì dṓsei autà tō̂i hiereî:

15
καὶ ποιήσει αὐτὰ ὁ ἱερεύς, μίαν περὶ ἁμαρτίας καὶ μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα, καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἔναντι κυρίου ἀπὸ τῆς ῥύσεως αὐτοῦ.

kaì poiḗsei autà ho hiereús, mían perì hamartías kaì mían eis holokaútōma, kaì exilásetai perì autoû ho hiereùs énanti kyríou apò tē̂s rhýseōs autoû.

16
Καὶ ἄνθρωπος, ᾧ ἐὰν ἐξέλθῃ ἐξ αὐτοῦ κοίτη σπέρματος, καὶ λούσεται ὕδατι πᾶν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας·

Kaì ánthrōpos, hō̂i eàn exélthēi ex autoû koítē spérmatos, kaì loúsetai hýdati pân tò sō̂ma autoû kaì akáthartos éstai héōs hespéras:

17
καὶ πᾶν ἱμάτιον καὶ πᾶν δέρμα, ἐϕ’ ὃ ἐὰν ᾖ ἐπ’ αὐτὸ κοίτη σπέρματος, καὶ πλυθήσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτον ἔσται ἕως ἑσπέρας.

kaì pân himátion kaì pân dérma, eph’ hò eàn ē̂i ep’ autò koítē spérmatos, kaì plythḗsetai hýdati kaì akátharton éstai héōs hespéras.

18
καὶ γυνή, ἐὰν κοιμηθῇ ἀνὴρ μετ’ αὐτῆς κοίτην σπέρματος, καὶ λούσονται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτοι ἔσονται ἕως ἑσπέρας.

kaì gynḗ, eàn koimēthē̂i anḕr met’ autē̂s koítēn spérmatos, kaì loúsontai hýdati kaì akáthartoi ésontai héōs hespéras.

19
Καὶ γυνή, ἥτις ἐὰν ᾖ ῥέουσα αἵματι, ἔσται ἡ ῥύσις αὐτῆς ἐν τῷ σώματι αὐτῆς, ἑπτὰ ἡμέρας ἔσται ἐν τῇ ἀϕέδρῳ αὐτῆς· πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῆς ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας,

Kaì gynḗ, hḗtis eàn ē̂i rhéousa haímati, éstai hē rhýsis autē̂s en tō̂i sṓmati autē̂s, heptà hēméras éstai en tē̂i aphédrōi autē̂s: pâs ho haptómenos autē̂s akáthartos éstai héōs hespéras,

20
καὶ πᾶν, ἐϕ’ ὃ ἂν κοιτάζηται ἐπ’ αὐτὸ ἐν τῇ ἀϕέδρῳ αὐτῆς, ἀκάθαρτον ἔσται, καὶ πᾶν, ἐϕ’ ὃ ἂν ἐπικαθίσῃ ἐπ’ αὐτό, ἀκάθαρτον ἔσται.

kaì pân, eph’ hò àn koitázētai ep’ autò en tē̂i aphédrōi autē̂s, akátharton éstai, kaì pân, eph’ hò àn epikathísēi ep’ autó, akátharton éstai.

21
καὶ πᾶς, ὃς ἐὰν ἅψηται τῆς κοίτης αὐτῆς, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.

kaì pâs, hòs eàn hápsētai tē̂s koítēs autē̂s, plyneî tà himátia autoû kaì loúsetai tò sō̂ma autoû hýdati kaì akáthartos éstai héōs hespéras.

22
καὶ πᾶς ὁ ἁπτόμενος παντὸς σκεύους, οὗ ἐὰν καθίσῃ ἐπ’ αὐτό, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.

kaì pâs ho haptómenos pantòs skeúous, hoû eàn kathísēi ep’ autó, plyneî tà himátia autoû kaì loúsetai hýdati kaì akáthartos éstai héōs hespéras.

23
ἐὰν δὲ ἐν τῇ κοίτῃ αὐτῆς οὔσης ἢ ἐπὶ τοῦ σκεύους, οὗ ἐὰν καθίσῃ ἐπ’ αὐτῷ, ἐν τῷ ἅπτεσθαι αὐτὸν αὐτῆς, ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.

eàn dè en tē̂i koítēi autē̂s oúsēs ḕ epì toû skeúous, hoû eàn kathísēi ep’ autō̂i, en tō̂i háptesthai autòn autē̂s, akáthartos éstai héōs hespéras.

24
ἐὰν δὲ κοίτῃ τις κοιμηθῇ μετ’ αὐτῆς καὶ γένηται ἡ ἀκαθαρσία αὐτῆς ἐπ’ αὐτῷ, καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ πᾶσα κοίτη, ἐϕ’ ᾗ ἂν κοιμηθῇ ἐπ’ αὐτῆς, ἀκάθαρτος ἔσται.

eàn dè koítēi tis koimēthē̂i met’ autē̂s kaì génētai hē akatharsía autē̂s ep’ autō̂i, kaì akáthartos éstai heptà hēméras, kaì pâsa koítē, eph’ hē̂i àn koimēthē̂i ep’ autē̂s, akáthartos éstai.

25
Καὶ γυνή, ἐὰν ῥέῃ ῥύσει αἵματος ἡμέρας πλείους οὐκ ἐν καιρῷ τῆς ἀϕέδρου αὐτῆς, ἐὰν καὶ ῥέῃ μετὰ τὴν ἄϕεδρον αὐτῆς, πᾶσαι αἱ ἡμέραι ῥύσεως ἀκαθαρσίας αὐτῆς καθάπερ αἱ ἡμέραι τῆς ἀϕέδρου, ἀκάθαρτος ἔσται.

Kaì gynḗ, eàn rhéēi rhýsei haímatos hēméras pleíous ouk en kairō̂i tē̂s aphédrou autē̂s, eàn kaì rhéēi metà tḕn áphedron autē̂s, pâsai hai hēmérai rhýseōs akatharsías autē̂s katháper hai hēmérai tē̂s aphédrou, akáthartos éstai.

26
καὶ πᾶσαν κοίτην, ἐϕ’ ἣν ἂν κοιμηθῇ ἐπ’ αὐτῆς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ῥύσεως, κατὰ τὴν κοίτην τῆς ἀϕέδρου ἔσται αὐτῇ, καὶ πᾶν σκεῦος, ἐϕ’ ὃ ἐὰν καθίσῃ ἐπ’ αὐτό, ἀκάθαρτον ἔσται κατὰ τὴν ἀκαθαρσίαν τῆς ἀϕέδρου.

kaì pâsan koítēn, eph’ hḕn àn koimēthē̂i ep’ autē̂s pásas tàs hēméras tē̂s rhýseōs, katà tḕn koítēn tē̂s aphédrou éstai autē̂i, kaì pân skeûos, eph’ hò eàn kathísēi ep’ autó, akátharton éstai katà tḕn akatharsían tē̂s aphédrou.

27
πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῆς ἀκάθαρτος ἔσται καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λούσεται τὸ σῶμα ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.

pâs ho haptómenos autē̂s akáthartos éstai kaì plyneî tà himátia kaì loúsetai tò sō̂ma hýdati kaì akáthartos éstai héōs hespéras.

28
ἐὰν δὲ καθαρισθῇ ἀπὸ τῆς ῥύσεως, καὶ ἐξαριθμήσεται αὐτῇ ἑπτὰ ἡμέρας καὶ μετὰ ταῦτα καθαρισθήσεται.

eàn dè katharisthē̂i apò tē̂s rhýseōs, kaì exarithmḗsetai autē̂i heptà hēméras kaì metà taûta katharisthḗsetai.

29
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ λήμψεται αὐτῇ δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν καὶ οἴσει αὐτὰ πρὸς τὸν ἱερέα ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου,

kaì tē̂i hēmérāi tē̂i ogdóēi lḗmpsetai autē̂i dýo trygónas ḕ dýo neossoùs peristerō̂n kaì oísei autà pròs tòn hieréa epì tḕn thýran tē̂s skēnē̂s toû martyríou,

30
καὶ ποιήσει ὁ ἱερεὺς τὴν μίαν περὶ ἁμαρτίας καὶ τὴν μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα, καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτῆς ὁ ἱερεὺς ἔναντι κυρίου ἀπὸ ῥύσεως ἀκαθαρσίας αὐτῆς.

kaì poiḗsei ho hiereùs tḕn mían perì hamartías kaì tḕn mían eis holokaútōma, kaì exilásetai perì autē̂s ho hiereùs énanti kyríou apò rhýseōs akatharsías autē̂s.

31
Καὶ εὐλαβεῖς ποιήσετε τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἀπὸ τῶν ἀκαθαρσιῶν αὐτῶν, καὶ οὐκ ἀποθανοῦνται διὰ τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτῶν ἐν τῷ μιαίνειν αὐτοὺς τὴν σκηνήν μου τὴν ἐν αὐτοῖς.

Kaì eulabeîs poiḗsete toùs hyioùs Israēl apò tō̂n akatharsiō̂n autō̂n, kaì ouk apothanoûntai dià tḕn akatharsían autō̂n en tō̂i miaínein autoùs tḕn skēnḗn mou tḕn en autoîs.

32
οὗτος ὁ νόμος τοῦ γονορρυοῦς καὶ ἐάν τινι ἐξέλθῃ ἐξ αὐτοῦ κοίτη σπέρματος ὥστε μιανθῆναι ἐν αὐτῇ

hoûtos ho nómos toû gonorryoûs kaì eán tini exélthēi ex autoû koítē spérmatos hṓste mianthē̂nai en autē̂i

33
καὶ τῇ αἱμορροούσῃ ἐν τῇ ἀϕέδρῳ αὐτῆς καὶ ὁ γονορρυὴς ἐν τῇ ῥύσει αὐτοῦ, τῷ ἄρσενι ἢ τῇ θηλείᾳ, καὶ τῷ ἀνδρί, ὃς ἂν κοιμηθῇ μετὰ ἀποκαθημένης.

kaì tē̂i haimorrooúsēi en tē̂i aphédrōi autē̂s kaì ho gonorryḕs en tē̂i rhýsei autoû, tō̂i árseni ḕ tē̂i thēleíāi, kaì tō̂i andrí, hòs àn koimēthē̂i metà apokathēménēs.