Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Leviticus 26:6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
6
καὶ πόλεμος οὐ διελεύσεται διὰ τῆς γῆς ὑμῶν, καὶ δώσω εἰρήνην ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, καὶ κοιμηθήσεσθε, καὶ οὐκ ἔσται ὑμᾶς ὁ ἐκϕοβῶν, καὶ ἀπολῶ θηρία πονηρὰ ἐκ τῆς γῆς ὑμῶν.

kaì pólemos ou dieleúsetai dià tē̂s gē̂s hymō̂n, kaì dṓsō eirḗnēn en tē̂i gē̂i hymō̂n, kaì koimēthḗsesthe, kaì ouk éstai hymâs ho ekphobō̂n, kaì apolō̂ thēría ponērà ek tē̂s gē̂s hymō̂n.