Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Leviticus 27:14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
14
Καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἂν ἁγιάσῃ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἁγίαν τῷ κυρίῳ, καὶ τιμήσεται αὐτὴν ὁ ἱερεὺς ἀνὰ μέσον καλῆς καὶ ἀνὰ μέσον πονηρᾶς· ὡς ἂν τιμήσεται αὐτὴν ὁ ἱερεύς, οὕτως σταθήσεται.

Kaì ánthrōpos, hòs àn hagiásēi tḕn oikían autoû hagían tō̂i kyríōi, kaì timḗsetai autḕn ho hiereùs anà méson kalē̂s kaì anà méson ponērâs: hōs àn timḗsetai autḕn ho hiereús, hoútōs stathḗsetai.