Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Leviticus 27:26

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
26
Καὶ πᾶν πρωτότοκον, ὃ ἂν γένηται ἐν τοῖς κτήνεσίν σου, ἔσται τῷ κυρίῳ, καὶ οὐ καθαγιάσει οὐθεὶς αὐτό· ἐάν τε μόσχον ἐάν τε πρόβατον, τῷ κυρίῳ ἐστίν.

Kaì pân prōtótokon, hò àn génētai en toîs ktḗnesín sou, éstai tō̂i kyríōi, kaì ou kathagiásei outheìs autó: eán te móschon eán te próbaton, tō̂i kyríōi estín.