Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Leviticus 27:30

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
30
Πᾶσα δεκάτη τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῆς γῆς καὶ τοῦ καρποῦ τοῦ ξυλίνου τῷ κυρίῳ ἐστίν, ἅγιον τῷ κυρίῳ.

Pâsa dekátē tē̂s gē̂s apò toû spérmatos tē̂s gē̂s kaì toû karpoû toû xylínou tō̂i kyríōi estín, hágion tō̂i kyríōi.