Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Leviticus 27:32

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
32
καὶ πᾶσα δεκάτη βοῶν καὶ προβάτων καὶ πᾶν, ὃ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῷ ἀριθμῷ ὑπὸ τὴν ῥάβδον, τὸ δέκατον ἔσται ἅγιον τῷ κυρίῳ.

kaì pâsa dekátē boō̂n kaì probátōn kaì pân, hò eàn élthēi en tō̂i arithmō̂i hypò tḕn rhábdon, tò dékaton éstai hágion tō̂i kyríōi.