Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Leviticus 27:9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
9
’Εὰν δὲ ἀπὸ τῶν κτηνῶν τῶν προσϕερομένων ἀπ’ αὐτῶν δῶρον τῷ κυρίῳ, ὃς ἂν δῷ ἀπὸ τούτων τῷ κυρίῳ, ἔσται ἅγιον.

’Eàn dè apò tō̂n ktēnō̂n tō̂n prospheroménōn ap’ autō̂n dō̂ron tō̂i kyríōi, hòs àn dō̂i apò toútōn tō̂i kyríōi, éstai hágion.