Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Leviticus 9:18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
18
καὶ ἔσϕαξεν τὸν μόσχον καὶ τὸν κριὸν τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου τῆς τοῦ λαοῦ· καὶ προσήνεγκαν οἱ υἱοὶ Ααρων τὸ αἷμα πρὸς αὐτόν, καὶ προσέχεεν πρὸς τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ·

kaì ésphaxen tòn móschon kaì tòn kriòn tē̂s thysías toû sōtēríou tē̂s toû laoû: kaì prosḗnenkan hoi hyioì Aarōn tò haîma pròs autón, kaì prosécheen pròs tò thysiastḗrion kýklōi: