Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

2
Ποίησον σεαυτῷ δύο σάλπιγγας ἀργυρᾶς, ἐλατὰς ποιήσεις αὐτάς, καὶ ἔσονταί σοι ἀνακαλεῖν τὴν συναγωγὴν καὶ ἐξαίρειν τὰς παρεμβολάς.

Poíēson seautō̂i dýo sálpingas argyrâs, elatàs poiḗseis autás, kaì ésontaí soi anakaleîn tḕn synagōgḕn kaì exaírein tàs parembolás.

3
καὶ σαλπίσεις ἐν αὐταῖς, καὶ συναχθήσεται πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου·

kaì salpíseis en autaîs, kaì synachthḗsetai pâsa hē synagōgḕ epì tḕn thýran tē̂s skēnē̂s toû martyríou:

4
ἐὰν δὲ ἐν μιᾷ σαλπίσωσιν, προσελεύσονται πρὸς σὲ πάντες οἱ ἄρχοντες, ἀρχηγοὶ Ισραηλ.

eàn dè en miā̂i salpísōsin, proseleúsontai pròs sè pántes hoi árchontes, archēgoì Israēl.

5
καὶ σαλπιεῖτε σημασίαν, καὶ ἐξαροῦσιν αἱ παρεμβολαὶ αἱ παρεμβάλλουσαι ἀνατολάς·

kaì salpieîte sēmasían, kaì exaroûsin hai parembolaì hai parembállousai anatolás:

6
καὶ σαλπιεῖτε σημασίαν δευτέραν, καὶ ἐξαροῦσιν αἱ παρεμβολαὶ αἱ παρεμβάλλουσαι λίβα· καὶ σαλπιεῖτε σημασίαν τρίτην, καὶ ἐξαροῦσιν αἱ παρεμβολαὶ αἱ παρεμβάλλουσαι παρὰ θάλασσαν· καὶ σαλπιεῖτε σημασίαν τετάρτην, καὶ ἐξαροῦσιν αἱ παρεμβολαὶ αἱ παρεμβάλλουσαι πρὸς βορρᾶν· σημασίᾳ σαλπιοῦσιν ἐν τῇ ἐξάρσει αὐτῶν.

kaì salpieîte sēmasían deutéran, kaì exaroûsin hai parembolaì hai parembállousai líba: kaì salpieîte sēmasían trítēn, kaì exaroûsin hai parembolaì hai parembállousai parà thálassan: kaì salpieîte sēmasían tetártēn, kaì exaroûsin hai parembolaì hai parembállousai pròs borrân: sēmasíāi salpioûsin en tē̂i exársei autō̂n.

7
καὶ ὅταν συναγάγητε τὴν συναγωγήν, σαλπιεῖτε καὶ οὐ σημασίᾳ.

kaì hótan synagágēte tḕn synagōgḗn, salpieîte kaì ou sēmasíāi.

8
καὶ οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς σαλπιοῦσιν ταῖς σάλπιγξιν, καὶ ἔσται ὑμῖν νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν.

kaì hoi hyioì Aarōn hoi hiereîs salpioûsin taîs sálpinxin, kaì éstai hymîn nómimon aiṓnion eis tàs geneàs hymō̂n.

9
ἐὰν δὲ ἐξέλθητε εἰς πόλεμον ἐν τῇ γῇ ὑμῶν πρὸς τοὺς ὑπεναντίους τοὺς ἀνθεστηκότας ὑμῖν, καὶ σημανεῖτε ταῖς σάλπιγξιν καὶ ἀναμνησθήσεσθε ἔναντι κυρίου καὶ διασωθήσεσθε ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν.

eàn dè exélthēte eis pólemon en tē̂i gē̂i hymō̂n pròs toùs hypenantíous toùs anthestēkótas hymîn, kaì sēmaneîte taîs sálpinxin kaì anamnēsthḗsesthe énanti kyríou kaì diasōthḗsesthe apò tō̂n echthrō̂n hymō̂n.

10
καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς εὐϕροσύνης ὑμῶν καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν καὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις ὑμῶν σαλπιεῖτε ταῖς σάλπιγξιν ἐπὶ τοῖς ὁλοκαυτώμασιν καὶ ἐπὶ ταῖς θυσίαις τῶν σωτηρίων ὑμῶν, καὶ ἔσται ὑμῖν ἀνάμνησις ἔναντι τοῦ θεοῦ ὑμῶν· ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.

kaì en taîs hēmérais tē̂s euphrosýnēs hymō̂n kaì en taîs heortaîs hymō̂n kaì en taîs noumēníais hymō̂n salpieîte taîs sálpinxin epì toîs holokautṓmasin kaì epì taîs thysíais tō̂n sōtēríōn hymō̂n, kaì éstai hymîn anámnēsis énanti toû theoû hymō̂n: egṑ kýrios ho theòs hymō̂n.

11
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ δευτέρῳ ἐν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἀνέβη ἡ νεϕέλη ἀπὸ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου,

Kaì egéneto en tō̂i eniautō̂i tō̂i deutérōi en tō̂i mēnì tō̂i deutérōi eikádi toû mēnòs anébē hē nephélē apò tē̂s skēnē̂s toû martyríou,

12
καὶ ἐξῆραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ σὺν ἀπαρτίαις αὐτῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα, καὶ ἔστη ἡ νεϕέλη ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Φαραν.

kaì exē̂ran hoi hyioì Israēl sỳn apartíais autō̂n en tē̂i erḗmōi Sina, kaì éstē hē nephélē en tē̂i erḗmōi toû Pharan.

13
καὶ ἐξῆραν πρῶτοι διὰ ϕωνῆς κυρίου ἐν χειρὶ Μωυσῆ.

kaì exē̂ran prō̂toi dià phōnē̂s kyríou en cheirì Mōysē̂.

14
καὶ ἐξῆραν τάγμα παρεμβολῆς υἱῶν Ιουδα πρῶτοι σὺν δυνάμει αὐτῶν· καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν Ναασσων υἱὸς Αμιναδαβ,

kaì exē̂ran tágma parembolē̂s hyiō̂n Iouda prō̂toi sỳn dynámei autō̂n: kaì epì tē̂s dynámeōs autō̂n Naassōn hyiòs Aminadab,

15
καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως ϕυλῆς υἱῶν Ισσαχαρ Ναθαναηλ υἱὸς Σωγαρ,

kaì epì tē̂s dynámeōs phylē̂s hyiō̂n Issachar Nathanaēl hyiòs Sōgar,

16
καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως ϕυλῆς υἱῶν Ζαβουλων Ελιαβ υἱὸς Χαιλων.

kaì epì tē̂s dynámeōs phylē̂s hyiō̂n Zaboulōn Eliab hyiòs Chailōn.

17
καὶ καθελοῦσιν τὴν σκηνὴν καὶ ἐξαροῦσιν οἱ υἱοὶ Γεδσων καὶ οἱ υἱοὶ Μεραρι αἴροντες τὴν σκηνήν.

kaì katheloûsin tḕn skēnḕn kaì exaroûsin hoi hyioì Gedsōn kaì hoi hyioì Merari aírontes tḕn skēnḗn.

18
καὶ ἐξῆραν τάγμα παρεμβολῆς Ρουβην σὺν δυνάμει αὐτῶν· καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν Ελισουρ υἱὸς Σεδιουρ,

kaì exē̂ran tágma parembolē̂s Roubēn sỳn dynámei autō̂n: kaì epì tē̂s dynámeōs autō̂n Elisour hyiòs Sediour,

19
καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως ϕυλῆς υἱῶν Συμεων Σαλαμιηλ υἱὸς Σουρισαδαι,

kaì epì tē̂s dynámeōs phylē̂s hyiō̂n Symeōn Salamiēl hyiòs Sourisadai,

20
καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως ϕυλῆς υἱῶν Γαδ Ελισαϕ ὁ τοῦ Ραγουηλ.

kaì epì tē̂s dynámeōs phylē̂s hyiō̂n Gad Elisaph ho toû Ragouēl.

21
καὶ ἐξαροῦσιν οἱ υἱοὶ Κααθ αἴροντες τὰ ἅγια καὶ στήσουσιν τὴν σκηνήν, ἕως παραγένωνται.

kaì exaroûsin hoi hyioì Kaath aírontes tà hágia kaì stḗsousin tḕn skēnḗn, héōs paragénōntai.

22
καὶ ἐξαροῦσιν τάγμα παρεμβολῆς Εϕραιμ σὺν δυνάμει αὐτῶν· καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν Ελισαμα υἱὸς Εμιουδ,

kaì exaroûsin tágma parembolē̂s Ephraim sỳn dynámei autō̂n: kaì epì tē̂s dynámeōs autō̂n Elisama hyiòs Emioud,

23
καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως ϕυλῆς υἱῶν Μανασση Γαμαλιηλ ὁ τοῦ Φαδασσουρ,

kaì epì tē̂s dynámeōs phylē̂s hyiō̂n Manassē Gamaliēl ho toû Phadassour,

24
καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως ϕυλῆς υἱῶν Βενιαμιν Αβιδαν ὁ τοῦ Γαδεωνι.

kaì epì tē̂s dynámeōs phylē̂s hyiō̂n Beniamin Abidan ho toû Gadeōni.

25
καὶ ἐξαροῦσιν τάγμα παρεμβολῆς υἱῶν Δαν ἔσχατοι πασῶν τῶν παρεμβολῶν σὺν δυνάμει αὐτῶν· καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως αὐτῶν Αχιεζερ ὁ τοῦ Αμισαδαι,

kaì exaroûsin tágma parembolē̂s hyiō̂n Dan éschatoi pasō̂n tō̂n parembolō̂n sỳn dynámei autō̂n: kaì epì tē̂s dynámeōs autō̂n Achiezer ho toû Amisadai,

26
καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως ϕυλῆς υἱῶν Ασηρ Φαγαιηλ υἱὸς Εχραν,

kaì epì tē̂s dynámeōs phylē̂s hyiō̂n Asēr Phagaiēl hyiòs Echran,

27
καὶ ἐπὶ τῆς δυνάμεως ϕυλῆς υἱῶν Νεϕθαλι Αχιρε υἱὸς Αιναν.

kaì epì tē̂s dynámeōs phylē̂s hyiō̂n Nephthali Achire hyiòs Ainan.

28
αὗται αἱ στρατιαὶ υἱῶν Ισραηλ, καὶ ἐξῆραν σὺν δυνάμει αὐτῶν.

haûtai hai stratiaì hyiō̂n Israēl, kaì exē̂ran sỳn dynámei autō̂n.

29
Καὶ εἶπεν Μωυσῆς τῷ Ιωβαβ υἱῷ Ραγουηλ τῷ Μαδιανίτῃ τῷ γαμβρῷ Μωυσῆ ’Εξαίρομεν ἡμεῖς εἰς τὸν τόπον, ὃν εἶπεν κύριος Τοῦτον δώσω ὑμῖν· δεῦρο μεθ’ ἡμῶν, καὶ εὖ σε ποιήσομεν, ὅτι κύριος ἐλάλησεν καλὰ περὶ Ισραηλ.

Kaì eîpen Mōysē̂s tō̂i Iōbab hyiō̂i Ragouēl tō̂i Madianítēi tō̂i gambrō̂i Mōysē̂ ’Exaíromen hēmeîs eis tòn tópon, hòn eîpen kýrios Toûton dṓsō hymîn: deûro meth’ hēmō̂n, kaì eû se poiḗsomen, hóti kýrios elálēsen kalà perì Israēl.

30
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Οὐ πορεύσομαι ἀλλὰ εἰς τὴν γῆν μου καὶ εἰς τὴν γενεάν μου.

kaì eîpen pròs autón Ou poreúsomai allà eis tḕn gē̂n mou kaì eis tḕn geneán mou.

31
καὶ εἶπεν Μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς, οὗ εἵνεκεν ἦσθα μεθ’ ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἔσῃ ἐν ἡμῖν πρεσβύτης·

kaì eîpen Mḕ enkatalípēis hēmâs, hoû heíneken ē̂stha meth’ hēmō̂n en tē̂i erḗmōi, kaì ésēi en hēmîn presbýtēs:

32
καὶ ἔσται ἐὰν πορευθῇς μεθ’ ἡμῶν, καὶ ἔσται τὰ ἀγαθὰ ἐκεῖνα, ὅσα ἐὰν ἀγαθοποιήσῃ κύριος ἡμᾶς, καὶ εὖ σε ποιήσομεν.

kaì éstai eàn poreuthē̂is meth’ hēmō̂n, kaì éstai tà agathà ekeîna, hósa eàn agathopoiḗsēi kýrios hēmâs, kaì eû se poiḗsomen.

33
Καὶ ἐξῆραν ἐκ τοῦ ὄρους κυρίου ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν, καὶ ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης κυρίου προεπορεύετο προτέρα αὐτῶν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν κατασκέψασθαι αὐτοῖς ἀνάπαυσιν.

Kaì exē̂ran ek toû órous kyríou hodòn triō̂n hēmerō̂n, kaì hē kibōtòs tē̂s diathḗkēs kyríou proeporeúeto protéra autō̂n hodòn triō̂n hēmerō̂n katasképsasthai autoîs anápausin.

34
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐξαίρειν τὴν κιβωτὸν καὶ εἶπεν Μωυσῆς ’Εξεγέρθητι, κύριε, διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί σου, ϕυγέτωσαν πάντες οἱ μισοῦντές σε.

kaì egéneto en tō̂i exaírein tḕn kibōtòn kaì eîpen Mōysē̂s ’Exegérthēti, kýrie, diaskorpisthḗtōsan hoi echthroí sou, phygétōsan pántes hoi misoûntés se.

35
καὶ ἐν τῇ καταπαύσει εἶπεν ’Επίστρεϕε, κύριε, χιλιάδας μυριάδας ἐν τῷ Ισραηλ.

kaì en tē̂i katapaúsei eîpen ’Epístrephe, kýrie, chiliádas myriádas en tō̂i Israēl.

36
καὶ ἡ νεϕέλη ἐγένετο σκιάζουσα ἐπ’ αὐτοῖς ἡμέρας ἐν τῷ ἐξαίρειν αὐτοὺς ἐκ τῆς παρεμβολῆς.

kaì hē nephélē egéneto skiázousa ep’ autoîs hēméras en tō̂i exaírein autoùs ek tē̂s parembolē̂s.