Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

2
’Απόστειλον σεαυτῷ ἄνδρας, καὶ κατασκεψάσθωσαν τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, ἣν ἐγὼ δίδωμι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ εἰς κατάσχεσιν, ἄνδρα ἕνα κατὰ ϕυλὴν κατὰ δήμους πατριῶν αὐτῶν ἀποστελεῖς αὐτούς, πάντα ἀρχηγὸν ἐξ αὐτῶν.

’Apósteilon seautō̂i ándras, kaì kataskepsásthōsan tḕn gē̂n tō̂n Chananaíōn, hḕn egṑ dídōmi toîs hyioîs Israēl eis katáschesin, ándra héna katà phylḕn katà dḗmous patriō̂n autō̂n aposteleîs autoús, pánta archēgòn ex autō̂n.

3
καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς Μωυσῆς ἐκ τῆς ἐρήμου Φαραν διὰ ϕωνῆς κυρίου· πάντες ἄνδρες ἀρχηγοὶ υἱῶν Ισραηλ οὗτοι.

kaì exapésteilen autoùs Mōysē̂s ek tē̂s erḗmou Pharan dià phōnē̂s kyríou: pántes ándres archēgoì hyiō̂n Israēl hoûtoi.

4
καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· τῆς ϕυλῆς Ρουβην Σαλαμιηλ υἱὸς Ζακχουρ·

kaì taûta tà onómata autō̂n: tē̂s phylē̂s Roubēn Salamiēl hyiòs Zakchour:

5
τῆς ϕυλῆς Συμεων Σαϕατ υἱὸς Σουρι·

tē̂s phylē̂s Symeōn Saphat hyiòs Souri:

6
τῆς ϕυλῆς Ιουδα Χαλεβ υἱὸς Ιεϕοννη·

tē̂s phylē̂s Iouda Chaleb hyiòs Iephonnē:

7
τῆς ϕυλῆς Ισσαχαρ Ιγααλ υἱὸς Ιωσηϕ·

tē̂s phylē̂s Issachar Igaal hyiòs Iōsēph:

8
τῆς ϕυλῆς Εϕραιμ Αυση υἱὸς Ναυη·

tē̂s phylē̂s Ephraim Ausē hyiòs Nauē:

9
τῆς ϕυλῆς Βενιαμιν Φαλτι υἱὸς Ραϕου·

tē̂s phylē̂s Beniamin Phalti hyiòs Raphou:

10
τῆς ϕυλῆς Ζαβουλων Γουδιηλ υἱὸς Σουδι·

tē̂s phylē̂s Zaboulōn Goudiēl hyiòs Soudi:

11
τῆς ϕυλῆς Ιωσηϕ τῶν υἱῶν Μανασση Γαδδι υἱὸς Σουσι·

tē̂s phylē̂s Iōsēph tō̂n hyiō̂n Manassē Gaddi hyiòs Sousi:

12
τῆς ϕυλῆς Δαν Αμιηλ υἱὸς Γαμαλι·

tē̂s phylē̂s Dan Amiēl hyiòs Gamali:

13
τῆς ϕυλῆς Ασηρ Σαθουρ υἱὸς Μιχαηλ·

tē̂s phylē̂s Asēr Sathour hyiòs Michaēl:

14
τῆς ϕυλῆς Νεϕθαλι Ναβι υἱὸς Ιαβι·

tē̂s phylē̂s Nephthali Nabi hyiòs Iabi:

15
τῆς ϕυλῆς Γαδ Γουδιηλ υἱὸς Μακχι.

tē̂s phylē̂s Gad Goudiēl hyiòs Makchi.

16
ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, οὓς ἀπέστειλεν Μωυσῆς κατασκέψασθαι τὴν γῆν. καὶ ἐπωνόμασεν Μωυσῆς τὸν Αυση υἱὸν Ναυη ’Ιησοῦν.

taûta tà onómata tō̂n andrō̂n, hoùs apésteilen Mōysē̂s katasképsasthai tḕn gē̂n. kaì epōnómasen Mōysē̂s tòn Ausē hyiòn Nauē ’Iēsoûn.

17
Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς Μωυσῆς κατασκέψασθαι τὴν γῆν Χανααν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ’Ανάβητε ταύτῃ τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀναβήσεσθε εἰς τὸ ὄρος

Kaì apésteilen autoùs Mōysē̂s katasképsasthai tḕn gē̂n Chanaan kaì eîpen pròs autoús ’Anábēte taútēi tē̂i erḗmōi kaì anabḗsesthe eis tò óros

18
καὶ ὄψεσθε τὴν γῆν, τίς ἐστιν, καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐγκαθήμενον ἐπ’ αὐτῆς, εἰ ἰσχυρότερός ἐστιν ἢ ἀσθενής, εἰ ὀλίγοι εἰσὶν ἢ πολλοί·

kaì ópsesthe tḕn gē̂n, tís estin, kaì tòn laòn tòn enkathḗmenon ep’ autē̂s, ei ischyróterós estin ḕ asthenḗs, ei olígoi eisìn ḕ polloí:

19
καὶ τίς ἡ γῆ, εἰς ἣν οὗτοι ἐγκάθηνται ἐπ’ αὐτῆς, εἰ καλή ἐστιν ἢ πονηρά· καὶ τίνες αἱ πόλεις, εἰς ἃς οὗτοι κατοικοῦσιν ἐν αὐταῖς, εἰ ἐν τειχήρεσιν ἢ ἐν ἀτειχίστοις·

kaì tís hē gē̂, eis hḕn hoûtoi enkáthēntai ep’ autē̂s, ei kalḗ estin ḕ ponērá: kaì tínes hai póleis, eis hàs hoûtoi katoikoûsin en autaîs, ei en teichḗresin ḕ en ateichístois:

20
καὶ τίς ἡ γῆ, εἰ πίων ἢ παρειμένη, εἰ ἔστιν ἐν αὐτῇ δένδρα ἢ οὔ· καὶ προσκαρτερήσαντες λήμψεσθε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς. καὶ αἱ ἡμέραι ἡμέραι ἔαρος, πρόδρομοι σταϕυλῆς.

kaì tís hē gē̂, ei píōn ḕ pareiménē, ei éstin en autē̂i déndra ḕ oú: kaì proskarterḗsantes lḗmpsesthe apò tō̂n karpō̂n tē̂s gē̂s. kaì hai hēmérai hēmérai éaros, pródromoi staphylē̂s.

21
καὶ ἀναβάντες κατεσκέψαντο τὴν γῆν ἀπὸ τῆς ἐρήμου Σιν ἕως Ρααβ εἰσπορευομένων Εϕααθ.

kaì anabántes katesképsanto tḕn gē̂n apò tē̂s erḗmou Sin héōs Raab eisporeuoménōn Ephaath.

22
καὶ ἀνέβησαν κατὰ τὴν ἔρημον καὶ ἦλθον ἕως Χεβρων, καὶ ἐκεῖ Αχιμαν καὶ Σεσσι καὶ θελαμιν γενεαὶ Εναχ· καὶ Χεβρων ἑπτὰ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη πρὸ τοῦ Τάνιν Αἰγύπτου.

kaì anébēsan katà tḕn érēmon kaì ē̂lthon héōs Chebrōn, kaì ekeî Achiman kaì Sessi kaì thelamin geneaì Enach: kaì Chebrōn heptà étesin ōikodomḗthē prò toû Tánin Aigýptou.

23
καὶ ἤλθοσαν ἕως Φάραγγος βότρυος καὶ κατεσκέψαντο αὐτήν· καὶ ἔκοψαν ἐκεῖθεν κλῆμα καὶ βότρυν σταϕυλῆς ἕνα ἐπ’ αὐτοῦ καὶ ἦραν αὐτὸν ἐπ’ ἀναϕορεῦσιν καὶ ἀπὸ τῶν ῥοῶν καὶ ἀπὸ τῶν συκῶν.

kaì ḗlthosan héōs Phárangos bótryos kaì katesképsanto autḗn: kaì ékopsan ekeîthen klē̂ma kaì bótryn staphylē̂s héna ep’ autoû kaì ē̂ran autòn ep’ anaphoreûsin kaì apò tō̂n rhoō̂n kaì apò tō̂n sykō̂n.

24
τὸν τόπον ἐκεῖνον ἐπωνόμασαν Φάραγξ βότρυος διὰ τὸν βότρυν, ὃν ἔκοψαν ἐκεῖθεν οἱ υἱοὶ Ισραηλ.

tòn tópon ekeînon epōnómasan Pháranx bótryos dià tòn bótryn, hòn ékopsan ekeîthen hoi hyioì Israēl.

25
Καὶ ἀπέστρεψαν ἐκεῖθεν κατασκεψάμενοι τὴν γῆν μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας

Kaì apéstrepsan ekeîthen kataskepsámenoi tḕn gē̂n metà tessarákonta hēméras

26
καὶ πορευθέντες ἦλθον πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ εἰς τὴν ἔρημον Φαραν Καδης καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτοῖς ῥῆμα καὶ πάσῃ τῇ συναγωγῇ καὶ ἔδειξαν τὸν καρπὸν τῆς γῆς.

kaì poreuthéntes ē̂lthon pròs Mōysē̂n kaì Aarōn kaì pròs pâsan synagōgḕn hyiō̂n Israēl eis tḕn érēmon Pharan Kadēs kaì apekríthēsan autoîs rhē̂ma kaì pásēi tē̂i synagōgē̂i kaì édeixan tòn karpòn tē̂s gē̂s.

27
καὶ διηγήσαντο αὐτῷ καὶ εἶπαν ῎Ηλθαμεν εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν ἀπέστειλας ἡμᾶς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, καὶ οὗτος ὁ καρπὸς αὐτῆς·

kaì diēgḗsanto autō̂i kaì eîpan ῎Ēlthamen eis tḕn gē̂n, eis hḕn apésteilas hēmâs, gē̂n rhéousan gála kaì méli, kaì hoûtos ho karpòs autē̂s:

28
ἀλλ’ ἢ ὅτι θρασὺ τὸ ἔθνος τὸ κατοικοῦν ἐπ’ αὐτῆς, καὶ αἱ πόλεις ὀχυραὶ τετειχισμέναι καὶ μεγάλαι σϕόδρα, καὶ τὴν γενεὰν Εναχ ἑωράκαμεν ἐκεῖ,

all’ ḕ hóti thrasỳ tò éthnos tò katoikoûn ep’ autē̂s, kaì hai póleis ochyraì teteichisménai kaì megálai sphódra, kaì tḕn geneàn Enach heōrákamen ekeî,

29
καὶ Αμαληκ κατοικεῖ ἐν τῇ γῇ τῇ πρὸς νότον, καὶ ὁ Χετταῖος καὶ ὁ Ευαῖος καὶ ὁ Ιεβουσαῖος καὶ ὁ Αμορραῖος κατοικεῖ ἐν τῇ ὀρεινῇ, καὶ ὁ Χαναναῖος κατοικεῖ παρὰ θάλασσαν καὶ παρὰ τὸν Ιορδάνην ποταμόν.

kaì Amalēk katoikeî en tē̂i gē̂i tē̂i pròs nóton, kaì ho Chettaîos kaì ho Euaîos kaì ho Iebousaîos kaì ho Amorraîos katoikeî en tē̂i oreinē̂i, kaì ho Chananaîos katoikeî parà thálassan kaì parà tòn Iordánēn potamón.

30
καὶ κατεσιώπησεν Χαλεβ τὸν λαὸν πρὸς Μωυσῆν καὶ εἶπεν αὐτῷ Οὐχί, ἀλλὰ ἀναβάντες ἀναβησόμεθα καὶ κατακληρονομήσομεν αὐτήν, ὅτι δυνατοὶ δυνησόμεθα πρὸς αὐτούς.

kaì katesiṓpēsen Chaleb tòn laòn pròs Mōysē̂n kaì eîpen autō̂i Ouchí, allà anabántes anabēsómetha kaì kataklēronomḗsomen autḗn, hóti dynatoì dynēsómetha pròs autoús.

31
καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ συναναβάντες μετ’ αὐτοῦ εἶπαν Οὐκ ἀναβαίνομεν, ὅτι οὐ μὴ δυνώμεθα ἀναβῆναι πρὸς τὸ ἔθνος, ὅτι ἰσχυρότερόν ἐστιν ἡμῶν μᾶλλον.

kaì hoi ánthrōpoi hoi synanabántes met’ autoû eîpan Ouk anabaínomen, hóti ou mḕ dynṓmetha anabē̂nai pròs tò éthnos, hóti ischyróterón estin hēmō̂n mâllon.

32
καὶ ἐξήνεγκαν ἔκστασιν τῆς γῆς, ἣν κατεσκέψαντο αὐτήν, πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγοντες Τὴν γῆν, ἣν παρήλθομεν αὐτὴν κατασκέψασθαι, γῆ κατέσθουσα τοὺς κατοικοῦντας ἐπ’ αὐτῆς ἐστιν· πᾶς ὁ λαός, ὃν ἑωράκαμεν ἐν αὐτῇ, ἄνδρες ὑπερμήκεις·

kaì exḗnenkan ékstasin tē̂s gē̂s, hḕn katesképsanto autḗn, pròs toùs hyioùs Israēl légontes Tḕn gē̂n, hḕn parḗlthomen autḕn katasképsasthai, gē̂ katésthousa toùs katoikoûntas ep’ autē̂s estin: pâs ho laós, hòn heōrákamen en autē̂i, ándres hypermḗkeis:

33
καὶ ἐκεῖ ἑωράκαμεν τοὺς γίγαντας καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, ἀλλὰ καὶ οὕτως ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν.

kaì ekeî heōrákamen toùs gígantas kaì ē̂men enṓpion autō̂n hōseì akrídes, allà kaì hoútōs ē̂men enṓpion autō̂n.