Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Nombres 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

2
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ῞Οταν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν τῆς κατοικήσεως ὑμῶν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν,

Lálēson toîs hyioîs Israēl kaì ereîs pròs autoús ῞Otan eisélthēte eis tḕn gē̂n tē̂s katoikḗseōs hymō̂n, hḕn egṑ dídōmi hymîn,

3
καὶ ποιήσεις ὁλοκαυτώματα κυρίῳ, ὁλοκάρπωμα ἢ θυσίαν, μεγαλῦναι εὐχὴν ἢ καθ’ ἑκούσιον ἢ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν ποιῆσαι ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ, εἰ μὲν ἀπὸ τῶν βοῶν ἢ ἀπὸ τῶν προβάτων,

kaì poiḗseis holokautṓmata kyríōi, holokárpōma ḕ thysían, megalŷnai euchḕn ḕ kath’ hekoúsion ḕ en taîs heortaîs hymō̂n poiē̂sai osmḕn euōdías kyríōi, ei mèn apò tō̂n boō̂n ḕ apò tō̂n probátōn,

4
καὶ προσοίσει ὁ προσϕέρων τὸ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ θυσίαν σεμιδάλεως δέκατον τοῦ οιϕι ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ ἐν τετάρτῳ τοῦ ιν·

kaì prosoísei ho prosphérōn tò dō̂ron autoû kyríōi thysían semidáleōs dékaton toû oiphi anapepoiēménēs en elaíōi en tetártōi toû in:

5
καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ τέταρτον τοῦ ιν ποιήσετε ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως ἢ ἐπὶ τῆς θυσίας· τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ ποιήσεις τοσοῦτο, κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας τῷ κυρίῳ.

kaì oînon eis spondḕn tò tétarton toû in poiḗsete epì tē̂s holokautṓseōs ḕ epì tē̂s thysías: tō̂i amnō̂i tō̂i henì poiḗseis tosoûto, kárpōma osmḕn euōdías tō̂i kyríōi.

6
καὶ τῷ κριῷ, ὅταν ποιῆτε αὐτὸν ἢ εἰς ὁλοκαύτωμα ἢ εἰς θυσίαν, ποιήσεις θυσίαν σεμιδάλεως δύο δέκατα ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, τὸ τρίτον τοῦ ιν·

kaì tō̂i kriō̂i, hótan poiē̂te autòn ḕ eis holokaútōma ḕ eis thysían, poiḗseis thysían semidáleōs dýo dékata anapepoiēménēs en elaíōi, tò tríton toû in:

7
καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ τρίτον τοῦ ιν προσοίσετε εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ.

kaì oînon eis spondḕn tò tríton toû in prosoísete eis osmḕn euōdías kyríōi.

8
ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν βοῶν ποιῆτε εἰς ὁλοκαύτωμα ἢ εἰς θυσίαν μεγαλῦναι εὐχὴν ἢ εἰς σωτήριον κυρίῳ,

eàn dè apò tō̂n boō̂n poiē̂te eis holokaútōma ḕ eis thysían megalŷnai euchḕn ḕ eis sōtḗrion kyríōi,

9
καὶ προσοίσει ἐπὶ τοῦ μόσχου θυσίαν σεμιδάλεως τρία δέκατα ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ ἥμισυ τοῦ ιν

kaì prosoísei epì toû móschou thysían semidáleōs tría dékata anapepoiēménēs en elaíōi hḗmisy toû in

10
καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ ἥμισυ τοῦ ιν κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ.

kaì oînon eis spondḕn tò hḗmisy toû in kárpōma osmḕn euōdías kyríōi.

11
οὕτως ποιήσεις τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ ἢ τῷ κριῷ τῷ ἑνὶ ἢ τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ ἐκ τῶν προβάτων ἢ ἐκ τῶν αἰγῶν·

hoútōs poiḗseis tō̂i móschōi tō̂i henì ḕ tō̂i kriō̂i tō̂i henì ḕ tō̂i amnō̂i tō̂i henì ek tō̂n probátōn ḕ ek tō̂n aigō̂n:

12
κατὰ τὸν ἀριθμὸν ὧν ἐὰν ποιήσητε, οὕτω ποιήσετε τῷ ἑνὶ κατὰ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν.

katà tòn arithmòn hō̂n eàn poiḗsēte, hoútō poiḗsete tō̂i henì katà tòn arithmòn autō̂n.

13
πᾶς ὁ αὐτόχθων ποιήσει οὕτως τοιαῦτα, προσενέγκαι καρπώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ.

pâs ho autóchthōn poiḗsei hoútōs toiaûta, prosenénkai karpṓmata eis osmḕn euōdías kyríōi.

14
ἐὰν δὲ προσήλυτος ἐν ὑμῖν προσγένηται ἐν τῇ γῇ ὑμῶν ἢ ὃς ἂν γένηται ἐν ὑμῖν ἐν ταῖς γενεαῖς ὑμῶν, καὶ ποιήσει κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ· ὃν τρόπον ποιεῖτε ὑμεῖς, οὕτως ποιήσει ἡ συναγωγὴ κυρίῳ.

eàn dè prosḗlytos en hymîn prosgénētai en tē̂i gē̂i hymō̂n ḕ hòs àn génētai en hymîn en taîs geneaîs hymō̂n, kaì poiḗsei kárpōma osmḕn euōdías kyríōi: hòn trópon poieîte hymeîs, hoútōs poiḗsei hē synagōgḕ kyríōi.

15
νόμος εἷς ἔσται ὑμῖν καὶ τοῖς προσηλύτοις τοῖς προσκειμένοις ἐν ὑμῖν, νόμος αἰώνιος εἰς γενεὰς ὑμῶν· ὡς ὑμεῖς, καὶ ὁ προσήλυτος ἔσται ἔναντι κυρίου·

nómos heîs éstai hymîn kaì toîs prosēlýtois toîs proskeiménois en hymîn, nómos aiṓnios eis geneàs hymō̂n: hōs hymeîs, kaì ho prosḗlytos éstai énanti kyríou:

16
νόμος εἷς ἔσται καὶ δικαίωμα ἓν ἔσται ὑμῖν καὶ τῷ προσηλύτῳ τῷ προσκειμένῳ ἐν ὑμῖν.

nómos heîs éstai kaì dikaíōma hèn éstai hymîn kaì tō̂i prosēlýtōi tō̂i proskeiménōi en hymîn.

17
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

18
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ’Εν τῷ εἰσπορεύεσθαι ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐκεῖ,

Lálēson toîs hyioîs Israēl kaì ereîs pròs autoús ’En tō̂i eisporeúesthai hymâs eis tḕn gē̂n, eis hḕn egṑ eiságō hymâs ekeî,

19
καὶ ἔσται ὅταν ἔσθητε ὑμεῖς ἀπὸ τῶν ἄρτων τῆς γῆς, ἀϕελεῖτε ἀϕαίρεμα ἀϕόρισμα κυρίῳ·

kaì éstai hótan ésthēte hymeîs apò tō̂n ártōn tē̂s gē̂s, apheleîte aphaírema aphórisma kyríōi:

20
ἀπαρχὴν ϕυράματος ὑμῶν ἄρτον ἀϕαίρεμα ἀϕοριεῖτε αὐτό· ὡς ἀϕαίρεμα ἀπὸ ἅλω, οὕτως ἀϕελεῖτε αὐτόν,

aparchḕn phyrámatos hymō̂n árton aphaírema aphorieîte autó: hōs aphaírema apò hálō, hoútōs apheleîte autón,

21
ἀπαρχὴν ϕυράματος ὑμῶν, καὶ δώσετε κυρίῳ ἀϕαίρεμα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν.

aparchḕn phyrámatos hymō̂n, kaì dṓsete kyríōi aphaírema eis tàs geneàs hymō̂n.

22
῞Οταν δὲ διαμάρτητε καὶ μὴ ποιήσητε πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, ἃς ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν,

῞Otan dè diamártēte kaì mḕ poiḗsēte pásas tàs entolàs taútas, hàs elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n,

23
καθὰ συνέταξεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν χειρὶ Μωυσῆ ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς συνέταξεν κύριος πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐπέκεινα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν,

kathà synétaxen kýrios pròs hymâs en cheirì Mōysē̂ apò tē̂s hēméras, hē̂s synétaxen kýrios pròs hymâs, kaì epékeina eis tàs geneàs hymō̂n,

24
καὶ ἔσται ἐὰν ἐξ ὀϕθαλμῶν τῆς συναγωγῆς γενηθῇ ἀκουσίως, καὶ ποιήσει πᾶσα ἡ συναγωγὴ μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν ἄμωμον εἰς ὁλοκαύτωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ καὶ θυσίαν τούτου καὶ σπονδὴν αὐτοῦ κατὰ τὴν σύνταξιν καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας.

kaì éstai eàn ex ophthalmō̂n tē̂s synagōgē̂s genēthē̂i akousíōs, kaì poiḗsei pâsa hē synagōgḕ móschon héna ek boō̂n ámōmon eis holokaútōma eis osmḕn euōdías kyríōi kaì thysían toútou kaì spondḕn autoû katà tḕn sýntaxin kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías.

25
καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ, καὶ ἀϕεθήσεται αὐτοῖς· ὅτι ἀκούσιόν ἐστιν, καὶ αὐτοὶ ἤνεγκαν τὸ δῶρον αὐτῶν κάρπωμα κυρίῳ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν ἔναντι κυρίου περὶ τῶν ἀκουσίων αὐτῶν.

kaì exilásetai ho hiereùs perì pásēs synagōgē̂s hyiō̂n Israēl, kaì aphethḗsetai autoîs: hóti akoúsión estin, kaì autoì ḗnenkan tò dō̂ron autō̂n kárpōma kyríōi perì tē̂s hamartías autō̂n énanti kyríou perì tō̂n akousíōn autō̂n.

26
καὶ ἀϕεθήσεται κατὰ πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ καὶ τῷ προσηλύτῳ τῷ προσκειμένῳ πρὸς ὑμᾶς, ὅτι παντὶ τῷ λαῷ ἀκούσιον.

kaì aphethḗsetai katà pâsan synagōgḕn hyiō̂n Israēl kaì tō̂i prosēlýtōi tō̂i proskeiménōi pròs hymâs, hóti pantì tō̂i laō̂i akoúsion.

27
ἐὰν δὲ ψυχὴ μία ἁμάρτῃ ἀκουσίως, προσάξει αἶγα μίαν ἐνιαυσίαν περὶ ἁμαρτίας,

eàn dè psychḕ mía hamártēi akousíōs, prosáxei aîga mían eniausían perì hamartías,

28
καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ψυχῆς τῆς ἀκουσιασθείσης καὶ ἁμαρτούσης ἀκουσίως ἔναντι κυρίου ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτοῦ.

kaì exilásetai ho hiereùs perì tē̂s psychē̂s tē̂s akousiastheísēs kaì hamartoúsēs akousíōs énanti kyríou exilásasthai perì autoû.

29
τῷ ἐγχωρίῳ ἐν υἱοῖς Ισραηλ καὶ τῷ προσηλύτῳ τῷ προσκειμένῳ ἐν αὐτοῖς, νόμος εἷς ἔσται αὐτοῖς, ὃς ἂν ποιήσῃ ἀκουσίως.

tō̂i enchōríōi en hyioîs Israēl kaì tō̂i prosēlýtōi tō̂i proskeiménōi en autoîs, nómos heîs éstai autoîs, hòs àn poiḗsēi akousíōs.

30
καὶ ψυχή, ἥτις ποιήσει ἐν χειρὶ ὑπερηϕανίας ἀπὸ τῶν αὐτοχθόνων ἢ ἀπὸ τῶν προσηλύτων, τὸν θεὸν οὗτος παροξύνει· ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς,

kaì psychḗ, hḗtis poiḗsei en cheirì hyperēphanías apò tō̂n autochthónōn ḕ apò tō̂n prosēlýtōn, tòn theòn hoûtos paroxýnei: exolethreuthḗsetai hē psychḕ ekeínē ek toû laoû autē̂s,

31
ὅτι τὸ ῥῆμα κυρίου ἐϕαύλισεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ διεσκέδασεν, ἐκτρίψει ἐκτριβήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη, ἡ ἁμαρτία αὐτῆς ἐν αὐτῇ.

hóti tò rhē̂ma kyríou ephaúlisen kaì tàs entolàs autoû dieskédasen, ektrípsei ektribḗsetai hē psychḕ ekeínē, hē hamartía autē̂s en autē̂i.

32
Καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ εὗρον ἄνδρα συλλέγοντα ξύλα τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων.

Kaì ē̂san hoi hyioì Israēl en tē̂i erḗmōi kaì heûron ándra syllégonta xýla tē̂i hēmérāi tō̂n sabbátōn.

33
καὶ προσήγαγον αὐτὸν οἱ εὑρόντες αὐτὸν συλλέγοντα ξύλα τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ.

kaì prosḗgagon autòn hoi heuróntes autòn syllégonta xýla tē̂i hēmérāi tō̂n sabbátōn pròs Mōysē̂n kaì Aarōn kaì pròs pâsan synagōgḕn hyiō̂n Israēl.

34
καὶ ἀπέθεντο αὐτὸν εἰς ϕυλακήν· οὐ γὰρ συνέκριναν, τί ποιήσωσιν αὐτόν.

kaì apéthento autòn eis phylakḗn: ou gàr synékrinan, tí poiḗsōsin autón.

35
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων θανάτῳ θανατούσθω ὁ ἄνθρωπος· λιθοβολήσατε αὐτὸν λίθοις, πᾶσα ἡ συναγωγή.

kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn thanátōi thanatoústhō ho ánthrōpos: lithobolḗsate autòn líthois, pâsa hē synagōgḗ.

36
καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἔξω τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν πᾶσα ἡ συναγωγὴ λίθοις ἔξω τῆς παρεμβολῆς, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì exḗgagon autòn pâsa hē synagōgḕ éxō tē̂s parembolē̂s, kaì elithobólēsan autòn pâsa hē synagōgḕ líthois éxō tē̂s parembolē̂s, kathà synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

37
Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

38
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτοὺς καὶ ποιησάτωσαν ἑαυτοῖς κράσπεδα ἐπὶ τὰ πτερύγια τῶν ἱματίων αὐτῶν εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν καὶ ἐπιθήσετε ἐπὶ τὰ κράσπεδα τῶν πτερυγίων κλῶσμα ὑακίνθινον.

Lálēson toîs hyioîs Israēl kaì ereîs pròs autoùs kaì poiēsátōsan heautoîs kráspeda epì tà pterýgia tō̂n himatíōn autō̂n eis tàs geneàs autō̂n kaì epithḗsete epì tà kráspeda tō̂n pterygíōn klō̂sma hyakínthinon.

39
καὶ ἔσται ὑμῖν ἐν τοῖς κρασπέδοις καὶ ὄψεσθε αὐτὰ καὶ μνησθήσεσθε πασῶν τῶν ἐντολῶν κυρίου καὶ ποιήσετε αὐτὰς καὶ οὐ διαστραϕήσεσθε ὀπίσω τῶν διανοιῶν ὑμῶν καὶ ὀπίσω τῶν ὀϕθαλμῶν ὑμῶν, ἐν οἷς ὑμεῖς ἐκπορνεύετε ὀπίσω αὐτῶν,

kaì éstai hymîn en toîs kraspédois kaì ópsesthe autà kaì mnēsthḗsesthe pasō̂n tō̂n entolō̂n kyríou kaì poiḗsete autàs kaì ou diastraphḗsesthe opísō tō̂n dianoiō̂n hymō̂n kaì opísō tō̂n ophthalmō̂n hymō̂n, en hoîs hymeîs ekporneúete opísō autō̂n,

40
ὅπως ἂν μνησθῆτε καὶ ποιήσητε πάσας τὰς ἐντολάς μου καὶ ἔσεσθε ἅγιοι τῷ θεῷ ὑμῶν.

hópōs àn mnēsthē̂te kaì poiḗsēte pásas tàs entolás mou kaì ésesthe hágioi tō̂i theō̂i hymō̂n.

41
ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ ἐξαγαγῶν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου εἶναι ὑμῶν θεός, ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.

egṑ kýrios ho theòs hymō̂n ho exagagō̂n hymâs ek gē̂s Aigýptou eînai hymō̂n theós, egṑ kýrios ho theòs hymō̂n.