Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Numbers 18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ααρων λέγων Σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ὁ οἶκος πατριᾶς σου λήμψεσθε τὰς ἁμαρτίας τῶν ἁγίων, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου λήμψεσθε τὰς ἁμαρτίας τῆς ἱερατείας ὑμῶν.

Kaì eîpen kýrios pròs Aarōn légōn Sỳ kaì hoi hyioí sou kaì ho oîkos patriâs sou lḗmpsesthe tàs hamartías tō̂n hagíōn, kaì sỳ kaì hoi hyioí sou lḗmpsesthe tàs hamartías tē̂s hierateías hymō̂n.

2
καὶ τοὺς ἀδελϕούς σου, ϕυλὴν Λευι, δῆμον τοῦ πατρός σου, προσαγάγου πρὸς σεαυτόν, καὶ προστεθήτωσάν σοι καὶ λειτουργείτωσάν σοι, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ ἀπέναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.

kaì toùs adelphoús sou, phylḕn Leui, dē̂mon toû patrós sou, prosagágou pròs seautón, kaì prostethḗtōsán soi kaì leitourgeítōsán soi, kaì sỳ kaì hoi hyioí sou metà soû apénanti tē̂s skēnē̂s toû martyríou.

3
καὶ ϕυλάξονται τὰς ϕυλακάς σου καὶ τὰς ϕυλακὰς τῆς σκηνῆς, πλὴν πρὸς τὰ σκεύη τὰ ἅγια καὶ πρὸς τὸ θυσιαστήριον οὐ προσελεύσονται, καὶ οὐκ ἀποθανοῦνται καὶ οὗτοι καὶ ὑμεῖς.

kaì phyláxontai tàs phylakás sou kaì tàs phylakàs tē̂s skēnē̂s, plḕn pròs tà skeúē tà hágia kaì pròs tò thysiastḗrion ou proseleúsontai, kaì ouk apothanoûntai kaì hoûtoi kaì hymeîs.

4
καὶ προστεθήσονται πρὸς σὲ καὶ ϕυλάξονται τὰς ϕυλακὰς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου κατὰ πάσας τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς, καὶ ὁ ἀλλογενὴς οὐ προσελεύσεται πρὸς σέ.

kaì prostethḗsontai pròs sè kaì phyláxontai tàs phylakàs tē̂s skēnē̂s toû martyríou katà pásas tàs leitourgías tē̂s skēnē̂s, kaì ho allogenḕs ou proseleúsetai pròs sé.

5
καὶ ϕυλάξεσθε τὰς ϕυλακὰς τῶν ἁγίων καὶ τὰς ϕυλακὰς τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ οὐκ ἔσται θυμὸς ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.

kaì phyláxesthe tàs phylakàs tō̂n hagíōn kaì tàs phylakàs toû thysiastēríou, kaì ouk éstai thymòs en toîs hyioîs Israēl.

6
καὶ ἐγὼ εἴληϕα τοὺς ἀδελϕοὺς ὑμῶν τοὺς Λευίτας ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ισραηλ δόμα δεδομένον κυρίῳ λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου·

kaì egṑ eílēpha toùs adelphoùs hymō̂n toùs Leuítas ek mésou tō̂n hyiō̂n Israēl dóma dedoménon kyríōi leitourgeîn tàs leitourgías tē̂s skēnē̂s toû martyríou:

7
καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ διατηρήσετε τὴν ἱερατείαν ὑμῶν κατὰ πάντα τρόπον τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τὸ ἔνδοθεν τοῦ καταπετάσματος καὶ λειτουργήσετε τὰς λειτουργίας δόμα τῆς ἱερατείας ὑμῶν· καὶ ὁ ἀλλογενὴς ὁ προσπορευόμενος ἀποθανεῖται.

kaì sỳ kaì hoi hyioí sou metà soû diatērḗsete tḕn hierateían hymō̂n katà pánta trópon toû thysiastēríou kaì tò éndothen toû katapetásmatos kaì leitourgḗsete tàs leitourgías dóma tē̂s hierateías hymō̂n: kaì ho allogenḕs ho prosporeuómenos apothaneîtai.

8
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Ααρων Καὶ ἐγὼ ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν διατήρησιν τῶν ἀπαρχῶν· ἀπὸ πάντων τῶν ἡγιασμένων μοι παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ σοὶ δέδωκα αὐτὰ εἰς γέρας καὶ τοῖς υἱοῖς σου μετὰ σέ, νόμιμον αἰώνιον.

Kaì elálēsen kýrios pròs Aarōn Kaì egṑ idoù dédōka hymîn tḕn diatḗrēsin tō̂n aparchō̂n: apò pántōn tō̂n hēgiasménōn moi parà tō̂n hyiō̂n Israēl soì dédōka autà eis géras kaì toîs hyioîs sou metà sé, nómimon aiṓnion.

9
καὶ τοῦτο ἔστω ὑμῖν ἀπὸ τῶν ἡγιασμένων ἁγίων τῶν καρπωμάτων, ἀπὸ πάντων τῶν δώρων αὐτῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θυσιασμάτων αὐτῶν καὶ ἀπὸ πάσης πλημμελείας αὐτῶν καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν, ὅσα ἀποδιδόασίν μοι, ἀπὸ πάντων τῶν ἁγίων σοὶ ἔσται καὶ τοῖς υἱοῖς σου.

kaì toûto éstō hymîn apò tō̂n hēgiasménōn hagíōn tō̂n karpōmátōn, apò pántōn tō̂n dṓrōn autō̂n kaì apò pántōn tō̂n thysiasmátōn autō̂n kaì apò pásēs plēmmeleías autō̂n kaì apò pasō̂n tō̂n hamartiō̂n, hósa apodidóasín moi, apò pántōn tō̂n hagíōn soì éstai kaì toîs hyioîs sou.

10
ἐν τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων ϕάγεσθε αὐτά· πᾶν ἀρσενικὸν ϕάγεται αὐτά, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου· ἅγια ἔσται σοι.

en tō̂i hagíōi tō̂n hagíōn phágesthe autá: pân arsenikòn phágetai autá, sỳ kaì hoi hyioí sou: hágia éstai soi.

11
καὶ τοῦτο ἔσται ὑμῖν ἀπαρχὴ δομάτων αὐτῶν· ἀπὸ πάντων τῶν ἐπιθεμάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ σοὶ δέδωκα αὐτὰ καὶ τοῖς υἱοῖς σου καὶ ταῖς θυγατράσιν σου μετὰ σοῦ, νόμιμον αἰώνιον· πᾶς καθαρὸς ἐν τῷ οἴκῳ σου ἔδεται αὐτά.

kaì toûto éstai hymîn aparchḕ domátōn autō̂n: apò pántōn tō̂n epithemátōn tō̂n hyiō̂n Israēl soì dédōka autà kaì toîs hyioîs sou kaì taîs thygatrásin sou metà soû, nómimon aiṓnion: pâs katharòs en tō̂i oíkōi sou édetai autá.

12
πᾶσα ἀπαρχὴ ἐλαίου καὶ πᾶσα ἀπαρχὴ οἴνου καὶ σίτου, ἀπαρχὴ αὐτῶν, ὅσα ἂν δῶσι τῷ κυρίῳ, σοὶ δέδωκα αὐτά.

pâsa aparchḕ elaíou kaì pâsa aparchḕ oínou kaì sítou, aparchḕ autō̂n, hósa àn dō̂si tō̂i kyríōi, soì dédōka autá.

13
τὰ πρωτογενήματα πάντα, ὅσα ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, ὅσα ἂν ἐνέγκωσιν κυρίῳ, σοὶ ἔσται· πᾶς καθαρὸς ἐν τῷ οἴκῳ σου ἔδεται αὐτά.

tà prōtogenḗmata pánta, hósa en tē̂i gē̂i autō̂n, hósa àn enénkōsin kyríōi, soì éstai: pâs katharòs en tō̂i oíkōi sou édetai autá.

14
πᾶν ἀνατεθεματισμένον ἐν υἱοῖς Ισραηλ σοὶ ἔσται.

pân anatethematisménon en hyioîs Israēl soì éstai.

15
καὶ πᾶν διανοῖγον μήτραν ἀπὸ πάσης σαρκός, ἃ προσϕέρουσιν κυρίῳ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, σοὶ ἔσται· ἀλλ’ ἢ λύτροις λυτρωθήσεται τὰ πρωτότοκα τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὰ πρωτότοκα τῶν κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων λυτρώσῃ.

kaì pân dianoîgon mḗtran apò pásēs sarkós, hà prosphérousin kyríōi apò anthrṓpou héōs ktḗnous, soì éstai: all’ ḕ lýtrois lytrōthḗsetai tà prōtótoka tō̂n anthrṓpōn, kaì tà prōtótoka tō̂n ktēnō̂n tō̂n akathártōn lytrṓsēi.

16
καὶ ἡ λύτρωσις αὐτοῦ ἀπὸ μηνιαίου· ἡ συντίμησις πέντε σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον (εἴκοσι ὄβολοί εἰσιν).

kaì hē lýtrōsis autoû apò mēniaíou: hē syntímēsis pénte síklōn katà tòn síklon tòn hágion (eíkosi óboloí eisin).

17
πλὴν πρωτότοκα μόσχων καὶ πρωτότοκα προβάτων καὶ πρωτότοκα αἰγῶν οὐ λυτρώσῃ· ἅγιά ἐστιν· καὶ τὸ αἷμα αὐτῶν προσχεεῖς πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ τὸ στέαρ ἀνοίσεις κάρπωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ·

plḕn prōtótoka móschōn kaì prōtótoka probátōn kaì prōtótoka aigō̂n ou lytrṓsēi: hágiá estin: kaì tò haîma autō̂n proscheeîs pròs tò thysiastḗrion kaì tò stéar anoíseis kárpōma eis osmḕn euōdías kyríōi:

18
καὶ τὰ κρέα ἔσται σοί· καθὰ καὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἐπιθέματος καὶ κατὰ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν σοὶ ἔσται.

kaì tà kréa éstai soí: kathà kaì tò stēthýnion toû epithématos kaì katà tòn brachíona tòn dexiòn soì éstai.

19
πᾶν ἀϕαίρεμα τῶν ἁγίων, ὅσα ἂν ἀϕέλωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ κυρίῳ, σοὶ δέδωκα καὶ τοῖς υἱοῖς σου καὶ ταῖς θυγατράσιν σου μετὰ σοῦ, νόμιμον αἰώνιον· διαθήκη ἁλὸς αἰωνίου ἐστὶν ἔναντι κυρίου σοὶ καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σέ.

pân aphaírema tō̂n hagíōn, hósa àn aphélōsin hoi hyioì Israēl kyríōi, soì dédōka kaì toîs hyioîs sou kaì taîs thygatrásin sou metà soû, nómimon aiṓnion: diathḗkē halòs aiōníou estìn énanti kyríou soì kaì tō̂i spérmatí sou metà sé.

20
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Ααρων ’Εν τῇ γῇ αὐτῶν οὐ κληρονομήσεις, καὶ μερὶς οὐκ ἔσται σοι ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐγὼ μερίς σου καὶ κληρονομία σου ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ισραηλ.

Kaì elálēsen kýrios pròs Aarōn ’En tē̂i gē̂i autō̂n ou klēronomḗseis, kaì merìs ouk éstai soi en autoîs, hóti egṑ merís sou kaì klēronomía sou en mésōi tō̂n hyiō̂n Israēl.

21
καὶ τοῖς υἱοῖς Λευι ἰδοὺ δέδωκα πᾶν ἐπιδέκατον ἐν Ισραηλ ἐν κλήρῳ ἀντὶ τῶν λειτουργιῶν αὐτῶν, ὅσα αὐτοὶ λειτουργοῦσιν λειτουργίαν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.

kaì toîs hyioîs Leui idoù dédōka pân epidékaton en Israēl en klḗrōi antì tō̂n leitourgiō̂n autō̂n, hósa autoì leitourgoûsin leitourgían en tē̂i skēnē̂i toû martyríou.

22
καὶ οὐ προσελεύσονται ἔτι οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου λαβεῖν ἁμαρτίαν θανατηϕόρον.

kaì ou proseleúsontai éti hoi hyioì Israēl eis tḕn skēnḕn toû martyríou labeîn hamartían thanatēphóron.

23
καὶ λειτουργήσει ὁ Λευίτης αὐτὸς τὴν λειτουργίαν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ αὐτοὶ λήμψονται τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν, νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν· καὶ ἐν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ οὐ κληρονομήσουσιν κληρονομίαν·

kaì leitourgḗsei ho Leuítēs autòs tḕn leitourgían tē̂s skēnē̂s toû martyríou, kaì autoì lḗmpsontai tà hamartḗmata autō̂n, nómimon aiṓnion eis tàs geneàs autō̂n: kaì en mésōi hyiō̂n Israēl ou klēronomḗsousin klēronomían:

24
ὅτι τὰ ἐπιδέκατα τῶν υἱῶν Ισραηλ, ὅσα ἂν ἀϕορίσωσιν κυρίῳ ἀϕαίρεμα, δέδωκα τοῖς Λευίταις ἐν κλήρῳ· διὰ τοῦτο εἴρηκα αὐτοῖς ’Εν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ οὐ κληρονομήσουσιν κλῆρον.

hóti tà epidékata tō̂n hyiō̂n Israēl, hósa àn aphorísōsin kyríōi aphaírema, dédōka toîs Leuítais en klḗrōi: dià toûto eírēka autoîs ’En mésōi hyiō̂n Israēl ou klēronomḗsousin klē̂ron.

25
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

26
Καὶ τοῖς Λευίταις λαλήσεις καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ’Εὰν λάβητε παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ τὸ ἐπιδέκατον, ὃ δέδωκα ὑμῖν παρ’ αὐτῶν ἐν κλήρῳ, καὶ ἀϕελεῖτε ὑμεῖς ἀπ’ αὐτοῦ ἀϕαίρεμα κυρίῳ ἐπιδέκατον ἀπὸ τοῦ ἐπιδεκάτου.

Kaì toîs Leuítais lalḗseis kaì ereîs pròs autoús ’Eàn lábēte parà tō̂n hyiō̂n Israēl tò epidékaton, hò dédōka hymîn par’ autō̂n en klḗrōi, kaì apheleîte hymeîs ap’ autoû aphaírema kyríōi epidékaton apò toû epidekátou.

27
καὶ λογισθήσεται ὑμῖν τὰ ἀϕαιρέματα ὑμῶν ὡς σῖτος ἀπὸ ἅλω καὶ ἀϕαίρεμα ἀπὸ ληνοῦ.

kaì logisthḗsetai hymîn tà aphairémata hymō̂n hōs sîtos apò hálō kaì aphaírema apò lēnoû.

28
οὕτως ἀϕελεῖτε καὶ ὑμεῖς ἀπὸ τῶν ἀϕαιρεμάτων κυρίου ἀπὸ πάντων ἐπιδεκάτων ὑμῶν, ὅσα ἐὰν λάβητε παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ δώσετε ἀπ’ αὐτῶν ἀϕαίρεμα κυρίῳ Ααρων τῷ ἱερεῖ.

hoútōs apheleîte kaì hymeîs apò tō̂n aphairemátōn kyríou apò pántōn epidekátōn hymō̂n, hósa eàn lábēte parà tō̂n hyiō̂n Israēl, kaì dṓsete ap’ autō̂n aphaírema kyríōi Aarōn tō̂i hiereî.

29
ἀπὸ πάντων τῶν δομάτων ὑμῶν ἀϕελεῖτε ἀϕαίρεμα κυρίῳ ἢ ἀπὸ πάντων τῶν ἀπαρχῶν τὸ ἡγιασμένον ἀπ’ αὐτοῦ.

apò pántōn tō̂n domátōn hymō̂n apheleîte aphaírema kyríōi ḕ apò pántōn tō̂n aparchō̂n tò hēgiasménon ap’ autoû.

30
καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ῞Οταν ἀϕαιρῆτε τὴν ἀπαρχὴν ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ λογισθήσεται τοῖς Λευίταις ὡς γένημα ἀπὸ ἅλω καὶ ὡς γένημα ἀπὸ ληνοῦ.

kaì ereîs pròs autoús ῞Otan aphairē̂te tḕn aparchḕn ap’ autoû, kaì logisthḗsetai toîs Leuítais hōs génēma apò hálō kaì hōs génēma apò lēnoû.

31
καὶ ἔδεσθε αὐτὸ ἐν παντὶ τόπῳ ὑμεῖς καὶ οἱ οἶκοι ὑμῶν, ὅτι μισθὸς οὗτος ὑμῖν ἐστιν ἀντὶ τῶν λειτουργιῶν ὑμῶν τῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου·

kaì édesthe autò en pantì tópōi hymeîs kaì hoi oîkoi hymō̂n, hóti misthòs hoûtos hymîn estin antì tō̂n leitourgiō̂n hymō̂n tō̂n en tē̂i skēnē̂i toû martyríou:

32
καὶ οὐ λήμψεσθε δι’ αὐτὸ ἁμαρτίαν, ὅτι ἂν ἀϕαιρῆτε τὴν ἀπαρχὴν ἀπ’ αὐτοῦ· καὶ τὰ ἅγια τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐ βεβηλώσετε, ἵνα μὴ ἀποθάνητε.

kaì ou lḗmpsesthe di’ autò hamartían, hóti àn aphairē̂te tḕn aparchḕn ap’ autoû: kaì tà hágia tō̂n hyiō̂n Israēl ou bebēlṓsete, hína mḕ apothánēte.