Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Numbers 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ᾗ ἡμέρᾳ συνετέλεσεν Μωυσῆς ὥστε ἀναστῆσαι τὴν σκηνὴν καὶ ἔχρισεν αὐτὴν καὶ ἡγίασεν αὐτὴν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ ἔχρισεν αὐτὰ καὶ ἡγίασεν αὐτά,

Kaì egéneto hē̂i hēmérāi synetélesen Mōysē̂s hṓste anastē̂sai tḕn skēnḕn kaì échrisen autḕn kaì hēgíasen autḕn kaì pánta tà skeúē autē̂s kaì tò thysiastḗrion kaì pánta tà skeúē autoû kaì échrisen autà kaì hēgíasen autá,

2
καὶ προσήνεγκαν οἱ ἄρχοντες Ισραηλ, δώδεκα ἄρχοντες οἴκων πατριῶν αὐτῶν, οὗτοι ἄρχοντες ϕυλῶν, οὗτοι οἱ παρεστηκότες ἐπὶ τῆς ἐπισκοπῆς,

kaì prosḗnenkan hoi árchontes Israēl, dṓdeka árchontes oíkōn patriō̂n autō̂n, hoûtoi árchontes phylō̂n, hoûtoi hoi parestēkótes epì tē̂s episkopē̂s,

3
καὶ ἤνεγκαν τὰ δῶρα αὐτῶν ἔναντι κυρίου ἓξ ἁμάξας λαμπηνικὰς καὶ δώδεκα βόας, ἅμαξαν παρὰ δύο ἀρχόντων καὶ μόσχον παρὰ ἑκάστου, καὶ προσήγαγον ἐναντίον τῆς σκηνῆς.

kaì ḗnenkan tà dō̂ra autō̂n énanti kyríou hèx hamáxas lampēnikàs kaì dṓdeka bóas, hámaxan parà dýo archóntōn kaì móschon parà hekástou, kaì prosḗgagon enantíon tē̂s skēnē̂s.

4
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

5
Λαβὲ παρ’ αὐτῶν, καὶ ἔσονται πρὸς τὰ ἔργα τὰ λειτουργικὰ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ δώσεις αὐτὰ τοῖς Λευίταις, ἑκάστῳ κατὰ τὴν αὐτοῦ λειτουργίαν.

Labè par’ autō̂n, kaì ésontai pròs tà érga tà leitourgikà tē̂s skēnē̂s toû martyríou, kaì dṓseis autà toîs Leuítais, hekástōi katà tḕn autoû leitourgían.

6
καὶ λαβὼν Μωυσῆς τὰς ἁμάξας καὶ τοὺς βόας ἔδωκεν αὐτὰ τοῖς Λευίταις·

kaì labṑn Mōysē̂s tàs hamáxas kaì toùs bóas édōken autà toîs Leuítais:

7
τὰς δύο ἁμάξας καὶ τοὺς τέσσαρας βόας ἔδωκεν τοῖς υἱοῖς Γεδσων κατὰ τὰς λειτουργίας αὐτῶν

tàs dýo hamáxas kaì toùs téssaras bóas édōken toîs hyioîs Gedsōn katà tàs leitourgías autō̂n

8
καὶ τὰς τέσσαρας ἁμάξας καὶ τοὺς ὀκτὼ βόας ἔδωκεν τοῖς υἱοῖς Μεραρι κατὰ τὰς λειτουργίας αὐτῶν διὰ Ιθαμαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως.

kaì tàs téssaras hamáxas kaì toùs oktṑ bóas édōken toîs hyioîs Merari katà tàs leitourgías autō̂n dià Ithamar hyioû Aarōn toû hieréōs.

9
καὶ τοῖς υἱοῖς Κααθ οὐκ ἔδωκεν, ὅτι τὰ λειτουργήματα τοῦ ἁγίου ἔχουσιν· ἐπ’ ὤμων ἀροῦσιν.

kaì toîs hyioîs Kaath ouk édōken, hóti tà leitourgḗmata toû hagíou échousin: ep’ ṓmōn aroûsin.

10
Καὶ προσήνεγκαν οἱ ἄρχοντες εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἔχρισεν αὐτό, καὶ προσήνεγκαν οἱ ἄρχοντες τὰ δῶρα αὐτῶν ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου.

Kaì prosḗnenkan hoi árchontes eis tòn enkainismòn toû thysiastēríou en tē̂i hēmérāi, hē̂i échrisen autó, kaì prosḗnenkan hoi árchontes tà dō̂ra autō̂n apénanti toû thysiastēríou.

11
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ῎Αρχων εἷς καθ’ ἡμέραν ἄρχων καθ’ ἡμέραν προσοίσουσιν τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου.

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n ῎Archōn heîs kath’ hēméran árchōn kath’ hēméran prosoísousin tà dō̂ra autō̂n eis tòn enkainismòn toû thysiastēríou.

12
Καὶ ἦν ὁ προσϕέρων τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ Ναασσων υἱὸς Αμιναδαβ ἄρχων τῆς ϕυλῆς Ιουδα.

Kaì ē̂n ho prosphérōn tē̂i hēmérāi tē̂i prṓtēi tò dō̂ron autoû Naassōn hyiòs Aminadab árchōn tē̂s phylē̂s Iouda.

13
καὶ προσήνεγκεν τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, ϕιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμϕότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·

kaì prosḗnenken tò dō̂ron autoû tryblíon argyroûn hén, triákonta kaì hekatòn holkḕ autoû, phiálēn mían argyrân hebdomḗkonta síklōn katà tòn síklon tòn hágion, amphótera plḗrē semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi, eis thysían:

14
θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·

thyískēn mían déka chrysō̂n plḗrē thymiámatos:

15
μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·

móschon héna ek boō̂n, kriòn héna, amnòn héna eniaúsion eis holokaútōma:

16
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías:

17
καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Ναασσων υἱοῦ Αμιναδαβ.

kaì eis thysían sōtēríou damáleis dýo, krioùs pénte, trágous pénte, amnádas eniausías pénte. toûto tò dō̂ron Naassōn hyioû Aminadab.

18
Τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ προσήνεγκεν Ναθαναηλ υἱὸς Σωγαρ ἄρχων τῆς ϕυλῆς Ισσαχαρ.

Tē̂i hēmérāi tē̂i deutérāi prosḗnenken Nathanaēl hyiòs Sōgar árchōn tē̂s phylē̂s Issachar.

19
καὶ προσήνεγκεν τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, ϕιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμϕότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·

kaì prosḗnenken tò dō̂ron autoû tryblíon argyroûn hén, triákonta kaì hekatòn holkḕ autoû, phiálēn mían argyrân hebdomḗkonta síklōn katà tòn síklon tòn hágion, amphótera plḗrē semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi, eis thysían:

20
θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·

thyískēn mían déka chrysō̂n plḗrē thymiámatos:

21
μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·

móschon héna ek boō̂n, kriòn héna, amnòn héna eniaúsion eis holokaútōma:

22
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías:

23
καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Ναθαναηλ υἱοῦ Σωγαρ.

kaì eis thysían sōtēríou damáleis dýo, krioùs pénte, trágous pénte, amnádas eniausías pénte. toûto tò dō̂ron Nathanaēl hyioû Sōgar.

24
Τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Ζαβουλων Ελιαβ υἱὸς Χαιλων.

Tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi árchōn tō̂n hyiō̂n Zaboulōn Eliab hyiòs Chailōn.

25
τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, ϕιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμϕότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·

tò dō̂ron autoû tryblíon argyroûn hén, triákonta kaì hekatòn holkḕ autoû, phiálēn mían argyrân hebdomḗkonta síklōn katà tòn síklon tòn hágion, amphótera plḗrē semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi, eis thysían:

26
θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·

thyískēn mían déka chrysō̂n plḗrē thymiámatos:

27
μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·

móschon héna ek boō̂n, kriòn héna, amnòn héna eniaúsion eis holokaútōma:

28
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías:

29
καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Ελιαβ υἱοῦ Χαιλων.

kaì eis thysían sōtēríou damáleis dýo, krioùs pénte, trágous pénte, amnádas eniausías pénte. toûto tò dō̂ron Eliab hyioû Chailōn.

30
Τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Ρουβην Ελισουρ υἱὸς Σεδιουρ.

Tē̂i hēmérāi tē̂i tetártēi árchōn tō̂n hyiō̂n Roubēn Elisour hyiòs Sediour.

31
τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, ϕιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμϕότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·

tò dō̂ron autoû tryblíon argyroûn hén, triákonta kaì hekatòn holkḕ autoû, phiálēn mían argyrân hebdomḗkonta síklōn katà tòn síklon tòn hágion, amphótera plḗrē semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi, eis thysían:

32
θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·

thyískēn mían déka chrysō̂n plḗrē thymiámatos:

33
μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·

móschon héna ek boō̂n, kriòn héna, amnòn héna eniaúsion eis holokaútōma:

34
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías:

35
καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Ελισουρ υἱοῦ Σεδιουρ.

kaì eis thysían sōtēríou damáleis dýo, krioùs pénte, trágous pénte, amnádas eniausías pénte. toûto tò dō̂ron Elisour hyioû Sediour.

36
Τῇ ἡμέρᾳ τῇ πέμπτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Συμεων Σαλαμιηλ υἱὸς Σουρισαδαι.

Tē̂i hēmérāi tē̂i pémptēi árchōn tō̂n hyiō̂n Symeōn Salamiēl hyiòs Sourisadai.

37
τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, ϕιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμϕότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·

tò dō̂ron autoû tryblíon argyroûn hén, triákonta kaì hekatòn holkḕ autoû, phiálēn mían argyrân hebdomḗkonta síklōn katà tòn síklon tòn hágion, amphótera plḗrē semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi, eis thysían:

38
θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·

thyískēn mían déka chrysō̂n plḗrē thymiámatos:

39
μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·

móschon héna ek boō̂n, kriòn héna, amnòn héna eniaúsion eis holokaútōma:

40
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías:

41
καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Σαλαμιηλ υἱοῦ Σουρισαδαι.

kaì eis thysían sōtēríou damáleis dýo, krioùs pénte, trágous pénte, amnádas eniausías pénte. toûto tò dō̂ron Salamiēl hyioû Sourisadai.

42
Τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Γαδ Ελισαϕ υἱὸς Ραγουηλ.

Tē̂i hēmérāi tē̂i héktēi árchōn tō̂n hyiō̂n Gad Elisaph hyiòs Ragouēl.

43
τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, ϕιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμϕότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·

tò dō̂ron autoû tryblíon argyroûn hén, triákonta kaì hekatòn holkḕ autoû, phiálēn mían argyrân hebdomḗkonta síklōn katà tòn síklon tòn hágion, amphótera plḗrē semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi, eis thysían:

44
θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·

thyískēn mían déka chrysō̂n plḗrē thymiámatos:

45
μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·

móschon héna ek boō̂n, kriòn héna, amnòn héna eniaúsion eis holokaútōma:

46
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías:

47
καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Ελισαϕ υἱοῦ Ραγουηλ.

kaì eis thysían sōtēríou damáleis dýo, krioùs pénte, trágous pénte, amnádas eniausías pénte. toûto tò dō̂ron Elisaph hyioû Ragouēl.

48
Τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Εϕραιμ Ελισαμα υἱὸς Εμιουδ.

Tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi árchōn tō̂n hyiō̂n Ephraim Elisama hyiòs Emioud.

49
τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, ϕιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμϕότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·

tò dō̂ron autoû tryblíon argyroûn hén, triákonta kaì hekatòn holkḕ autoû, phiálēn mían argyrân hebdomḗkonta síklōn katà tòn síklon tòn hágion, amphótera plḗrē semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi, eis thysían:

50
θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·

thyískēn mían déka chrysō̂n plḗrē thymiámatos:

51
μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·

móschon héna ek boō̂n, kriòn héna, amnòn héna eniaúsion eis holokaútōma:

52
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías:

53
καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Ελισαμα υἱοῦ Εμιουδ.

kaì eis thysían sōtēríou damáleis dýo, krioùs pénte, trágous pénte, amnádas eniausías pénte. toûto tò dō̂ron Elisama hyioû Emioud.

54
Τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Μανασση Γαμαλιηλ υἱὸς Φαδασσουρ.

Tē̂i hēmérāi tē̂i ogdóēi árchōn tō̂n hyiō̂n Manassē Gamaliēl hyiòs Phadassour.

55
τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, ϕιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμϕότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·

tò dō̂ron autoû tryblíon argyroûn hén, triákonta kaì hekatòn holkḕ autoû, phiálēn mían argyrân hebdomḗkonta síklōn katà tòn síklon tòn hágion, amphótera plḗrē semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi, eis thysían:

56
θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·

thyískēn mían déka chrysō̂n plḗrē thymiámatos:

57
μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·

móschon héna ek boō̂n, kriòn héna, amnòn héna eniaúsion eis holokaútōma:

58
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías:

59
καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Γαμαλιηλ υἱοῦ Φαδασσουρ.

kaì eis thysían sōtēríou damáleis dýo, krioùs pénte, trágous pénte, amnádas eniausías pénte. toûto tò dō̂ron Gamaliēl hyioû Phadassour.

60
Τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐνάτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Βενιαμιν Αβιδαν υἱὸς Γαδεωνι.

Tē̂i hēmérāi tē̂i enátēi árchōn tō̂n hyiō̂n Beniamin Abidan hyiòs Gadeōni.

61
τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, ϕιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμϕότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·

tò dō̂ron autoû tryblíon argyroûn hén, triákonta kaì hekatòn holkḕ autoû, phiálēn mían argyrân hebdomḗkonta síklōn katà tòn síklon tòn hágion, amphótera plḗrē semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi, eis thysían:

62
θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·

thyískēn mían déka chrysō̂n plḗrē thymiámatos:

63
μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·

móschon héna ek boō̂n, kriòn héna, amnòn héna eniaúsion eis holokaútōma:

64
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías:

65
καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Αβιδαν υἱοῦ Γαδεωνι.

kaì eis thysían sōtēríou damáleis dýo, krioùs pénte, trágous pénte, amnádas eniausías pénte. toûto tò dō̂ron Abidan hyioû Gadeōni.

66
Τῇ ἡμέρᾳ τῇ δεκάτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Δαν Αχιεζερ υἱὸς Αμισαδαι.

Tē̂i hēmérāi tē̂i dekátēi árchōn tō̂n hyiō̂n Dan Achiezer hyiòs Amisadai.

67
τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, ϕιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμϕότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·

tò dō̂ron autoû tryblíon argyroûn hén, triákonta kaì hekatòn holkḕ autoû, phiálēn mían argyrân hebdomḗkonta síklōn katà tòn síklon tòn hágion, amphótera plḗrē semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi, eis thysían:

68
θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·

thyískēn mían déka chrysō̂n plḗrē thymiámatos:

69
μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·

móschon héna ek boō̂n, kriòn héna, amnòn héna eniaúsion eis holokaútōma:

70
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías:

71
καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Αχιεζερ υἱοῦ Αμισαδαι.

kaì eis thysían sōtēríou damáleis dýo, krioùs pénte, trágous pénte, amnádas eniausías pénte. toûto tò dō̂ron Achiezer hyioû Amisadai.

72
Τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑνδεκάτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Ασηρ Φαγαιηλ υἱὸς Εχραν.

Tē̂i hēmérāi tē̂i hendekátēi árchōn tō̂n hyiō̂n Asēr Phagaiēl hyiòs Echran.

73
τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, ϕιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμϕότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·

tò dō̂ron autoû tryblíon argyroûn hén, triákonta kaì hekatòn holkḕ autoû, phiálēn mían argyrân hebdomḗkonta síklōn katà tòn síklon tòn hágion, amphótera plḗrē semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi, eis thysían:

74
θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·

thyískēn mían déka chrysō̂n plḗrē thymiámatos:

75
μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·

móschon héna ek boō̂n, kriòn héna, amnòn héna eniaúsion eis holokaútōma:

76
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías:

77
καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Φαγαιηλ υἱοῦ Εχραν.

kaì eis thysían sōtēríou damáleis dýo, krioùs pénte, trágous pénte, amnádas eniausías pénte. toûto tò dō̂ron Phagaiēl hyioû Echran.

78
Τῇ ἡμέρᾳ τῇ δωδεκάτῃ ἄρχων τῶν υἱῶν Νεϕθαλι Αχιρε υἱὸς Αιναν.

Tē̂i hēmérāi tē̂i dōdekátēi árchōn tō̂n hyiō̂n Nephthali Achire hyiòs Ainan.

79
τὸ δῶρον αὐτοῦ τρυβλίον ἀργυροῦν ἕν, τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὁλκὴ αὐτοῦ, ϕιάλην μίαν ἀργυρᾶν ἑβδομήκοντα σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον, ἀμϕότερα πλήρη σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ, εἰς θυσίαν·

tò dō̂ron autoû tryblíon argyroûn hén, triákonta kaì hekatòn holkḕ autoû, phiálēn mían argyrân hebdomḗkonta síklōn katà tòn síklon tòn hágion, amphótera plḗrē semidáleōs anapepoiēménēs en elaíōi, eis thysían:

80
θυίσκην μίαν δέκα χρυσῶν πλήρη θυμιάματος·

thyískēn mían déka chrysō̂n plḗrē thymiámatos:

81
μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν, κριὸν ἕνα, ἀμνὸν ἕνα ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα·

móschon héna ek boō̂n, kriòn héna, amnòn héna eniaúsion eis holokaútōma:

82
καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας·

kaì chímaron ex aigō̂n héna perì hamartías:

83
καὶ εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις δύο, κριοὺς πέντε, τράγους πέντε, ἀμνάδας ἐνιαυσίας πέντε. τοῦτο τὸ δῶρον Αχιρε υἱοῦ Αιναν.

kaì eis thysían sōtēríou damáleis dýo, krioùs pénte, trágous pénte, amnádas eniausías pénte. toûto tò dō̂ron Achire hyioû Ainan.

84
Οὗτος ὁ ἐγκαινισμὸς τοῦ θυσιαστηρίου, ᾗ ἡμέρᾳ ἔχρισεν αὐτό, παρὰ τῶν ἀρχόντων τῶν υἱῶν Ισραηλ· τρυβλία ἀργυρᾶ δώδεκα, ϕιάλαι ἀργυραῖ δώδεκα, θυίσκαι χρυσαῖ δώδεκα,

Hoûtos ho enkainismòs toû thysiastēríou, hē̂i hēmérāi échrisen autó, parà tō̂n archóntōn tō̂n hyiō̂n Israēl: tryblía argyrâ dṓdeka, phiálai argyraî dṓdeka, thyískai chrysaî dṓdeka,

85
τριάκοντα καὶ ἑκατὸν σίκλων τὸ τρυβλίον τὸ ἕν καὶ ἑβδομήκοντα σίκλων ἡ ϕιάλη ἡ μία, πᾶν τὸ ἀργύριον τῶν σκευῶν δισχίλιοι καὶ τετρακόσιοι σίκλοι ἐν τῷ σίκλῳ τῷ ἁγίῳ.

triákonta kaì hekatòn síklōn tò tryblíon tò hén kaì hebdomḗkonta síklōn hē phiálē hē mía, pân tò argýrion tō̂n skeuō̂n dischílioi kaì tetrakósioi síkloi en tō̂i síklōi tō̂i hagíōi.

86
θυίσκαι χρυσαῖ δώδεκα πλήρεις θυμιάματος· πᾶν τὸ χρυσίον τῶν θυισκῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν χρυσοῖ.

thyískai chrysaî dṓdeka plḗreis thymiámatos: pân tò chrysíon tō̂n thyiskō̂n eíkosi kaì hekatòn chrysoî.

87
πᾶσαι αἱ βόες εἰς ὁλοκαύτωσιν μόσχοι δώδεκα, κριοὶ δώδεκα, ἀμνοὶ ἐνιαύσιοι δώδεκα καὶ αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν· καὶ χίμαροι ἐξ αἰγῶν δώδεκα περὶ ἁμαρτίας.

pâsai hai bóes eis holokaútōsin móschoi dṓdeka, krioì dṓdeka, amnoì eniaúsioi dṓdeka kaì hai thysíai autō̂n kaì hai spondaì autō̂n: kaì chímaroi ex aigō̂n dṓdeka perì hamartías.

88
πᾶσαι αἱ βόες εἰς θυσίαν σωτηρίου δαμάλεις εἴκοσι τέσσαρες, κριοὶ ἑξήκοντα, τράγοι ἑξήκοντα, ἀμνάδες ἑξήκοντα ἐνιαύσιαι ἄμωμοι. αὕτη ἡ ἐγκαίνωσις τοῦ θυσιαστηρίου μετὰ τὸ πληρῶσαι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ μετὰ τὸ χρῖσαι αὐτόν.

pâsai hai bóes eis thysían sōtēríou damáleis eíkosi téssares, krioì hexḗkonta, trágoi hexḗkonta, amnádes hexḗkonta eniaúsiai ámōmoi. haútē hē enkaínōsis toû thysiastēríou metà tò plērō̂sai tàs cheîras autoû kaì metà tò chrîsai autón.

89
ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι Μωυσῆν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου λαλῆσαι αὐτῷ καὶ ἤκουσεν τὴν ϕωνὴν κυρίου λαλοῦντος πρὸς αὐτὸν ἄνωθεν τοῦ ἱλαστηρίου, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου, ἀνὰ μέσον τῶν δύο χερουβιμ· καὶ ἐλάλει πρὸς αὐτόν.

en tō̂i eisporeúesthai Mōysē̂n eis tḕn skēnḕn toû martyríou lalē̂sai autō̂i kaì ḗkousen tḕn phōnḕn kyríou laloûntos pròs autòn ánōthen toû hilastēríou, hó estin epì tē̂s kibōtoû toû martyríou, anà méson tō̂n dýo cheroubim: kaì elálei pròs autón.