Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Proverbs 1:14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
14
τὸν δὲ σὸν κλῆρον βάλε ἐν ἡμῖν, κοινὸν δὲ βαλλάντιον κτησώμεθα πάντες, καὶ μαρσίππιον ἓν γενηθήτω ἡμῖν.

tòn dè sòn klē̂ron bále en hēmîn, koinòn dè ballántion ktēsṓmetha pántes, kaì marsíppion hèn genēthḗtō hēmîn.