Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Proverbes 20

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
ἀκόλαστον οἶνος καὶ ὑβριστικὸν μέθη, πᾶς δὲ ὁ συμμειγνύμενος αὐτῇ οὐκ ἔσται σοϕός.

akólaston oînos kaì hybristikòn méthē, pâs dè ho symmeignýmenos autē̂i ouk éstai sophós.

2
οὐ διαϕέρει ἀπειλὴ βασιλέως θυμοῦ λέοντος, ὁ δὲ παροξύνων αὐτὸν ἁμαρτάνει εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν.

ou diaphérei apeilḕ basiléōs thymoû léontos, ho dè paroxýnōn autòn hamartánei eis tḕn heautoû psychḗn.

3
δόξα ἀνδρὶ ἀποστρέϕεσθαι λοιδορίας, πᾶς δὲ ἄϕρων τοιούτοις συμπλέκεται.

dóxa andrì apostréphesthai loidorías, pâs dè áphrōn toioútois sympléketai.

4
ὀνειδιζόμενος ὀκνηρὸς οὐκ αἰσχύνεται, ὡσαύτως καὶ ὁ δανιζόμενος σῖτον ἐν ἀμήτῳ.

oneidizómenos oknēròs ouk aischýnetai, hōsaútōs kaì ho danizómenos sîton en amḗtōi.

5
ὕδωρ βαθὺ βουλὴ ἐν καρδίᾳ ἀνδρός, ἀνὴρ δὲ ϕρόνιμος ἐξαντλήσει αὐτήν.

hýdōr bathỳ boulḕ en kardíāi andrós, anḕr dè phrónimos exantlḗsei autḗn.

6
μέγα ἄνθρωπος καὶ τίμιον ἀνὴρ ἐλεήμων, ἄνδρα δὲ πιστὸν ἔργον εὑρεῖν.

méga ánthrōpos kaì tímion anḕr eleḗmōn, ándra dè pistòn érgon heureîn.

7
ὃς ἀναστρέϕεται ἄμωμος ἐν δικαιοσύνῃ, μακαρίους τοὺς παῖδας αὐτοῦ καταλείψει.

hòs anastréphetai ámōmos en dikaiosýnēi, makaríous toùs paîdas autoû kataleípsei.

8
ὅταν βασιλεὺς δίκαιος καθίσῃ ἐπὶ θρόνου, οὐκ ἐναντιοῦται ἐν ὀϕθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶν πονηρόν.

hótan basileùs díkaios kathísēi epì thrónou, ouk enantioûtai en ophthalmoîs autoû pân ponērón.

9
τίς καυχήσεται ἁγνὴν ἔχειν τὴν καρδίαν; ἢ τίς παρρησιάσεται καθαρὸς εἶναι ἀπὸ ἁμαρτιῶν;

tís kauchḗsetai hagnḕn échein tḕn kardían? ḕ tís parrēsiásetai katharòs eînai apò hamartiō̂n?

9A
κακολογοῦντος πατέρα ἢ μητέρα σβεσθήσεται λαμπτήρ, αἱ δὲ κόραι τῶν ὀϕθαλμῶν αὐτοῦ ὄψονται σκότος.

kakologoûntos patéra ḕ mētéra sbesthḗsetai lamptḗr, hai dè kórai tō̂n ophthalmō̂n autoû ópsontai skótos.

9B
μερὶς ἐπισπουδαζομένη ἐν πρώτοις ἐν τοῖς τελευταίοις οὐκ εὐλογηθήσεται.

merìs epispoudazoménē en prṓtois en toîs teleutaíois ouk eulogēthḗsetai.

9C
μὴ εἴπῃς Τείσομαι τὸν ἐχθρόν· ἀλλὰ ὑπόμεινον τὸν κύριον, ἵνα σοι βοηθήσῃ.

mḕ eípēis Teísomai tòn echthrón: allà hypómeinon tòn kýrion, hína soi boēthḗsēi.

10
στάθμιον μέγα καὶ μικρὸν καὶ μέτρα δισσά, ἀκάθαρτα ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀμϕότερα.

státhmion méga kaì mikròn kaì métra dissá, akátharta enṓpion kyríou kaì amphótera.

11
καὶ ὁ ποιῶν αὐτὰ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ συμποδισθήσεται, νεανίσκος μετὰ ὁσίου, καὶ εὐθεῖα ἡ ὁδὸς αὐτοῦ.

kaì ho poiō̂n autà en toîs epitēdeúmasin autoû sympodisthḗsetai, neanískos metà hosíou, kaì eutheîa hē hodòs autoû.

12
οὖς ἀκούει καὶ ὀϕθαλμὸς ὁρᾷ· κυρίου ἔργα καὶ ἀμϕότερα.

oûs akoúei kaì ophthalmòs horā̂i: kyríou érga kaì amphótera.

13
μὴ ἀγάπα καταλαλεῖν, ἵνα μὴ ἐξαρθῇς· διάνοιξον τοὺς ὀϕθαλμούς σου καὶ ἐμπλήσθητι ἄρτων.

mḕ agápa katalaleîn, hína mḕ exarthē̂is: diánoixon toùs ophthalmoús sou kaì emplḗsthēti ártōn.

23
βδέλυγμα κυρίῳ δισσὸν στάθμιον, καὶ ζυγὸς δόλιος οὐ καλὸν ἐνώπιον αὐτοῦ.

bdélygma kyríōi dissòn státhmion, kaì zygòs dólios ou kalòn enṓpion autoû.

24
παρὰ κυρίου εὐθύνεται τὰ διαβήματα ἀνδρί· θνητὸς δὲ πῶς ἂν νοήσαι τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ;

parà kyríou euthýnetai tà diabḗmata andrí: thnētòs dè pō̂s àn noḗsai tàs hodoùs autoû?

25
παγὶς ἀνδρὶ ταχύ τι τῶν ἰδίων ἁγιάσαι· μετὰ γὰρ τὸ εὔξασθαι μετανοεῖν γίνεται.

pagìs andrì tachý ti tō̂n idíōn hagiásai: metà gàr tò eúxasthai metanoeîn gínetai.

26
λικμήτωρ ἀσεβῶν βασιλεὺς σοϕὸς καὶ ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς τροχόν.

likmḗtōr asebō̂n basileùs sophòs kaì epibaleî autoîs trochón.

27
ϕῶς κυρίου πνοὴ ἀνθρώπων, ὃς ἐρευνᾷ ταμίεια κοιλίας.

phō̂s kyríou pnoḕ anthrṓpōn, hòs ereunā̂i tamíeia koilías.

28
ἐλεημοσύνη καὶ ἀλήθεια ϕυλακὴ βασιλεῖ καὶ περικυκλώσουσιν ἐν δικαιοσύνῃ τὸν θρόνον αὐτοῦ.

eleēmosýnē kaì alḗtheia phylakḕ basileî kaì perikyklṓsousin en dikaiosýnēi tòn thrónon autoû.

29
κόσμος νεανίαις σοϕία, δόξα δὲ πρεσβυτέρων πολιαί.

kósmos neaníais sophía, dóxa dè presbytérōn poliaí.

30
ὑπώπια καὶ συντρίμματα συναντᾷ κακοῖς, πληγαὶ δὲ εἰς ταμίεια κοιλίας.

hypṓpia kaì syntrímmata synantā̂i kakoîs, plēgaì dè eis tamíeia koilías.