Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Psalms 105

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Αλληλουια. ’Εξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ὅτι χρηστός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

Allēlouia. ’Exomologeîsthe tō̂i kyríōi, hóti chrēstós, hóti eis tòn aiō̂na tò éleos autoû.

2
τίς λαλήσει τὰς δυναστείας τοῦ κυρίου, ἀκουστὰς ποιήσει πάσας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ;

tís lalḗsei tàs dynasteías toû kyríou, akoustàs poiḗsei pásas tàs ainéseis autoû?

3
μακάριοι οἱ ϕυλάσσοντες κρίσιν καὶ ποιοῦντες δικαιοσύνην ἐν παντὶ καιρῷ.

makárioi hoi phylássontes krísin kaì poioûntes dikaiosýnēn en pantì kairō̂i.

4
μνήσθητι ἡμῶν, κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ τοῦ λαοῦ σου, ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῷ σωτηρίῳ σου

mnḗsthēti hēmō̂n, kýrie, en tē̂i eudokíāi toû laoû sou, epískepsai hēmâs en tō̂i sōtēríōi sou

5
τοῦ ἰδεῖν ἐν τῇ χρηστότητι τῶν ἐκλεκτῶν σου, τοῦ εὐϕρανθῆναι ἐν τῇ εὐϕροσύνῃ τοῦ ἔθνους σου, τοῦ ἐπαινεῖσθαι μετὰ τῆς κληρονομίας σου.

toû ideîn en tē̂i chrēstótēti tō̂n eklektō̂n sou, toû euphranthē̂nai en tē̂i euphrosýnēi toû éthnous sou, toû epaineîsthai metà tē̂s klēronomías sou.

6
ἡμάρτομεν μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν.

hēmártomen metà tō̂n patérōn hēmō̂n, ēnomḗsamen, ēdikḗsamen.

7
οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ οὐ συνῆκαν τὰ θαυμάσιά σου οὐκ ἐμνήσθησαν τοῦ πλήθους τοῦ ἐλέους σου καὶ παρεπίκραναν ἀναβαίνοντες ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ.

hoi patéres hēmō̂n en Aigýptōi ou synē̂kan tà thaumásiá sou ouk emnḗsthēsan toû plḗthous toû eléous sou kaì parepíkranan anabaínontes en tē̂i erythrā̂i thalássēi.

8
καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦ γνωρίσαι τὴν δυναστείαν αὐτοῦ·

kaì ésōsen autoùs héneken toû onómatos autoû toû gnōrísai tḕn dynasteían autoû:

9
καὶ ἐπετίμησεν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, καὶ ἐξηράνθη, καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἀβύσσῳ ὡς ἐν ἐρήμῳ·

kaì epetímēsen tē̂i erythrā̂i thalássēi, kaì exēránthē, kaì hōdḗgēsen autoùs en abýssōi hōs en erḗmōi:

10
καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς μισούντων καὶ ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ·

kaì ésōsen autoùs ek cheiròs misoúntōn kaì elytrṓsato autoùs ek cheiròs echthroû:

11
καὶ ἐκάλυψεν ὕδωρ τοὺς θλίβοντας αὐτούς, εἷς ἐξ αὐτῶν οὐχ ὑπελείϕθη.

kaì ekálypsen hýdōr toùs thlíbontas autoús, heîs ex autō̂n ouch hypeleíphthē.

12
καὶ ἐπίστευσαν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ ᾖσαν τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ.

kaì epísteusan en toîs lógois autoû kaì ē̂isan tḕn aínesin autoû.

13
ἐτάχυναν ἐπελάθοντο τῶν ἔργων αὐτοῦ, οὐχ ὑπέμειναν τὴν βουλὴν αὐτοῦ·

etáchynan epeláthonto tō̂n érgōn autoû, ouch hypémeinan tḕn boulḕn autoû:

14
καὶ ἐπεθύμησαν ἐπιθυμίαν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐπείρασαν τὸν θεὸν ἐν ἀνύδρῳ.

kaì epethýmēsan epithymían en tē̂i erḗmōi kaì epeírasan tòn theòn en anýdrōi.

15
καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς τὸ αἴτημα αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλεν πλησμονὴν εἰς τὰς ψυχὰς αὐτῶν.

kaì édōken autoîs tò aítēma autō̂n kaì exapésteilen plēsmonḕn eis tàs psychàs autō̂n.

16
καὶ παρώργισαν Μωυσῆν ἐν τῇ παρεμβολῇ καὶ Ααρων τὸν ἅγιον κυρίου·

kaì parṓrgisan Mōysē̂n en tē̂i parembolē̂i kaì Aarōn tòn hágion kyríou:

17
ἠνοίχθη ἡ γῆ καὶ κατέπιεν Δαθαν καὶ ἐκάλυψεν ἐπὶ τὴν συναγωγὴν Αβιρων·

ēnoíchthē hē gē̂ kaì katépien Dathan kaì ekálypsen epì tḕn synagōgḕn Abirōn:

18
καὶ ἐξεκαύθη πῦρ ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ϕλὸξ κατέϕλεξεν ἁμαρτωλούς.

kaì exekaúthē pŷr en tē̂i synagōgē̂i autō̂n, phlòx katéphlexen hamartōloús.

19
καὶ ἐποίησαν μόσχον ἐν Χωρηβ καὶ προσεκύνησαν τῷ γλυπτῷ·

kaì epoíēsan móschon en Chōrēb kaì prosekýnēsan tō̂i glyptō̂i:

20
καὶ ἠλλάξαντο τὴν δόξαν αὐτῶν ἐν ὁμοιώματι μόσχου ἔσθοντος χόρτον.

kaì ēlláxanto tḕn dóxan autō̂n en homoiṓmati móschou ésthontos chórton.

21
ἐπελάθοντο τοῦ θεοῦ τοῦ σῴζοντος αὐτούς, τοῦ ποιήσαντος μεγάλα ἐν Αἰγύπτῳ,

epeláthonto toû theoû toû sṓizontos autoús, toû poiḗsantos megála en Aigýptōi,

22
θαυμαστὰ ἐν γῇ Χαμ, ϕοβερὰ ἐπὶ θαλάσσης ἐρυθρᾶς.

thaumastà en gē̂i Cham, phoberà epì thalássēs erythrâs.

23
καὶ εἶπεν τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς, εἰ μὴ Μωυσῆς ὁ ἐκλεκτὸς αὐτοῦ ἔστη ἐν τῇ θραύσει ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ ἀποστρέψαι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ τοῦ μὴ ἐξολεθρεῦσαι.

kaì eîpen toû exolethreûsai autoús, ei mḕ Mōysē̂s ho eklektòs autoû éstē en tē̂i thraúsei enṓpion autoû toû apostrépsai tḕn orgḕn autoû toû mḕ exolethreûsai.

24
καὶ ἐξουδένωσαν γῆν ἐπιθυμητήν, οὐκ ἐπίστευσαν τῷ λόγῳ αὐτοῦ·

kaì exoudénōsan gē̂n epithymētḗn, ouk epísteusan tō̂i lógōi autoû:

25
καὶ ἐγόγγυσαν ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν, οὐκ εἰσήκουσαν τῆς ϕωνῆς κυρίου.

kaì egóngysan en toîs skēnṓmasin autō̂n, ouk eisḗkousan tē̂s phōnē̂s kyríou.

26
καὶ ἐπῆρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ αὐτοῖς τοῦ καταβαλεῖν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ

kaì epē̂ren tḕn cheîra autoû autoîs toû katabaleîn autoùs en tē̂i erḗmōi

27
καὶ τοῦ καταβαλεῖν τὸ σπέρμα αὐτῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ διασκορπίσαι αὐτοὺς ἐν ταῖς χώραις.

kaì toû katabaleîn tò spérma autō̂n en toîs éthnesin kaì diaskorpísai autoùs en taîs chṓrais.

28
καὶ ἐτελέσθησαν τῷ Βεελϕεγωρ καὶ ἔϕαγον θυσίας νεκρῶν·

kaì etelésthēsan tō̂i Beelphegōr kaì éphagon thysías nekrō̂n:

29
καὶ παρώξυναν αὐτὸν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν, καὶ ἐπληθύνθη ἐν αὐτοῖς ἡ πτῶσις.

kaì parṓxynan autòn en toîs epitēdeúmasin autō̂n, kaì eplēthýnthē en autoîs hē ptō̂sis.

30
καὶ ἔστη Φινεες καὶ ἐξιλάσατο, καὶ ἐκόπασεν ἡ θραῦσις·

kaì éstē Phinees kaì exilásato, kaì ekópasen hē thraûsis:

31
καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἕως τοῦ αἰῶνος.

kaì elogísthē autō̂i eis dikaiosýnēn eis geneàn kaì geneàn héōs toû aiō̂nos.

32
καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐϕ’ ὕδατος ἀντιλογίας. καὶ ἐκακώθη Μωυσῆς δι’ αὐτούς,

kaì parṓrgisan autòn eph’ hýdatos antilogías. kaì ekakṓthē Mōysē̂s di’ autoús,

33
ὅτι παρεπίκραναν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, καὶ διέστειλεν ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ.

hóti parepíkranan tò pneûma autoû, kaì diésteilen en toîs cheílesin autoû.

34
οὐκ ἐξωλέθρευσαν τὰ ἔθνη, ἃ εἶπεν κύριος αὐτοῖς,

ouk exōléthreusan tà éthnē, hà eîpen kýrios autoîs,

35
καὶ ἐμίγησαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἔμαθον τὰ ἔργα αὐτῶν·

kaì emígēsan en toîs éthnesin kaì émathon tà érga autō̂n:

36
καὶ ἐδούλευσαν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν, καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς εἰς σκάνδαλον·

kaì edoúleusan toîs glyptoîs autō̂n, kaì egenḗthē autoîs eis skándalon:

37
καὶ ἔθυσαν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν τοῖς δαιμονίοις

kaì éthysan toùs hyioùs autō̂n kaì tàs thygatéras autō̂n toîs daimoníois

38
καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον, αἷμα υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων, ὧν ἔθυσαν τοῖς γλυπτοῖς Χανααν, καὶ ἐϕονοκτονήθη ἡ γῆ ἐν τοῖς αἵμασιν

kaì exéchean haîma athō̂ion, haîma hyiō̂n autō̂n kaì thygatérōn, hō̂n éthysan toîs glyptoîs Chanaan, kaì ephonoktonḗthē hē gē̂ en toîs haímasin

39
καὶ ἐμιάνθη ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, καὶ ἐπόρνευσαν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν.

kaì emiánthē en toîs érgois autō̂n, kaì epórneusan en toîs epitēdeúmasin autō̂n.

40
καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐβδελύξατο τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ·

kaì ōrgísthē thymō̂i kýrios epì tòn laòn autoû kaì ebdelýxato tḕn klēronomían autoû:

41
καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας ἐθνῶν, καὶ ἐκυρίευσαν αὐτῶν οἱ μισοῦντες αὐτούς·

kaì parédōken autoùs eis cheîras ethnō̂n, kaì ekyríeusan autō̂n hoi misoûntes autoús:

42
καὶ ἔθλιψαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν, καὶ ἐταπεινώθησαν ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτῶν.

kaì éthlipsan autoùs hoi echthroì autō̂n, kaì etapeinṓthēsan hypò tàs cheîras autō̂n.

43
πλεονάκις ἐρρύσατο αὐτούς, αὐτοὶ δὲ παρεπίκραναν αὐτὸν ἐν τῇ βουλῇ αὐτῶν καὶ ἐταπεινώθησαν ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν.

pleonákis errýsato autoús, autoì dè parepíkranan autòn en tē̂i boulē̂i autō̂n kaì etapeinṓthēsan en taîs anomíais autō̂n.

44
καὶ εἶδεν ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτοὺς ἐν τῷ αὐτὸν εἰσακοῦσαι τῆς δεήσεως αὐτῶν·

kaì eîden en tō̂i thlíbesthai autoùs en tō̂i autòn eisakoûsai tē̂s deḗseōs autō̂n:

45
καὶ ἐμνήσθη τῆς διαθήκης αὐτοῦ καὶ μετεμελήθη κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ

kaì emnḗsthē tē̂s diathḗkēs autoû kaì metemelḗthē katà tò plē̂thos toû eléous autoû

46
καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς εἰς οἰκτιρμοὺς ἐναντίον πάντων τῶν αἰχμαλωτισάντων αὐτούς.

kaì édōken autoùs eis oiktirmoùs enantíon pántōn tō̂n aichmalōtisántōn autoús.

47
σῶσον ἡμᾶς, κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, καὶ ἐπισυνάγαγε ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ σου, τοῦ ἐγκαυχᾶσθαι ἐν τῇ αἰνέσει σου.

sō̂son hēmâs, kýrie ho theòs hēmō̂n, kaì episynágage hēmâs ek tō̂n ethnō̂n toû exomologḗsasthai tō̂i onómati tō̂i hagíōi sou, toû enkauchâsthai en tē̂i ainései sou.

48
Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. καὶ ἐρεῖ πᾶς ὁ λαός Γένοιτο γένοιτο.

Eulogētòs kýrios ho theòs Israēl apò toû aiō̂nos kaì héōs toû aiō̂nos. kaì ereî pâs ho laós Génoito génoito.