Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 112

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Αλληλουια. Αἰνεῖτε, παῖδες, κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου·

Allēlouia. Aineîte, paîdes, kýrion, aineîte tò ónoma kyríou:

2
εἴη τὸ ὄνομα κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος·

eíē tò ónoma kyríou eulogēménon apò toû nŷn kaì héōs toû aiō̂nos:

3
ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου.

apò anatolō̂n hēlíou méchri dysmō̂n aineîte tò ónoma kyríou.

4
ὑψηλὸς ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη ὁ κύριος, ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς ἡ δόξα αὐτοῦ.

hypsēlòs epì pánta tà éthnē ho kýrios, epì toùs ouranoùs hē dóxa autoû.

5
τίς ὡς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν

tís hōs kýrios ho theòs hēmō̂n ho en hypsēloîs katoikō̂n

6
καὶ τὰ ταπεινὰ ἐϕορῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ;

kaì tà tapeinà ephorō̂n en tō̂i ouranō̂i kaì en tē̂i gē̂i?

7
ὁ ἐγείρων ἀπὸ γῆς πτωχὸν καὶ ἀπὸ κοπρίας ἀνυψῶν πένητα

ho egeírōn apò gē̂s ptōchòn kaì apò koprías anypsō̂n pénēta

8
τοῦ καθίσαι αὐτὸν μετὰ ἀρχόντων, μετὰ ἀρχόντων λαοῦ αὐτοῦ·

toû kathísai autòn metà archóntōn, metà archóntōn laoû autoû:

9
ὁ κατοικίζων στεῖραν ἐν οἴκῳ μητέρα τέκνων εὐϕραινομένην.

ho katoikízōn steîran en oíkōi mētéra téknōn euphrainoménēn.