Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Psalms 24:1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. Πρὸς σέ, κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου, ὁ θεός μου.

Psalmòs tō̂i Dauid. Pròs sé, kýrie, ē̂ra tḕn psychḗn mou, ho theós mou.

2
ἐπὶ σοὶ πέποιθα· μὴ καταισχυνθείην, μηδὲ καταγελασάτωσάν μου οἱ ἐχθροί μου.

epì soì pépoitha: mḕ kataischyntheíēn, mēdè katagelasátōsán mou hoi echthroí mou.

3
καὶ γὰρ πάντες οἱ ὑπομένοντές σε οὐ μὴ καταισχυνθῶσιν· αἰσχυνθήτωσαν πάντες οἱ ἀνομοῦντες διὰ κενῆς.

kaì gàr pántes hoi hypoménontés se ou mḕ kataischynthō̂sin: aischynthḗtōsan pántes hoi anomoûntes dià kenē̂s.

4
τὰς ὁδούς σου, κύριε, γνώρισόν μοι καὶ τὰς τρίβους σου δίδαξόν με.

tàs hodoús sou, kýrie, gnṓrisón moi kaì tàs tríbous sou dídaxón me.

5
ὁδήγησόν με ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν σου καὶ δίδαξόν με, ὅτι σὺ εἶ ὁ θεὸς ὁ σωτήρ μου, καὶ σὲ ὑπέμεινα ὅλην τὴν ἡμέραν.

hodḗgēsón me epì tḕn alḗtheián sou kaì dídaxón me, hóti sỳ eî ho theòs ho sōtḗr mou, kaì sè hypémeina hólēn tḕn hēméran.

6
μνήσθητι τῶν οἰκτιρμῶν σου, κύριε, καὶ τὰ ἐλέη σου, ὅτι ἀπὸ τοῦ αἰῶνός εἰσιν.

mnḗsthēti tō̂n oiktirmō̂n sou, kýrie, kaì tà eléē sou, hóti apò toû aiō̂nós eisin.

7
ἁμαρτίας νεότητός μου καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησθῇς· κατὰ τὸ ἔλεός σου μνήσθητί μου σὺ ἕνεκα τῆς χρηστότητός σου, κύριε.

hamartías neótētós mou kaì agnoías mou mḕ mnēsthē̂is: katà tò éleós sou mnḗsthētí mou sỳ héneka tē̂s chrēstótētós sou, kýrie.

8
χρηστὸς καὶ εὐθὴς ὁ κύριος· διὰ τοῦτο νομοθετήσει ἁμαρτάνοντας ἐν ὁδῷ.

chrēstòs kaì euthḕs ho kýrios: dià toûto nomothetḗsei hamartánontas en hodō̂i.

9
ὁδηγήσει πραεῖς ἐν κρίσει, διδάξει πραεῖς ὁδοὺς αὐτοῦ.

hodēgḗsei praeîs en krísei, didáxei praeîs hodoùs autoû.

10
πᾶσαι αἱ ὁδοὶ κυρίου ἔλεος καὶ ἀλήθεια τοῖς ἐκζητοῦσιν τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ.

pâsai hai hodoì kyríou éleos kaì alḗtheia toîs ekzētoûsin tḕn diathḗkēn autoû kaì tà martýria autoû.

11
ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου, κύριε, καὶ ἱλάσῃ τῇ ἁμαρτίᾳ μου· πολλὴ γάρ ἐστιν.

héneka toû onómatós sou, kýrie, kaì hilásēi tē̂i hamartíāi mou: pollḕ gár estin.

12
τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ ϕοβούμενος τὸν κύριον; νομοθετήσει αὐτῷ ἐν ὁδῷ, ᾗ ᾑρετίσατο.

tís estin ánthrōpos ho phoboúmenos tòn kýrion? nomothetḗsei autō̂i en hodō̂i, hē̂i hēiretísato.

13
ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσεται, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κληρονομήσει γῆν.

hē psychḕ autoû en agathoîs aulisthḗsetai, kaì tò spérma autoû klēronomḗsei gē̂n.

14
κραταίωμα κύριος τῶν ϕοβουμένων αὐτόν, [καὶ τὸ ὄνομα κυρίου τῶν ϕοβουμένων αὐτόν,] καὶ ἡ διαθήκη αὐτοῦ τοῦ δηλῶσαι αὐτοῖς.

krataíōma kýrios tō̂n phobouménōn autón, [kaì tò ónoma kyríou tō̂n phobouménōn autón,] kaì hē diathḗkē autoû toû dēlō̂sai autoîs.

15
οἱ ὀϕθαλμοί μου διὰ παντὸς πρὸς τὸν κύριον, ὅτι αὐτὸς ἐκσπάσει ἐκ παγίδος τοὺς πόδας μου.

hoi ophthalmoí mou dià pantòs pròs tòn kýrion, hóti autòs ekspásei ek pagídos toùs pódas mou.

16
ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, ὅτι μονογενὴς καὶ πτωχός εἰμι ἐγώ.

epíblepson ep’ emè kaì eléēsón me, hóti monogenḕs kaì ptōchós eimi egṓ.

17
αἱ θλίψεις τῆς καρδίας μου ἐπλατύνθησαν· ἐκ τῶν ἀναγκῶν μου ἐξάγαγέ με.

hai thlípseis tē̂s kardías mou eplatýnthēsan: ek tō̂n anankō̂n mou exágagé me.

18
ἰδὲ τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸν κόπον μου καὶ ἄϕες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου.

idè tḕn tapeínōsín mou kaì tòn kópon mou kaì áphes pásas tàs hamartías mou.

19
ἰδὲ τοὺς ἐχθρούς μου, ὅτι ἐπληθύνθησαν καὶ μῖσος ἄδικον ἐμίσησάν με.

idè toùs echthroús mou, hóti eplēthýnthēsan kaì mîsos ádikon emísēsán me.

20
ϕύλαξον τὴν ψυχήν μου καὶ ῥῦσαί με· μὴ καταισχυνθείην, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ σέ.

phýlaxon tḕn psychḗn mou kaì rhŷsaí me: mḕ kataischyntheíēn, hóti ḗlpisa epì sé.

21
ἄκακοι καὶ εὐθεῖς ἐκολλῶντό μοι, ὅτι ὑπέμεινά σε, κύριε.

ákakoi kaì eutheîs ekollō̂ntó moi, hóti hypémeiná se, kýrie.

22
λύτρωσαι, ὁ θεός, τὸν Ισραηλ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ.

lýtrōsai, ho theós, tòn Israēl ek pasō̂n tō̂n thlípseōn autoû.