Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Psalms 34

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τῷ Δαυιδ. Δίκασον, κύριε, τοὺς ἀδικοῦντάς με, πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με.

Tō̂i Dauid. Díkason, kýrie, toùs adikoûntás me, polémēson toùs polemoûntás me.

2
ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς βοήθειάν μου,

epilaboû hóplou kaì thyreoû kaì anástēthi eis boḗtheián mou,

3
ἔκχεον ῥομϕαίαν καὶ σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων με· εἰπὸν τῇ ψυχῇ μου Σωτηρία σου ἐγώ εἰμι.

ékcheon rhomphaían kaì sýnkleison ex enantías tō̂n katadiōkóntōn me: eipòn tē̂i psychē̂i mou Sōtēría sou egṓ eimi.

4
αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου, ἀποστραϕήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ λογιζόμενοί μοι κακά.

aischynthḗtōsan kaì entrapḗtōsan hoi zētoûntes tḕn psychḗn mou, apostraphḗtōsan eis tà opísō kaì kataischynthḗtōsan hoi logizómenoí moi kaká.

5
γενηθήτωσαν ὡσεὶ χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέμου, καὶ ἄγγελος κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς·

genēthḗtōsan hōseì chnoûs katà prósōpon anémou, kaì ángelos kyríou ekthlíbōn autoús:

6
γενηθήτω ἡ ὁδὸς αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα, καὶ ἄγγελος κυρίου καταδιώκων αὐτούς·

genēthḗtō hē hodòs autō̂n skótos kaì olísthēma, kaì ángelos kyríou katadiṓkōn autoús:

7
ὅτι δωρεὰν ἔκρυψάν μοι διαϕθορὰν παγίδος αὐτῶν, μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου.

hóti dōreàn ékrypsán moi diaphthoràn pagídos autō̂n, mátēn ōneídisan tḕn psychḗn mou.

8
ἐλθέτω αὐτοῖς παγίς, ἣν οὐ γινώσκουσιν, καὶ ἡ θήρα, ἣν ἔκρυψαν, συλλαβέτω αὐτούς, καὶ ἐν τῇ παγίδι πεσοῦνται ἐν αὐτῇ.

elthétō autoîs pagís, hḕn ou ginṓskousin, kaì hē thḗra, hḕn ékrypsan, syllabétō autoús, kaì en tē̂i pagídi pesoûntai en autē̂i.

9
ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται ἐπὶ τῷ κυρίῳ, τερϕθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦ·

hē dè psychḗ mou agalliásetai epì tō̂i kyríōi, terphthḗsetai epì tō̂i sōtēríōi autoû:

10
πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσιν Κύριε, τίς ὅμοιός σοι; ῥυόμενος πτωχὸν ἐκ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν.

pánta tà ostâ mou eroûsin Kýrie, tís hómoiós soi? rhyómenos ptōchòn ek cheiròs stereōtérōn autoû kaì ptōchòn kaì pénēta apò tō̂n diarpazóntōn autón.

11
ἀναστάντες μάρτυρες ἄδικοι ἃ οὐκ ἐγίνωσκον ἠρώτων με·

anastántes mártyres ádikoi hà ouk egínōskon ērṓtōn me:

12
ἀνταπεδίδοσάν μοι πονηρὰ ἀντὶ καλῶν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ μου.

antapedídosán moi ponērà antì kalō̂n kaì ateknían tē̂i psychē̂i mou.

13
ἐγὼ δὲ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι ἐνεδυόμην σάκκον καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου, καὶ ἡ προσευχή μου εἰς κόλπον μου ἀποστραϕήσεται.

egṑ dè en tō̂i autoùs parenochleîn moi enedyómēn sákkon kaì etapeínoun en nēsteíāi tḕn psychḗn mou, kaì hē proseuchḗ mou eis kólpon mou apostraphḗsetai.

14
ὡς πλησίον, ὡς ἀδελϕὸν ἡμέτερον, οὕτως εὐηρέστουν· ὡς πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων, οὕτως ἐταπεινούμην.

hōs plēsíon, hōs adelphòn hēméteron, hoútōs euēréstoun: hōs penthō̂n kaì skythrōpázōn, hoútōs etapeinoúmēn.

15
καὶ κατ’ ἐμοῦ ηὐϕράνθησαν καὶ συνήχθησαν, συνήχθησαν ἐπ’ ἐμὲ μάστιγες, καὶ οὐκ ἔγνων, διεσχίσθησαν καὶ οὐ κατενύγησαν.

kaì kat’ emoû ēyphránthēsan kaì synḗchthēsan, synḗchthēsan ep’ emè mástiges, kaì ouk égnōn, dieschísthēsan kaì ou katenýgēsan.

16
ἐπείρασάν με, ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμόν, ἔβρυξαν ἐπ’ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν.

epeírasán me, exemyktḗrisán me myktērismón, ébryxan ep’ emè toùs odóntas autō̂n.

17
κύριε, πότε ἐπόψῃ; ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς κακουργίας αὐτῶν, ἀπὸ λεόντων τὴν μονογενῆ μου.

kýrie, póte epópsēi? apokatástēson tḕn psychḗn mou apò tē̂s kakourgías autō̂n, apò leóntōn tḕn monogenē̂ mou.

18
ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν ἐκκλησίᾳ πολλῇ, ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε.

exomologḗsomaí soi, kýrie, en ekklēsíāi pollē̂i, en laō̂i bareî ainésō se.

19
μὴ ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοι ἀδίκως, οἱ μισοῦντές με δωρεὰν καὶ διανεύοντες ὀϕθαλμοῖς.

mḕ epichareíēsán moi hoi echthraínontés moi adíkōs, hoi misoûntés me dōreàn kaì dianeúontes ophthalmoîs.

20
ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ ἐπ’ ὀργὴν δόλους διελογίζοντο

hóti emoì mèn eirēnikà eláloun kaì ep’ orgḕn dólous dielogízonto

21
καὶ ἐπλάτυναν ἐπ’ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν, εἶπαν Εὖγε εὖγε, εἶδαν οἱ ὀϕθαλμοὶ ἡμῶν.

kaì eplátynan ep’ emè tò stóma autō̂n, eîpan Eûge eûge, eîdan hoi ophthalmoì hēmō̂n.

22
εἶδες, κύριε, μὴ παρασιωπήσῃς, κύριε, μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ·

eîdes, kýrie, mḕ parasiōpḗsēis, kýrie, mḕ apostē̂is ap’ emoû:

23
ἐξεγέρθητι, κύριε, καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου, ὁ θεός μου καὶ ὁ κύριός μου, εἰς τὴν δίκην μου.

exegérthēti, kýrie, kaì prósches tē̂i krísei mou, ho theós mou kaì ho kýriós mou, eis tḕn díkēn mou.

24
κρῖνόν με κατὰ τὴν δικαιοσύνην σου, κύριε ὁ θεός μου, καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν μοι·

krînón me katà tḕn dikaiosýnēn sou, kýrie ho theós mou, kaì mḕ epichareíēsán moi:

25
μὴ εἴπαισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν Εὖγε εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν· μηδὲ εἴπαισαν Κατεπίομεν αὐτόν.

mḕ eípaisan en kardíais autō̂n Eûge eûge tē̂i psychē̂i hēmō̂n: mēdè eípaisan Katepíomen autón.

26
αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου, ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ μεγαλορρημονοῦντες ἐπ’ ἐμέ.

aischyntheíēsan kaì entrapeíēsan háma hoi epichaírontes toîs kakoîs mou, endysásthōsan aischýnēn kaì entropḕn hoi megalorrēmonoûntes ep’ emé.

27
ἀγαλλιάσαιντο καὶ εὐϕρανθείησαν οἱ θέλοντες τὴν δικαιοσύνην μου καὶ εἰπάτωσαν διὰ παντός Μεγαλυνθήτω ὁ κύριος, οἱ θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ.

agalliásainto kaì euphrantheíēsan hoi thélontes tḕn dikaiosýnēn mou kaì eipátōsan dià pantós Megalynthḗtō ho kýrios, hoi thélontes tḕn eirḗnēn toû doúlou autoû.

28
καὶ ἡ γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου.

kaì hē glō̂ssá mou meletḗsei tḕn dikaiosýnēn sou, hólēn tḕn hēméran tòn épainón sou.