Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 50

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ

Eis tò télos: psalmòs tō̂i Dauid

2
ἐν τῷ ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν Ναθαν τὸν προϕήτην, ἡνίκα εἰσῆλθεν πρὸς Βηρσαβεε.

en tō̂i eltheîn pròs autòn Nathan tòn prophḗtēn, hēníka eisē̂lthen pròs Bērsabee.

3
’Ελέησόν με, ὁ θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου·

’Eléēsón me, ho theós, katà tò méga éleós sou kaì katà tò plē̂thos tō̂n oiktirmō̂n sou exáleipson tò anómēmá mou:

4
ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.

epì pleîon plŷnón me apò tē̂s anomías mou kaì apò tē̂s hamartías mou kathárisón me.

5
ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστιν διὰ παντός.

hóti tḕn anomían mou egṑ ginṓskō, kaì hē hamartía mou enṓpión moú estin dià pantós.

6
σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.

soì mónōi hḗmarton kaì tò ponēròn enṓpión sou epoíēsa, hópōs àn dikaiōthē̂is en toîs lógois sou kaì nikḗsēis en tō̂i krínesthaí se.

7
ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήμϕθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέν με ἡ μήτηρ μου.

idoù gàr en anomíais synelḗmphthēn, kaì en hamartíais ekíssēsén me hē mḗtēr mou.

8
ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύϕια τῆς σοϕίας σου ἐδήλωσάς μοι.

idoù gàr alḗtheian ēgápēsas, tà ádēla kaì tà krýphia tē̂s sophías sou edḗlōsás moi.

9
ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.

rhantieîs me hyssṓpōi, kaì katharisthḗsomai: plyneîs me, kaì hypèr chióna leukanthḗsomai.

10
ἀκουτιεῖς με ἀγαλλίασιν καὶ εὐϕροσύνην· ἀγαλλιάσονται ὀστᾶ τεταπεινωμένα.

akoutieîs me agallíasin kaì euphrosýnēn: agalliásontai ostâ tetapeinōména.

11
ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.

apóstrepson tò prósōpón sou apò tō̂n hamartiō̂n mou kaì pásas tàs anomías mou exáleipson.

12
καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.

kardían katharàn ktíson en emoí, ho theós, kaì pneûma euthès enkaínison en toîs enkátois mou.

13
μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιόν σου μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ.

mḕ aporrípsēis me apò toû prosṓpou sou kaì tò pneûma tò hágión sou mḕ antanélēis ap’ emoû.

14
ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήρισόν με.

apódos moi tḕn agallíasin toû sōtēríou sou kaì pneúmati hēgemonikō̂i stḗrisón me.

15
διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν.

didáxō anómous tàs hodoús sou, kaì asebeîs epì sè epistrépsousin.

16
ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ θεὸς ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου.

rhŷsaí me ex haimátōn, ho theòs ho theòs tē̂s sōtērías mou: agalliásetai hē glō̂ssá mou tḕn dikaiosýnēn sou.

17
κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.

kýrie, tà cheílē mou anoíxeis, kaì tò stóma mou anangeleî tḕn aínesín sou.

18
ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.

hóti ei ēthélēsas thysían, édōka án: holokautṓmata ouk eudokḗseis.

19
θυσία τῷ θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ θεὸς οὐκ ἐξουθενώσει.

thysía tō̂i theō̂i pneûma syntetrimménon, kardían syntetrimménēn kaì tetapeinōménēn ho theòs ouk exouthenṓsei.

20
ἀγάθυνον, κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιων, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ιερουσαλημ·

agáthynon, kýrie, en tē̂i eudokíāi sou tḕn Siōn, kaì oikodomēthḗtō tà teíchē Ierousalēm:

21
τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναϕορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

tóte eudokḗseis thysían dikaiosýnēs, anaphoràn kaì holokautṓmata: tóte anoísousin epì tò thysiastḗrión sou móschous.