Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 71

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εἰς Σαλωμων. ‘Ο θεός, τὸ κρίμα σου τῷ βασιλεῖ δὸς καὶ τὴν δικαιοσύνην σου τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως

Eis Salōmōn. ‘O theós, tò kríma sou tō̂i basileî dòs kaì tḕn dikaiosýnēn sou tō̂i hyiō̂i toû basiléōs

2
κρίνειν τὸν λαόν σου ἐν δικαιοσύνῃ καὶ τοὺς πτωχούς σου ἐν κρίσει.

krínein tòn laón sou en dikaiosýnēi kaì toùs ptōchoús sou en krísei.

3
ἀναλαβέτω τὰ ὄρη εἰρήνην τῷ λαῷ σου καὶ οἱ βουνοὶ ἐν δικαιοσύνῃ.

analabétō tà órē eirḗnēn tō̂i laō̂i sou kaì hoi bounoì en dikaiosýnēi.

4
κρινεῖ τοὺς πτωχοὺς τοῦ λαοῦ καὶ σώσει τοὺς υἱοὺς τῶν πενήτων καὶ ταπεινώσει συκοϕάντην

krineî toùs ptōchoùs toû laoû kaì sṓsei toùs hyioùs tō̂n penḗtōn kaì tapeinṓsei sykophántēn

5
καὶ συμπαραμενεῖ τῷ ἡλίῳ καὶ πρὸ τῆς σελήνης γενεὰς γενεῶν

kaì symparameneî tō̂i hēlíōi kaì prò tē̂s selḗnēs geneàs geneō̂n

6
καὶ καταβήσεται ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡσεὶ σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν.

kaì katabḗsetai hōs hyetòs epì pókon kaì hōseì stagónes stázousai epì tḕn gē̂n.

7
ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πλῆθος εἰρήνης ἕως οὗ ἀνταναιρεθῇ ἡ σελήνη.

anateleî en taîs hēmérais autoû dikaiosýnē kaì plē̂thos eirḗnēs héōs hoû antanairethē̂i hē selḗnē.

8
καὶ κατακυριεύσει ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης καὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης.

kaì katakyrieúsei apò thalássēs héōs thalássēs kaì apò potamoû héōs perátōn tē̂s oikouménēs.

9
ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται Αἰθίοπες, καὶ οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ χοῦν λείξουσιν·

enṓpion autoû propesoûntai Aithíopes, kaì hoi echthroì autoû choûn leíxousin:

10
βασιλεῖς θαρσις καὶ αἱ νῆσοι δῶρα προσοίσουσιν, βασιλεῖς ’Αράβων καὶ Σαβα δῶρα προσάξουσιν·

basileîs tharsis kaì hai nē̂soi dō̂ra prosoísousin, basileîs ’Arábōn kaì Saba dō̂ra prosáxousin:

11
καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ βασιλεῖς, πάντα τὰ ἔθνη δουλεύσουσιν αὐτῷ.

kaì proskynḗsousin autō̂i pántes hoi basileîs, pánta tà éthnē douleúsousin autō̂i.

12
ὅτι ἐρρύσατο πτωχὸν ἐκ χειρὸς δυνάστου καὶ πένητα, ᾧ οὐχ ὑπῆρχεν βοηθός·

hóti errýsato ptōchòn ek cheiròs dynástou kaì pénēta, hō̂i ouch hypē̂rchen boēthós:

13
ϕείσεται πτωχοῦ καὶ πένητος καὶ ψυχὰς πενήτων σώσει·

pheísetai ptōchoû kaì pénētos kaì psychàs penḗtōn sṓsei:

14
ἐκ τόκου καὶ ἐξ ἀδικίας λυτρώσεται τὰς ψυχὰς αὐτῶν, καὶ ἔντιμον τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτοῦ.

ek tókou kaì ex adikías lytrṓsetai tàs psychàs autō̂n, kaì éntimon tò ónoma autō̂n enṓpion autoû.

15
καὶ ζήσεται, καὶ δοθήσεται αὐτῷ ἐκ τοῦ χρυσίου τῆς ’Αραβίας, καὶ προσεύξονται περὶ αὐτοῦ διὰ παντός, ὅλην τὴν ἡμέραν εὐλογήσουσιν αὐτόν.

kaì zḗsetai, kaì dothḗsetai autō̂i ek toû chrysíou tē̂s ’Arabías, kaì proseúxontai perì autoû dià pantós, hólēn tḕn hēméran eulogḗsousin autón.

16
ἔσται στήριγμα ἐν τῇ γῇ ἐπ’ ἄκρων τῶν ὀρέων· ὑπεραρθήσεται ὑπὲρ τὸν Λίβανον ὁ καρπὸς αὐτοῦ, καὶ ἐξανθήσουσιν ἐκ πόλεως ὡσεὶ χόρτος τῆς γῆς.

éstai stḗrigma en tē̂i gē̂i ep’ ákrōn tō̂n oréōn: hyperarthḗsetai hypèr tòn Líbanon ho karpòs autoû, kaì exanthḗsousin ek póleōs hōseì chórtos tē̂s gē̂s.

17
ἔστω τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας, πρὸ τοῦ ἡλίου διαμενεῖ τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ εὐλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ ϕυλαὶ τῆς γῆς, πάντα τὰ ἔθνη μακαριοῦσιν αὐτόν.

éstō tò ónoma autoû eulogēménon eis toùs aiō̂nas, prò toû hēlíou diameneî tò ónoma autoû: kaì eulogēthḗsontai en autō̂i pâsai hai phylaì tē̂s gē̂s, pánta tà éthnē makarioûsin autón.

18
Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς ὁ θεὸς Ισραηλ ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος,

Eulogētòs kýrios ho theòs ho theòs Israēl ho poiō̂n thaumásia mónos,

19
καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, καὶ πληρωθήσεται τῆς δόξης αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ. γένοιτο γένοιτο.

kaì eulogētòn tò ónoma tē̂s dóxēs autoû eis tòn aiō̂na kaì eis tòn aiō̂na toû aiō̂nos, kaì plērōthḗsetai tē̂s dóxēs autoû pâsa hē gē̂. génoito génoito.

20
’Εξέλιπον οἱ ὕμνοι Δαυιδ τοῦ υἱοῦ Ιεσσαι.

’Exélipon hoi hýmnoi Dauid toû hyioû Iessai.