Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Psaumes 77

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Συνέσεως τῷ Ασαϕ. Προσέχετε, λαός μου, τὸν νόμον μου, κλίνατε τὸ οὖς ὑμῶν εἰς τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου·

Synéseōs tō̂i Asaph. Proséchete, laós mou, tòn nómon mou, klínate tò oûs hymō̂n eis tà rhḗmata toû stómatós mou:

2
ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, ϕθέγξομαι προβλήματα ἀπ’ ἀρχῆς.

anoíxō en parabolaîs tò stóma mou, phthénxomai problḗmata ap’ archē̂s.

3
ὅσα ἠκούσαμεν καὶ ἔγνωμεν αὐτὰ καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν διηγήσαντο ἡμῖν,

hósa ēkoúsamen kaì égnōmen autà kaì hoi patéres hēmō̂n diēgḗsanto hēmîn,

4
οὐκ ἐκρύβη ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν ἀπαγγέλλοντες τὰς αἰνέσεις τοῦ κυρίου καὶ τὰς δυναστείας αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἃ ἐποίησεν.

ouk ekrýbē apò tō̂n téknōn autō̂n eis geneàn hetéran apangéllontes tàs ainéseis toû kyríou kaì tàs dynasteías autoû kaì tà thaumásia autoû, hà epoíēsen.

5
καὶ ἀνέστησεν μαρτύριον ἐν Ιακωβ καὶ νόμον ἔθετο ἐν Ισραηλ, ὅσα ἐνετείλατο τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῦ γνωρίσαι αὐτὰ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν,

kaì anéstēsen martýrion en Iakōb kaì nómon étheto en Israēl, hósa eneteílato toîs patrásin hēmō̂n toû gnōrísai autà toîs hyioîs autō̂n,

6
ὅπως ἂν γνῷ γενεὰ ἑτέρα, υἱοὶ οἱ τεχθησόμενοι, καὶ ἀναστήσονται καὶ ἀπαγγελοῦσιν αὐτὰ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν,

hópōs àn gnō̂i geneà hetéra, hyioì hoi techthēsómenoi, kaì anastḗsontai kaì apangeloûsin autà toîs hyioîs autō̂n,

7
ἵνα θῶνται ἐπὶ τὸν θεὸν τὴν ἐλπίδα αὐτῶν καὶ μὴ ἐπιλάθωνται τῶν ἔργων τοῦ θεοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐκζητήσουσιν,

hína thō̂ntai epì tòn theòn tḕn elpída autō̂n kaì mḕ epiláthōntai tō̂n érgōn toû theoû kaì tàs entolàs autoû ekzētḗsousin,

8
ἵνα μὴ γένωνται ὡς οἱ πατέρες αὐτῶν γενεὰ σκολιὰ καὶ παραπικραίνουσα, γενεά, ἥτις οὐ κατηύθυνεν τὴν καρδίαν αὐτῆς καὶ οὐκ ἐπιστώθη μετὰ τοῦ θεοῦ τὸ πνεῦμα αὐτῆς.

hína mḕ génōntai hōs hoi patéres autō̂n geneà skolià kaì parapikraínousa, geneá, hḗtis ou katēýthynen tḕn kardían autē̂s kaì ouk epistṓthē metà toû theoû tò pneûma autē̂s.

9
υἱοὶ Εϕραιμ ἐντείνοντες καὶ βάλλοντες τόξοις ἐστράϕησαν ἐν ἡμέρᾳ πολέμου.

hyioì Ephraim enteínontes kaì bállontes tóxois estráphēsan en hēmérāi polémou.

10
οὐκ ἐϕύλαξαν τὴν διαθήκην τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ οὐκ ἤθελον πορεύεσθαι

ouk ephýlaxan tḕn diathḗkēn toû theoû kaì en tō̂i nómōi autoû ouk ḗthelon poreúesthai

11
καὶ ἐπελάθοντο τῶν εὐεργεσιῶν αὐτοῦ καὶ τῶν θαυμασίων αὐτοῦ, ὧν ἔδειξεν αὐτοῖς,

kaì epeláthonto tō̂n euergesiō̂n autoû kaì tō̂n thaumasíōn autoû, hō̂n édeixen autoîs,

12
ἐναντίον τῶν πατέρων αὐτῶν ἃ ἐποίησεν θαυμάσια ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν πεδίῳ Τάνεως.

enantíon tō̂n patérōn autō̂n hà epoíēsen thaumásia en gē̂i Aigýptōi en pedíōi Táneōs.

13
διέρρηξεν θάλασσαν καὶ διήγαγεν αὐτούς, ἔστησεν ὕδατα ὡσεὶ ἀσκὸν

diérrēxen thálassan kaì diḗgagen autoús, éstēsen hýdata hōseì askòn

14
καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν νεϕέλῃ ἡμέρας καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἐν ϕωτισμῷ πυρός.

kaì hōdḗgēsen autoùs en nephélēi hēméras kaì hólēn tḕn nýkta en phōtismō̂i pyrós.

15
διέρρηξεν πέτραν ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐπότισεν αὐτοὺς ὡς ἐν ἀβύσσῳ πολλῇ

diérrēxen pétran en erḗmōi kaì epótisen autoùs hōs en abýssōi pollē̂i

16
καὶ ἐξήγαγεν ὕδωρ ἐκ πέτρας καὶ κατήγαγεν ὡς ποταμοὺς ὕδατα.

kaì exḗgagen hýdōr ek pétras kaì katḗgagen hōs potamoùs hýdata.

17
καὶ προσέθεντο ἔτι τοῦ ἁμαρτάνειν αὐτῷ, παρεπίκραναν τὸν ὕψιστον ἐν ἀνύδρῳ

kaì proséthento éti toû hamartánein autō̂i, parepíkranan tòn hýpsiston en anýdrōi

18
καὶ ἐξεπείρασαν τὸν θεὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν τοῦ αἰτῆσαι βρώματα ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν

kaì exepeírasan tòn theòn en taîs kardíais autō̂n toû aitē̂sai brṓmata taîs psychaîs autō̂n

19
καὶ κατελάλησαν τοῦ θεοῦ καὶ εἶπαν Μὴ δυνήσεται ὁ θεὸς ἑτοιμάσαι τράπεζαν ἐν ἐρήμῳ;

kaì katelálēsan toû theoû kaì eîpan Mḕ dynḗsetai ho theòs hetoimásai trápezan en erḗmōi?

20
ἐπεὶ ἐπάταξεν πέτραν καὶ ἐρρύησαν ὕδατα καὶ χείμαρροι κατεκλύσθησαν, μὴ καὶ ἄρτον δύναται δοῦναι ἢ ἑτοιμάσαι τράπεζαν τῷ λαῷ αὐτοῦ;

epeì epátaxen pétran kaì errýēsan hýdata kaì cheímarroi kateklýsthēsan, mḕ kaì árton dýnatai doûnai ḕ hetoimásai trápezan tō̂i laō̂i autoû?

21
διὰ τοῦτο ἤκουσεν κύριος καὶ ἀνεβάλετο, καὶ πῦρ ἀνήϕθη ἐν Ιακωβ, καὶ ὀργὴ ἀνέβη ἐπὶ τὸν Ισραηλ,

dià toûto ḗkousen kýrios kaì anebáleto, kaì pŷr anḗphthē en Iakōb, kaì orgḕ anébē epì tòn Israēl,

22
ὅτι οὐκ ἐπίστευσαν ἐν τῷ θεῷ οὐδὲ ἤλπισαν ἐπὶ τὸ σωτήριον αὐτοῦ.

hóti ouk epísteusan en tō̂i theō̂i oudè ḗlpisan epì tò sōtḗrion autoû.

23
καὶ ἐνετείλατο νεϕέλαις ὑπεράνωθεν καὶ θύρας οὐρανοῦ ἀνέῳξεν

kaì eneteílato nephélais hyperánōthen kaì thýras ouranoû anéōixen

24
καὶ ἔβρεξεν αὐτοῖς μαννα ϕαγεῖν καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς·

kaì ébrexen autoîs manna phageîn kaì árton ouranoû édōken autoîs:

25
ἄρτον ἀγγέλων ἔϕαγεν ἄνθρωπος, ἐπισιτισμὸν ἀπέστειλεν αὐτοῖς εἰς πλησμονήν.

árton angélōn éphagen ánthrōpos, episitismòn apésteilen autoîs eis plēsmonḗn.

26
ἀπῆρεν νότον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἐπήγαγεν ἐν τῇ δυναστείᾳ αὐτοῦ λίβα

apē̂ren nóton ex ouranoû kaì epḗgagen en tē̂i dynasteíāi autoû líba

27
καὶ ἔβρεξεν ἐπ’ αὐτοὺς ὡσεὶ χοῦν σάρκας καὶ ὡσεὶ ἄμμον θαλασσῶν πετεινὰ πτερωτά,

kaì ébrexen ep’ autoùs hōseì choûn sárkas kaì hōseì ámmon thalassō̂n peteinà pterōtá,

28
καὶ ἐπέπεσον εἰς μέσον τῆς παρεμβολῆς αὐτῶν κύκλῳ τῶν σκηνωμάτων αὐτῶν,

kaì epépeson eis méson tē̂s parembolē̂s autō̂n kýklōi tō̂n skēnōmátōn autō̂n,

29
καὶ ἐϕάγοσαν καὶ ἐνεπλήσθησαν σϕόδρα, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ἤνεγκεν αὐτοῖς,

kaì ephágosan kaì eneplḗsthēsan sphódra, kaì tḕn epithymían autō̂n ḗnenken autoîs,

30
οὐκ ἐστερήθησαν ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῶν. ἔτι τῆς βρώσεως αὐτῶν οὔσης ἐν τῷ στόματι αὐτῶν

ouk esterḗthēsan apò tē̂s epithymías autō̂n. éti tē̂s brṓseōs autō̂n oúsēs en tō̂i stómati autō̂n

31
καὶ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἀνέβη ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἀπέκτεινεν ἐν τοῖς πίοσιν αὐτῶν καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς τοῦ Ισραηλ συνεπόδισεν.

kaì orgḕ toû theoû anébē ep’ autoùs kaì apékteinen en toîs píosin autō̂n kaì toùs eklektoùs toû Israēl synepódisen.

32
ἐν πᾶσιν τούτοις ἥμαρτον ἔτι καὶ οὐκ ἐπίστευσαν ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ,

en pâsin toútois hḗmarton éti kaì ouk epísteusan en toîs thaumasíois autoû,

33
καὶ ἐξέλιπον ἐν ματαιότητι αἱ ἡμέραι αὐτῶν καὶ τὰ ἔτη αὐτῶν μετὰ σπουδῆς.

kaì exélipon en mataiótēti hai hēmérai autō̂n kaì tà étē autō̂n metà spoudē̂s.

34
ὅταν ἀπέκτεννεν αὐτούς, ἐξεζήτουν αὐτὸν καὶ ἐπέστρεϕον καὶ ὤρθριζον πρὸς τὸν θεὸν

hótan apéktennen autoús, exezḗtoun autòn kaì epéstrephon kaì ṓrthrizon pròs tòn theòn

35
καὶ ἐμνήσθησαν ὅτι ὁ θεὸς βοηθὸς αὐτῶν ἐστιν καὶ ὁ θεὸς ὁ ὕψιστος λυτρωτὴς αὐτῶν ἐστιν.

kaì emnḗsthēsan hóti ho theòs boēthòs autō̂n estin kaì ho theòs ho hýpsistos lytrōtḕs autō̂n estin.

36
καὶ ἠπάτησαν αὐτὸν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τῇ γλώσσῃ αὐτῶν ἐψεύσαντο αὐτῷ,

kaì ēpátēsan autòn en tō̂i stómati autō̂n kaì tē̂i glṓssēi autō̂n epseúsanto autō̂i,

37
ἡ δὲ καρδία αὐτῶν οὐκ εὐθεῖα μετ’ αὐτοῦ, οὐδὲ ἐπιστώθησαν ἐν τῇ διαθήκῃ αὐτοῦ.

hē dè kardía autō̂n ouk eutheîa met’ autoû, oudè epistṓthēsan en tē̂i diathḗkēi autoû.

38
αὐτὸς δέ ἐστιν οἰκτίρμων καὶ ἱλάσεται ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν καὶ οὐ διαϕθερεῖ καὶ πληθυνεῖ τοῦ ἀποστρέψαι τὸν θυμὸν αὐτοῦ καὶ οὐχὶ ἐκκαύσει πᾶσαν τὴν ὀργὴν αὐτοῦ·

autòs dé estin oiktírmōn kaì hilásetai taîs hamartíais autō̂n kaì ou diaphthereî kaì plēthyneî toû apostrépsai tòn thymòn autoû kaì ouchì ekkaúsei pâsan tḕn orgḕn autoû:

39
καὶ ἐμνήσθη ὅτι σάρξ εἰσιν, πνεῦμα πορευόμενον καὶ οὐκ ἐπιστρέϕον.

kaì emnḗsthē hóti sárx eisin, pneûma poreuómenon kaì ouk epistréphon.

40
ποσάκις παρεπίκραναν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, παρώργισαν αὐτὸν ἐν γῇ ἀνύδρῳ;

posákis parepíkranan autòn en tē̂i erḗmōi, parṓrgisan autòn en gē̂i anýdrōi?

41
καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἐπείρασαν τὸν θεὸν καὶ τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ παρώξυναν.

kaì epéstrepsan kaì epeírasan tòn theòn kaì tòn hágion toû Israēl parṓxynan.

42
οὐκ ἐμνήσθησαν τῆς χειρὸς αὐτοῦ, ἡμέρας, ἧς ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς θλίβοντος,

ouk emnḗsthēsan tē̂s cheiròs autoû, hēméras, hē̂s elytrṓsato autoùs ek cheiròs thlíbontos,

43
ὡς ἔθετο ἐν Αἰγύπτῳ τὰ σημεῖα αὐτοῦ καὶ τὰ τέρατα αὐτοῦ ἐν πεδίῳ Τάνεως·

hōs étheto en Aigýptōi tà sēmeîa autoû kaì tà térata autoû en pedíōi Táneōs:

44
καὶ μετέστρεψεν εἰς αἷμα τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ὀμβρήματα αὐτῶν, ὅπως μὴ πίωσιν·

kaì metéstrepsen eis haîma toùs potamoùs autō̂n kaì tà ombrḗmata autō̂n, hópōs mḕ píōsin:

45
ἐξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς κυνόμυιαν, καὶ κατέϕαγεν αὐτούς, καὶ βάτραχον, καὶ διέϕθειρεν αὐτούς·

exapésteilen eis autoùs kynómyian, kaì katéphagen autoús, kaì bátrachon, kaì diéphtheiren autoús:

46
καὶ ἔδωκεν τῇ ἐρυσίβῃ τὸν καρπὸν αὐτῶν καὶ τοὺς πόνους αὐτῶν τῇ ἀκρίδι·

kaì édōken tē̂i erysíbēi tòn karpòn autō̂n kaì toùs pónous autō̂n tē̂i akrídi:

47
ἀπέκτεινεν ἐν χαλάζῃ τὴν ἄμπελον αὐτῶν καὶ τὰς συκαμίνους αὐτῶν ἐν τῇ πάχνῃ·

apékteinen en chalázēi tḕn ámpelon autō̂n kaì tàs sykamínous autō̂n en tē̂i páchnēi:

48
καὶ παρέδωκεν εἰς χάλαζαν τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ τὴν ὕπαρξιν αὐτῶν τῷ πυρί·

kaì parédōken eis chálazan tà ktḗnē autō̂n kaì tḕn hýparxin autō̂n tō̂i pyrí:

49
ἐξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ, θυμὸν καὶ ὀργὴν καὶ θλῖψιν, ἀποστολὴν δι’ ἀγγέλων πονηρῶν·

exapésteilen eis autoùs orgḕn thymoû autoû, thymòn kaì orgḕn kaì thlîpsin, apostolḕn di’ angélōn ponērō̂n:

50
ὡδοποίησεν τρίβον τῇ ὀργῇ αὐτοῦ, οὐκ ἐϕείσατο ἀπὸ θανάτου τῶν ψυχῶν αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν εἰς θάνατον συνέκλεισεν

hōdopoíēsen tríbon tē̂i orgē̂i autoû, ouk epheísato apò thanátou tō̂n psychō̂n autō̂n kaì tà ktḗnē autō̂n eis thánaton synékleisen

51
καὶ ἐπάταξεν πᾶν πρωτότοκον ἐν Αἰγύπτῳ, ἀπαρχὴν τῶν πόνων αὐτῶν ἐν τοῖς σκηνώμασι Χαμ.

kaì epátaxen pân prōtótokon en Aigýptōi, aparchḕn tō̂n pónōn autō̂n en toîs skēnṓmasi Cham.

52
καὶ ἀπῆρεν ὡς πρόβατα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺς ὡς ποίμνιον ἐν ἐρήμῳ

kaì apē̂ren hōs próbata tòn laòn autoû kaì anḗgagen autoùs hōs poímnion en erḗmōi

53
καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἐλπίδι, καὶ οὐκ ἐδειλίασαν, καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν ἐκάλυψεν θάλασσα.

kaì hōdḗgēsen autoùs en elpídi, kaì ouk edeilíasan, kaì toùs echthroùs autō̂n ekálypsen thálassa.

54
καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς ὅριον ἁγιάσματος αὐτοῦ, ὄρος τοῦτο, ὃ ἐκτήσατο ἡ δεξιὰ αὐτοῦ,

kaì eisḗgagen autoùs eis hórion hagiásmatos autoû, óros toûto, hò ektḗsato hē dexià autoû,

55
καὶ ἐξέβαλεν ἀπὸ προσώπου αὐτῶν ἔθνη καὶ ἐκληροδότησεν αὐτοὺς ἐν σχοινίῳ κληροδοσίας καὶ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν τὰς ϕυλὰς τοῦ Ισραηλ.

kaì exébalen apò prosṓpou autō̂n éthnē kaì eklērodótēsen autoùs en schoiníōi klērodosías kaì kateskḗnōsen en toîs skēnṓmasin autō̂n tàs phylàs toû Israēl.

56
καὶ ἐπείρασαν καὶ παρεπίκραναν τὸν θεὸν τὸν ὕψιστον καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ οὐκ ἐϕυλάξαντο

kaì epeírasan kaì parepíkranan tòn theòn tòn hýpsiston kaì tà martýria autoû ouk ephyláxanto

57
καὶ ἀπέστρεψαν καὶ ἠσυνθέτησαν καθὼς καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν καὶ μετεστράϕησαν εἰς τόξον στρεβλὸν

kaì apéstrepsan kaì ēsynthétēsan kathṑs kaì hoi patéres autō̂n kaì metestráphēsan eis tóxon streblòn

58
καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐν τοῖς βουνοῖς αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν παρεζήλωσαν αὐτόν.

kaì parṓrgisan autòn en toîs bounoîs autō̂n kaì en toîs glyptoîs autō̂n parezḗlōsan autón.

59
ἤκουσεν ὁ θεὸς καὶ ὑπερεῖδεν καὶ ἐξουδένωσεν σϕόδρα τὸν Ισραηλ

ḗkousen ho theòs kaì hypereîden kaì exoudénōsen sphódra tòn Israēl

60
καὶ ἀπώσατο τὴν σκηνὴν Σηλωμ, σκήνωμα αὐτοῦ, οὗ κατεσκήνωσεν ἐν ἀνθρώποις.

kaì apṓsato tḕn skēnḕn Sēlōm, skḗnōma autoû, hoû kateskḗnōsen en anthrṓpois.

61
καὶ παρέδωκεν εἰς αἰχμαλωσίαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν καὶ τὴν καλλονὴν αὐτῶν εἰς χεῖρας ἐχθροῦ

kaì parédōken eis aichmalōsían tḕn ischỳn autō̂n kaì tḕn kallonḕn autō̂n eis cheîras echthroû

62
καὶ συνέκλεισεν εἰς ῥομϕαίαν τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ ὑπερεῖδεν.

kaì synékleisen eis rhomphaían tòn laòn autoû kaì tḕn klēronomían autoû hypereîden.

63
τοὺς νεανίσκους αὐτῶν κατέϕαγεν πῦρ, καὶ αἱ παρθένοι αὐτῶν οὐκ ἐπενθήθησαν·

toùs neanískous autō̂n katéphagen pŷr, kaì hai parthénoi autō̂n ouk epenthḗthēsan:

64
οἱ ἱερεῖς αὐτῶν ἐν ῥομϕαίᾳ ἔπεσαν, καὶ αἱ χῆραι αὐτῶν οὐ κλαυσθήσονται.

hoi hiereîs autō̂n en rhomphaíāi épesan, kaì hai chē̂rai autō̂n ou klausthḗsontai.

65
καὶ ἐξηγέρθη ὡς ὁ ὑπνῶν κύριος, ὡς δυνατὸς κεκραιπαληκὼς ἐξ οἴνου,

kaì exēgérthē hōs ho hypnō̂n kýrios, hōs dynatòs kekraipalēkṑs ex oínou,

66
καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω ὄνειδος αἰώνιον ἔδωκεν αὐτοῖς.

kaì epátaxen toùs echthroùs autoû eis tà opísō óneidos aiṓnion édōken autoîs.

67
καὶ ἀπώσατο τὸ σκήνωμα Ιωσηϕ καὶ τὴν ϕυλὴν Εϕραιμ οὐκ ἐξελέξατο·

kaì apṓsato tò skḗnōma Iōsēph kaì tḕn phylḕn Ephraim ouk exeléxato:

68
καὶ ἐξελέξατο τὴν ϕυλὴν Ιουδα, τὸ ὄρος τὸ Σιων, ὃ ἠγάπησεν,

kaì exeléxato tḕn phylḕn Iouda, tò óros tò Siōn, hò ēgápēsen,

69
καὶ ᾠκοδόμησεν ὡς μονοκερώτων τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ, ἐν τῇ γῇ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα.

kaì ōikodómēsen hōs monokerṓtōn tò hagíasma autoû, en tē̂i gē̂i ethemelíōsen autḕn eis tòn aiō̂na.

70
καὶ ἐξελέξατο Δαυιδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ καὶ ἀνέλαβεν αὐτὸν ἐκ τῶν ποιμνίων τῶν προβάτων,

kaì exeléxato Dauid tòn doûlon autoû kaì anélaben autòn ek tō̂n poimníōn tō̂n probátōn,

71
ἐξόπισθεν τῶν λοχευομένων ἔλαβεν αὐτὸν ποιμαίνειν Ιακωβ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ Ισραηλ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ,

exópisthen tō̂n locheuoménōn élaben autòn poimaínein Iakōb tòn laòn autoû kaì Israēl tḕn klēronomían autoû,

72
καὶ ἐποίμανεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἀκακίᾳ τῆς καρδίας αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς συνέσεσι τῶν χειρῶν αὐτοῦ ὡδήγησεν αὐτούς.

kaì epoímanen autoùs en tē̂i akakíāi tē̂s kardías autoû kaì en taîs synésesi tō̂n cheirō̂n autoû hōdḗgēsen autoús.