Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ruth 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εἶπεν δὲ αὐτῇ Νωεμιν ἡ πενθερὰ αὐτῆς θύγατερ, οὐ μὴ ζητήσω σοι ἀνάπαυσιν, ἵνα εὖ γένηταί σοι;

Eîpen dè autē̂i Nōemin hē pentherà autē̂s thýgater, ou mḕ zētḗsō soi anápausin, hína eû génētaí soi?

2
καὶ νῦν οὐχὶ Βοος γνώριμος ἡμῶν, οὗ ἦς μετὰ τῶν κορασίων αὐτοῦ; ἰδοὺ αὐτὸς λικμᾷ τὸν ἅλωνα τῶν κριθῶν ταύτῃ τῇ νυκτί.

kaì nŷn ouchì Boos gnṓrimos hēmō̂n, hoû ē̂s metà tō̂n korasíōn autoû? idoù autòs likmā̂i tòn hálōna tō̂n krithō̂n taútēi tē̂i nyktí.

3
σὺ δὲ λούσῃ καὶ ἀλείψῃ καὶ περιθήσεις τὸν ἱματισμόν σου ἐπὶ σεαυτῇ καὶ ἀναβήσῃ ἐπὶ τὸν ἅλω· μὴ γνωρισθῇς τῷ ἀνδρὶ ἕως οὗ συντελέσαι αὐτὸν πιεῖν καὶ ϕαγεῖν·

sỳ dè loúsēi kaì aleípsēi kaì perithḗseis tòn himatismón sou epì seautē̂i kaì anabḗsēi epì tòn hálō: mḕ gnōristhē̂is tō̂i andrì héōs hoû syntelésai autòn pieîn kaì phageîn:

4
καὶ ἔσται ἐν τῷ κοιμηθῆναι αὐτόν, καὶ γνώσῃ τὸν τόπον, ὅπου κοιμᾶται ἐκεῖ, καὶ ἐλεύσῃ καὶ ἀποκαλύψεις τὰ πρὸς ποδῶν αὐτοῦ καὶ κοιμηθήσῃ, καὶ αὐτὸς ἀπαγγελεῖ σοι ἃ ποιήσεις.

kaì éstai en tō̂i koimēthē̂nai autón, kaì gnṓsēi tòn tópon, hópou koimâtai ekeî, kaì eleúsēi kaì apokalýpseis tà pròs podō̂n autoû kaì koimēthḗsēi, kaì autòs apangeleî soi hà poiḗseis.

5
εἶπεν δὲ Ρουθ πρὸς αὐτήν Πάντα, ὅσα ἐὰν εἴπῃς, ποιήσω.

eîpen dè Routh pròs autḗn Pánta, hósa eàn eípēis, poiḗsō.

6
καὶ κατέβη εἰς τὸν ἅλω καὶ ἐποίησεν κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο αὐτῇ ἡ πενθερὰ αὐτῆς.

kaì katébē eis tòn hálō kaì epoíēsen katà pánta, hósa eneteílato autē̂i hē pentherà autē̂s.

7
καὶ ἔϕαγεν Βοος, καὶ ἠγαθύνθη ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν κοιμηθῆναι ἐν μερίδι τῆς στοιβῆς· ἡ δὲ ἦλθεν κρυϕῇ καὶ ἀπεκάλυψεν τὰ πρὸς ποδῶν αὐτοῦ.

kaì éphagen Boos, kaì ēgathýnthē hē kardía autoû, kaì ē̂lthen koimēthē̂nai en merídi tē̂s stoibē̂s: hē dè ē̂lthen kryphē̂i kaì apekálypsen tà pròs podō̂n autoû.

8
ἐγένετο δὲ ἐν τῷ μεσονυκτίῳ καὶ ἐξέστη ὁ ἀνὴρ καὶ ἐταράχθη, καὶ ἰδοὺ γυνὴ κοιμᾶται πρὸς ποδῶν αὐτοῦ.

egéneto dè en tō̂i mesonyktíōi kaì exéstē ho anḕr kaì etaráchthē, kaì idoù gynḕ koimâtai pròs podō̂n autoû.

9
εἶπεν δέ Τίς εἶ σύ; ἡ δὲ εἶπεν Ἐγώ εἰμι Ρουθ ἡ δούλη σου, καὶ περιβαλεῖς τὸ πτερύγιόν σου ἐπὶ τὴν δούλην σου, ὅτι ἀγχιστεὺς εἶ σύ.

eîpen dé Tís eî sý? hē dè eîpen Egṓ eimi Routh hē doúlē sou, kaì peribaleîs tò pterýgión sou epì tḕn doúlēn sou, hóti anchisteùs eî sý.

10
καὶ εἶπεν Βοος Εὐλογημένη σὺ τῷ κυρίῳ θεῷ, θύγατερ, ὅτι ἠγάθυνας τὸ ἔλεός σου τὸ ἔσχατον ὑπὲρ τὸ πρῶτον, τὸ μὴ πορευθῆναί σε ὀπίσω νεανιῶν, εἴτοι πτωχὸς εἴτοι πλούσιος.

kaì eîpen Boos Eulogēménē sỳ tō̂i kyríōi theō̂i, thýgater, hóti ēgáthynas tò éleós sou tò éschaton hypèr tò prō̂ton, tò mḕ poreuthē̂naí se opísō neaniō̂n, eítoi ptōchòs eítoi ploúsios.

11
καὶ νῦν, θύγατερ, μὴ ϕοβοῦ· πάντα, ὅσα ἐὰν εἴπῃς, ποιήσω σοι· οἶδεν γὰρ πᾶσα ϕυλὴ λαοῦ μου ὅτι γυνὴ δυνάμεως εἶ σύ,

kaì nŷn, thýgater, mḕ phoboû: pánta, hósa eàn eípēis, poiḗsō soi: oîden gàr pâsa phylḕ laoû mou hóti gynḕ dynámeōs eî sý,

12
καὶ ὅτι ἀληθῶς ἀγχιστεὺς ἐγώ εἰμι, καί γε ἔστιν ἀγχιστεὺς ἐγγίων ὑπὲρ ἐμέ.

kaì hóti alēthō̂s anchisteùs egṓ eimi, kaí ge éstin anchisteùs engíōn hypèr emé.

13
αὐλίσθητι τὴν νύκτα, καὶ ἔσται τὸ πρωί, ἐὰν ἀγχιστεύσῃ σε, ἀγαθόν, ἀγχιστευέτω· ἐὰν δὲ μὴ βούληται ἀγχιστεῦσαί σε, ἀγχιστεύσω σε ἐγώ, ζῇ κύριος· κοιμήθητι ἕως πρωί.

aulísthēti tḕn nýkta, kaì éstai tò prōí, eàn anchisteúsēi se, agathón, anchisteuétō: eàn dè mḕ boúlētai anchisteûsaí se, anchisteúsō se egṓ, zē̂i kýrios: koimḗthēti héōs prōí.

14
καὶ ἐκοιμήθη πρὸς ποδῶν αὐτοῦ ἕως πρωί. ἡ δὲ ἀνέστη πρὸ τοῦ ἐπιγνῶναι ἄνδρα τὸν πλησίον αὐτοῦ· καὶ εἶπεν Βοος Μὴ γνωσθήτω ὅτι ἦλθεν γυνὴ εἰς τὸν ἅλωνα.

kaì ekoimḗthē pròs podō̂n autoû héōs prōí. hē dè anéstē prò toû epignō̂nai ándra tòn plēsíon autoû: kaì eîpen Boos Mḕ gnōsthḗtō hóti ē̂lthen gynḕ eis tòn hálōna.

15
καὶ εἶπεν αὐτῇ Φέρε τὸ περίζωμα τὸ ἐπάνω σου. καὶ ἐκράτησεν αὐτό, καὶ ἐμέτρησεν ἓξ κριθῶν καὶ ἐπέθηκεν ἐπ’ αὐτήν· καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν.

kaì eîpen autē̂i Phére tò perízōma tò epánō sou. kaì ekrátēsen autó, kaì emétrēsen hèx krithō̂n kaì epéthēken ep’ autḗn: kaì eisē̂lthen eis tḕn pólin.

16
καὶ Ρουθ εἰσῆλθεν πρὸς τὴν πενθερὰν αὐτῆς· ἡ δὲ εἶπεν Τίς εἶ, θύγατερ· καὶ εἶπεν αὐτῇ πάντα, ὅσα ἐποίησεν αὐτῇ ὁ ἀνήρ.

kaì Routh eisē̂lthen pròs tḕn pentheràn autē̂s: hē dè eîpen Tís eî, thýgater: kaì eîpen autē̂i pánta, hósa epoíēsen autē̂i ho anḗr.

17
καὶ εἶπεν αὐτῇ Τὰ ἓξ τῶν κριθῶν ταῦτα ἔδωκέν μοι, ὅτι εἶπεν πρός με Μὴ εἰσέλθῃς κενὴ πρὸς τὴν πενθεράν σου.

kaì eîpen autē̂i Tà hèx tō̂n krithō̂n taûta édōkén moi, hóti eîpen prós me Mḕ eisélthēis kenḕ pròs tḕn pentherán sou.

18
ἡ δὲ εἶπεν Κάθου, θύγατερ, ἕως τοῦ ἐπιγνῶναί σε πῶς οὐ πεσεῖται ῥῆμα· οὐ γὰρ μὴ ἡσυχάσῃ ὁ ἀνήρ, ἕως ἂν τελέσῃ τὸ ῥῆμα σήμερον.

hē dè eîpen Káthou, thýgater, héōs toû epignō̂naí se pō̂s ou peseîtai rhē̂ma: ou gàr mḕ hēsychásēi ho anḗr, héōs àn telésēi tò rhē̂ma sḗmeron.