Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Siracide 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Πᾶσα σοϕία παρὰ κυρίου καὶ μετ’ αὐτοῦ ἐστιν εἰς τὸν αἰῶνα.

Pâsa sophía parà kyríou kaì met’ autoû estin eis tòn aiō̂na.

2
ἄμμον θαλασσῶν καὶ σταγόνας ὑετοῦ καὶ ἡμέρας αἰῶνος τίς ἐξαριθμήσει;

ámmon thalassō̂n kaì stagónas hyetoû kaì hēméras aiō̂nos tís exarithmḗsei?

3
ὕψος οὐρανοῦ καὶ πλάτος γῆς καὶ ἄβυσσον καὶ σοϕίαν τίς ἐξιχνιάσει;

hýpsos ouranoû kaì plátos gē̂s kaì ábysson kaì sophían tís exichniásei?

4
προτέρα πάντων ἔκτισται σοϕία καὶ σύνεσις ϕρονήσεως ἐξ αἰῶνος.

protéra pántōn éktistai sophía kaì sýnesis phronḗseōs ex aiō̂nos.

6
ῥίζα σοϕίας τίνι ἀπεκαλύϕθη; καὶ τὰ πανουργεύματα αὐτῆς τίς ἔγνω;

rhíza sophías tíni apekalýphthē? kaì tà panourgeúmata autē̂s tís égnō?

8
εἷς ἐστιν σοϕός, ϕοβερὸς σϕόδρα, καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ.

heîs estin sophós, phoberòs sphódra, kathḗmenos epì toû thrónou autoû.

9
κύριος αὐτὸς ἔκτισεν αὐτὴν καὶ εἶδεν καὶ ἐξηρίθμησεν αὐτὴν καὶ ἐξέχεεν αὐτὴν ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ,

kýrios autòs éktisen autḕn kaì eîden kaì exēríthmēsen autḕn kaì exécheen autḕn epì pánta tà érga autoû,

10
μετὰ πάσης σαρκὸς κατὰ τὴν δόσιν αὐτοῦ, καὶ ἐχορήγησεν αὐτὴν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.

metà pásēs sarkòs katà tḕn dósin autoû, kaì echorḗgēsen autḕn toîs agapō̂sin autón.

11
Φόβος κυρίου δόξα καὶ καύχημα καὶ εὐϕροσύνη καὶ στέϕανος ἀγαλλιάματος.

Phóbos kyríou dóxa kaì kaúchēma kaì euphrosýnē kaì stéphanos agalliámatos.

12
ϕόβος κυρίου τέρψει καρδίαν καὶ δώσει εὐϕροσύνην καὶ χαρὰν καὶ μακροημέρευσιν.

phóbos kyríou térpsei kardían kaì dṓsei euphrosýnēn kaì charàn kaì makroēméreusin.

13
τῷ ϕοβουμένῳ τὸν κύριον εὖ ἔσται ἐπ’ ἐσχάτων, καὶ ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς αὐτοῦ εὐλογηθήσεται.

tō̂i phobouménōi tòn kýrion eû éstai ep’ eschátōn, kaì en hēmérāi teleutē̂s autoû eulogēthḗsetai.

14
’Αρχὴ σοϕίας ϕοβεῖσθαι τὸν κύριον, καὶ μετὰ πιστῶν ἐν μήτρᾳ συνεκτίσθη αὐτοῖς.

’Archḕ sophías phobeîsthai tòn kýrion, kaì metà pistō̂n en mḗtrāi synektísthē autoîs.

15
μετὰ ἀνθρώπων θεμέλιον αἰῶνος ἐνόσσευσεν καὶ μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν ἐμπιστευθήσεται.

metà anthrṓpōn themélion aiō̂nos enósseusen kaì metà toû spérmatos autō̂n empisteuthḗsetai.

16
πλησμονὴ σοϕίας ϕοβεῖσθαι τὸν κύριον καὶ μεθύσκει αὐτοὺς ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῆς·

plēsmonḕ sophías phobeîsthai tòn kýrion kaì methýskei autoùs apò tō̂n karpō̂n autē̂s:

17
πάντα τὸν οἶκον αὐτῶν ἐμπλήσει ἐπιθυμημάτων καὶ τὰ ἀποδοχεῖα ἀπὸ τῶν γενημάτων αὐτῆς.

pánta tòn oîkon autō̂n emplḗsei epithymēmátōn kaì tà apodocheîa apò tō̂n genēmátōn autē̂s.

18
στέϕανος σοϕίας ϕόβος κυρίου ἀναθάλλων εἰρήνην καὶ ὑγίειαν ἰάσεως. καὶ εἶδεν καὶ ἐξηρίθμησεν αὐτήν,

stéphanos sophías phóbos kyríou anathállōn eirḗnēn kaì hygíeian iáseōs. kaì eîden kaì exēríthmēsen autḗn,

19
ἐπιστήμην καὶ γνῶσιν συνέσεως ἐξώμβρησεν καὶ δόξαν κρατούντων αὐτῆς ἀνύψωσεν.

epistḗmēn kaì gnō̂sin synéseōs exṓmbrēsen kaì dóxan kratoúntōn autē̂s anýpsōsen.

20
ῥίζα σοϕίας ϕοβεῖσθαι τὸν κύριον, καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς μακροημέρευσις.

rhíza sophías phobeîsthai tòn kýrion, kaì hoi kládoi autē̂s makroēméreusis.

22
Οὐ δυνήσεται θυμὸς ἄδικος δικαιωθῆναι· ἡ γὰρ ῥοπὴ τοῦ θυμοῦ αὐτοῦ πτῶσις αὐτῷ.

Ou dynḗsetai thymòs ádikos dikaiōthē̂nai: hē gàr rhopḕ toû thymoû autoû ptō̂sis autō̂i.

23
ἕως καιροῦ ἀνθέξεται μακρόθυμος, καὶ ὕστερον αὐτῷ ἀναδώσει εὐϕροσύνη·

héōs kairoû anthéxetai makróthymos, kaì hýsteron autō̂i anadṓsei euphrosýnē:

24
ἕως καιροῦ κρύψει τοὺς λόγους αὐτοῦ, καὶ χείλη πολλῶν ἐκδιηγήσεται σύνεσιν αὐτοῦ.

héōs kairoû krýpsei toùs lógous autoû, kaì cheílē pollō̂n ekdiēgḗsetai sýnesin autoû.

25
’Εν θησαυροῖς σοϕίας παραβολαὶ ἐπιστήμης, βδέλυγμα δὲ ἁμαρτωλῷ θεοσέβεια.

’En thēsauroîs sophías parabolaì epistḗmēs, bdélygma dè hamartōlō̂i theosébeia.

26
ἐπιθυμήσας σοϕίαν διατήρησον ἐντολάς, καὶ κύριος χορηγήσει σοι αὐτήν.

epithymḗsas sophían diatḗrēson entolás, kaì kýrios chorēgḗsei soi autḗn.

27
σοϕία γὰρ καὶ παιδεία ϕόβος κυρίου, καὶ ἡ εὐδοκία αὐτοῦ πίστις καὶ πραότης.

sophía gàr kaì paideía phóbos kyríou, kaì hē eudokía autoû pístis kaì praótēs.

28
μὴ ἀπειθήσῃς ϕόβῳ κυρίου καὶ μὴ προσέλθῃς αὐτῷ ἐν καρδίᾳ δισσῇ.

mḕ apeithḗsēis phóbōi kyríou kaì mḕ prosélthēis autō̂i en kardíāi dissē̂i.

29
μὴ ὑποκριθῇς ἐν στόμασιν ἀνθρώπων καὶ ἐν τοῖς χείλεσίν σου πρόσεχε.

mḕ hypokrithē̂is en stómasin anthrṓpōn kaì en toîs cheílesín sou próseche.

30
μὴ ἐξύψου σεαυτόν, ἵνα μὴ πέσῃς καὶ ἐπαγάγῃς τῇ ψυχῇ σου ἀτιμίαν, καὶ ἀποκαλύψει κύριος τὰ κρυπτά σου καὶ ἐν μέσῳ συναγωγῆς καταβαλεῖ σε, ὅτι οὐ προσῆλθες ϕόβῳ κυρίου καὶ ἡ καρδία σου πλήρης δόλου.

mḕ exýpsou seautón, hína mḕ pésēis kaì epagágēis tē̂i psychē̂i sou atimían, kaì apokalýpsei kýrios tà kryptá sou kaì en mésōi synagōgē̂s katabaleî se, hóti ou prosē̂lthes phóbōi kyríou kaì hē kardía sou plḗrēs dólou.