Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Siracide 19

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
ἐργάτης μέθυσος οὐ πλουτισθήσεται· ὁ ἐξουθενῶν τὰ ὀλίγα κατὰ μικρὸν πεσεῖται.

ergátēs méthysos ou ploutisthḗsetai: ho exouthenō̂n tà olíga katà mikròn peseîtai.

2
οἶνος καὶ γυναῖκες ἀποστήσουσιν συνετούς, καὶ ὁ κολλώμενος πόρναις τολμηρότερος ἔσται·

oînos kaì gynaîkes apostḗsousin synetoús, kaì ho kollṓmenos pórnais tolmēróteros éstai:

3
σήπη καὶ σκώληκες κληρονομήσουσιν αὐτόν, καὶ ψυχὴ τολμηρὰ ἐξαρθήσεται.

sḗpē kaì skṓlēkes klēronomḗsousin autón, kaì psychḕ tolmērà exarthḗsetai.

4
‘Ο ταχὺ ἐμπιστεύων κοῦϕος καρδίᾳ, καὶ ὁ ἁμαρτάνων εἰς ψυχὴν αὐτοῦ πλημμελήσει.

‘O tachỳ empisteúōn koûphos kardíāi, kaì ho hamartánōn eis psychḕn autoû plēmmelḗsei.

5
ὁ εὐϕραινόμενος καρδίᾳ καταγνωσθήσεται,

ho euphrainómenos kardíāi katagnōsthḗsetai,

6
καὶ ὁ μισῶν λαλιὰν ἐλαττονοῦται κακίᾳ.

kaì ho misō̂n laliàn elattonoûtai kakíāi.

7
μηδέποτε δευτερώσῃς λόγον, καὶ οὐθέν σοι οὐ μὴ ἐλαττονωθῇ.

mēdépote deuterṓsēis lógon, kaì outhén soi ou mḕ elattonōthē̂i.

8
ἐν ϕίλῳ καὶ ἐχθρῷ μὴ διηγοῦ, καὶ εἰ μή ἐστίν σοι ἁμαρτία, μὴ ἀποκάλυπτε·

en phílōi kaì echthrō̂i mḕ diēgoû, kaì ei mḗ estín soi hamartía, mḕ apokálypte:

9
ἀκήκοεν γάρ σου καὶ ἐϕυλάξατό σε, καὶ ἐν καιρῷ μισήσει σε.

akḗkoen gár sou kaì ephyláxató se, kaì en kairō̂i misḗsei se.

10
ἀκήκοας λόγον; συναποθανέτω σοι· θάρσει, οὐ μή σε ῥήξει.

akḗkoas lógon? synapothanétō soi: thársei, ou mḗ se rhḗxei.

11
ἀπὸ προσώπου λόγου ὠδινήσει μωρὸς ὡς ἀπὸ προσώπου βρέϕους ἡ τίκτουσα.

apò prosṓpou lógou ōdinḗsei mōròs hōs apò prosṓpou bréphous hē tíktousa.

12
βέλος πεπηγὸς ἐν μηρῷ σαρκός, οὕτως λόγος ἐν κοιλίᾳ μωροῦ.

bélos pepēgòs en mērō̂i sarkós, hoútōs lógos en koilíāi mōroû.

13
῎Ελεγξον ϕίλον, μήποτε οὐκ ἐποίησεν, καὶ εἴ τι ἐποίησεν, μήποτε προσθῇ.

῎Elenxon phílon, mḗpote ouk epoíēsen, kaì eí ti epoíēsen, mḗpote prosthē̂i.

14
ἔλεγξον τὸν πλησίον, μήποτε οὐκ εἶπεν, καὶ εἰ εἴρηκεν, ἵνα μὴ δευτερώσῃ.

élenxon tòn plēsíon, mḗpote ouk eîpen, kaì ei eírēken, hína mḕ deuterṓsēi.

15
ἔλεγξον ϕίλον, πολλάκις γὰρ γίνεται διαβολή, καὶ μὴ παντὶ λόγῳ πίστευε.

élenxon phílon, pollákis gàr gínetai diabolḗ, kaì mḕ pantì lógōi písteue.

16
ἔστιν ὀλισθάνων καὶ οὐκ ἀπὸ ψυχῆς, καὶ τίς οὐχ ἥμαρτεν ἐν τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ;

éstin olisthánōn kaì ouk apò psychē̂s, kaì tís ouch hḗmarten en tē̂i glṓssēi autoû?

17
ἔλεγξον τὸν πλησίον σου πρὶν ἢ ἀπειλῆσαι καὶ δὸς τόπον νόμῳ ὑψίστου.

élenxon tòn plēsíon sou prìn ḕ apeilē̂sai kaì dòs tópon nómōi hypsístou.

20
Πᾶσα σοϕία ϕόβος κυρίου, καὶ ἐν πάσῃ σοϕίᾳ ποίησις νόμου·

Pâsa sophía phóbos kyríou, kaì en pásēi sophíāi poíēsis nómou:

22
καὶ οὐκ ἔστιν σοϕία πονηρίας ἐπιστήμη, καὶ οὐκ ἔστιν ὅπου βουλὴ ἁμαρτωλῶν ϕρόνησις.

kaì ouk éstin sophía ponērías epistḗmē, kaì ouk éstin hópou boulḕ hamartōlō̂n phrónēsis.

23
ἔστιν πανουργία καὶ αὕτη βδέλυγμα, καὶ ἔστιν ἄϕρων ἐλαττούμενος σοϕίᾳ·

éstin panourgía kaì haútē bdélygma, kaì éstin áphrōn elattoúmenos sophíāi:

24
κρείττων ἡττώμενος ἐν συνέσει ἔμϕοβος ἢ περισσεύων ἐν ϕρονήσει καὶ παραβαίνων νόμον.

kreíttōn hēttṓmenos en synései émphobos ḕ perisseúōn en phronḗsei kaì parabaínōn nómon.

25
ἔστιν πανουργία ἀκριβὴς καὶ αὕτη ἄδικος, καὶ ἔστιν διαστρέϕων χάριν τοῦ ἐκϕᾶναι κρίμα.

éstin panourgía akribḕs kaì haútē ádikos, kaì éstin diastréphōn chárin toû ekphânai kríma.

26
ἔστιν πονηρευόμενος συγκεκυϕὼς μελανίᾳ, καὶ τὰ ἐντὸς αὐτοῦ πλήρη δόλου·

éstin ponēreuómenos synkekyphṑs melaníāi, kaì tà entòs autoû plḗrē dólou:

27
συγκρύϕων πρόσωπον καὶ ἐθελοκωϕῶν, ὅπου οὐκ ἐπεγνώσθη, προϕθάσει σε·

synkrýphōn prósōpon kaì ethelokōphō̂n, hópou ouk epegnṓsthē, prophthásei se:

28
καὶ ἐὰν ὑπὸ ἐλαττώματος ἰσχύος κωλυθῇ ἁμαρτεῖν, ἐὰν εὕρῃ καιρόν, κακοποιήσει.

kaì eàn hypò elattṓmatos ischýos kōlythē̂i hamarteîn, eàn heúrēi kairón, kakopoiḗsei.

29
ἀπὸ ὁράσεως ἐπιγνωσθήσεται ἀνήρ, καὶ ἀπὸ ἀπαντήσεως προσώπου ἐπιγνωσθήσεται νοήμων·

apò horáseōs epignōsthḗsetai anḗr, kaì apò apantḗseōs prosṓpou epignōsthḗsetai noḗmōn:

30
στολισμὸς ἀνδρὸς καὶ γέλως ὀδόντων καὶ βήματα ἀνθρώπου ἀναγγελεῖ τὰ περὶ αὐτοῦ.

stolismòs andròs kaì gélōs odóntōn kaì bḗmata anthrṓpou anangeleî tà perì autoû.