Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Siracide 25

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν τρισὶν ὡραΐσθην καὶ ἀνέστην ὡραία ἔναντι κυρίου καὶ ἀνθρώπων· ὁμόνοια ἀδελϕῶν, καὶ ϕιλία τῶν πλησίον, καὶ γυνὴ καὶ ἀνὴρ ἑαυτοῖς συμπεριϕερόμενοι.

’En trisìn hōraḯsthēn kaì anéstēn hōraía énanti kyríou kaì anthrṓpōn: homónoia adelphō̂n, kaì philía tō̂n plēsíon, kaì gynḕ kaì anḕr heautoîs symperipherómenoi.

2
τρία δὲ εἴδη ἐμίσησεν ἡ ψυχή μου καὶ προσώχθισα σϕόδρα τῇ ζωῇ αὐτῶν· πτωχὸν ὑπερήϕανον, καὶ πλούσιον ψεύστην, γέροντα μοιχὸν ἐλαττούμενον συνέσει.

tría dè eídē emísēsen hē psychḗ mou kaì prosṓchthisa sphódra tē̂i zōē̂i autō̂n: ptōchòn hyperḗphanon, kaì ploúsion pseústēn, géronta moichòn elattoúmenon synései.

3
’Εν νεότητι οὐ συναγείοχας, καὶ πῶς ἂν εὕροις ἐν τῷ γήρᾳ σου;

’En neótēti ou synageíochas, kaì pō̂s àn heúrois en tō̂i gḗrāi sou?

4
ὡς ὡραῖον πολιαῖς κρίσις καὶ πρεσβυτέροις ἐπιγνῶναι βουλήν.

hōs hōraîon poliaîs krísis kaì presbytérois epignō̂nai boulḗn.

5
ὡς ὡραία γερόντων σοϕία καὶ δεδοξασμένοις διανόημα καὶ βουλή.

hōs hōraía geróntōn sophía kaì dedoxasménois dianóēma kaì boulḗ.

6
στέϕανος γερόντων πολυπειρία, καὶ τὸ καύχημα αὐτῶν ϕόβος κυρίου.

stéphanos geróntōn polypeiría, kaì tò kaúchēma autō̂n phóbos kyríou.

7
’Εννέα ὑπονοήματα ἐμακάρισα ἐν καρδίᾳ καὶ τὸ δέκατον ἐρῶ ἐπὶ γλώσσης· ἄνθρωπος εὐϕραινόμενος ἐπὶ τέκνοις, ζῶν καὶ βλέπων ἐπὶ πτώσει ἐχθρῶν·

’Ennéa hyponoḗmata emakárisa en kardíāi kaì tò dékaton erō̂ epì glṓssēs: ánthrōpos euphrainómenos epì téknois, zō̂n kaì blépōn epì ptṓsei echthrō̂n:

8
μακάριος ὁ συνοικῶν γυναικὶ συνετῇ, καὶ ὃς ἐν γλώσσῃ οὐκ ὠλίσθησεν, καὶ ὃς οὐκ ἐδούλευσεν ἀναξίῳ ἑαυτοῦ·

makários ho synoikō̂n gynaikì synetē̂i, kaì hòs en glṓssēi ouk ōlísthēsen, kaì hòs ouk edoúleusen anaxíōi heautoû:

9
μακάριος ὃς εὗρεν ϕρόνησιν, καὶ ὁ διηγούμενος εἰς ὦτα ἀκουόντων·

makários hòs heûren phrónēsin, kaì ho diēgoúmenos eis ō̂ta akouóntōn:

10
ὡς μέγας ὁ εὑρὼν σοϕίαν· ἀλλ’ οὐκ ἔστιν ὑπὲρ τὸν ϕοβούμενον τὸν κύριον·

hōs mégas ho heurṑn sophían: all’ ouk éstin hypèr tòn phoboúmenon tòn kýrion:

11
ϕόβος κυρίου ὑπὲρ πᾶν ὑπερέβαλεν, ὁ κρατῶν αὐτοῦ τίνι ὁμοιωθήσεται;

phóbos kyríou hypèr pân hyperébalen, ho kratō̂n autoû tíni homoiōthḗsetai?

13
Πᾶσαν πληγὴν καὶ μὴ πληγὴν καρδίας, καὶ πᾶσαν πονηρίαν καὶ μὴ πονηρίαν γυναικός·

Pâsan plēgḕn kaì mḕ plēgḕn kardías, kaì pâsan ponērían kaì mḕ ponērían gynaikós:

14
πᾶσαν ἐπαγωγὴν καὶ μὴ ἐπαγωγὴν μισούντων, καὶ πᾶσαν ἐκδίκησιν καὶ μὴ ἐκδίκησιν ἐχθρῶν.

pâsan epagōgḕn kaì mḕ epagōgḕn misoúntōn, kaì pâsan ekdíkēsin kaì mḕ ekdíkēsin echthrō̂n.

15
οὐκ ἔστιν κεϕαλὴ ὑπὲρ κεϕαλὴν ὄϕεως, καὶ οὐκ ἔστιν θυμὸς ὑπὲρ θυμὸν ἐχθροῦ.

ouk éstin kephalḕ hypèr kephalḕn ópheōs, kaì ouk éstin thymòs hypèr thymòn echthroû.

16
συνοικῆσαι λέοντι καὶ δράκοντι εὐδοκήσω ἢ συνοικῆσαι μετὰ γυναικὸς πονηρᾶς.

synoikē̂sai léonti kaì drákonti eudokḗsō ḕ synoikē̂sai metà gynaikòs ponērâs.

17
πονηρία γυναικὸς ἀλλοιοῖ τὴν ὅρασιν αὐτῆς καὶ σκοτοῖ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ὡς ἄρκος·

ponēría gynaikòs alloioî tḕn hórasin autē̂s kaì skotoî tò prósōpon autē̂s hōs árkos:

18
ἀνὰ μέσον τῶν πλησίον αὐτοῦ ἀναπεσεῖται ὁ ἀνηρ αὐτῆς καὶ ἀκουσίως ἀνεστέναξεν πικρά.

anà méson tō̂n plēsíon autoû anapeseîtai ho anēr autē̂s kaì akousíōs anesténaxen pikrá.

19
μικρὰ πᾶσα κακία πρὸς κακίαν γυναικός, κλῆρος ἁμαρτωλοῦ ἐπιπέσοι αὐτῇ.

mikrà pâsa kakía pròs kakían gynaikós, klē̂ros hamartōloû epipésoi autē̂i.

20
ἀνάβασις ἀμμώδης ἐν ποσὶν πρεσβυτέρου, οὕτως γυνὴ γλωσσώδης ἀνδρὶ ἡσύχῳ.

anábasis ammṓdēs en posìn presbytérou, hoútōs gynḕ glōssṓdēs andrì hēsýchōi.

21
μὴ προσπέσῃς ἐπὶ κάλλος γυναικὸς καὶ γυναῖκα μὴ ἐπιποθήσῃς.

mḕ prospésēis epì kállos gynaikòs kaì gynaîka mḕ epipothḗsēis.

22
ὀργὴ καὶ ἀναίδεια καὶ αἰσχύνη μεγάλη γυνὴ ἐὰν ἐπιχορηγῇ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.

orgḕ kaì anaídeia kaì aischýnē megálē gynḕ eàn epichorēgē̂i tō̂i andrì autē̂s.

23
καρδία ταπεινὴ καὶ πρόσωπον σκυθρωπὸν καὶ πληγὴ καρδίας γυνὴ πονηρά· χεῖρες παρειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα ἥτις οὐ μακαριεῖ τὸν ἄνδρα αὐτῆς.

kardía tapeinḕ kaì prósōpon skythrōpòn kaì plēgḕ kardías gynḕ ponērá: cheîres pareiménai kaì gónata paralelyména hḗtis ou makarieî tòn ándra autē̂s.

24
ἀπὸ γυναικὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας, καὶ δι’ αὐτὴν ἀποθνῄσκομεν πάντες.

apò gynaikòs archḕ hamartías, kaì di’ autḕn apothnḗiskomen pántes.

25
μὴ δῷς ὕδατι διέξοδον μηδὲ γυναικὶ πονηρᾷ παρρησίαν·

mḕ dō̂is hýdati diéxodon mēdè gynaikì ponērā̂i parrēsían:

26
εἰ μὴ πορεύεται κατὰ χεῖράς σου, ἀπὸ τῶν σαρκῶν σου ἀπότεμε αὐτήν.

ei mḕ poreúetai katà cheîrás sou, apò tō̂n sarkō̂n sou apóteme autḗn.