Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Sirach 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εμοῦ τοῦ πατρὸς ἀκούσατε, τέκνα, καὶ οὕτως ποιήσατε, ἵνα σωθῆτε·

’Emoû toû patròs akoúsate, tékna, kaì hoútōs poiḗsate, hína sōthē̂te:

2
ὁ γὰρ κύριος ἐδόξασεν πατέρα ἐπὶ τέκνοις καὶ κρίσιν μητρὸς ἐστερέωσεν ἐϕ’ υἱοῖς.

ho gàr kýrios edóxasen patéra epì téknois kaì krísin mētròs esteréōsen eph’ hyioîs.

3
ὁ τιμῶν πατέρα ἐξιλάσκεται ἁμαρτίας,

ho timō̂n patéra exilásketai hamartías,

4
καὶ ὡς ὁ ἀποθησαυρίζων ὁ δοξάζων μητέρα αὐτοῦ.

kaì hōs ho apothēsaurízōn ho doxázōn mētéra autoû.

5
ὁ τιμῶν πατέρα εὐϕρανθήσεται ὑπὸ τέκνων καὶ ἐν ἡμέρᾳ προσευχῆς αὐτοῦ εἰσακουσθήσεται.

ho timō̂n patéra euphranthḗsetai hypò téknōn kaì en hēmérāi proseuchē̂s autoû eisakousthḗsetai.

6
ὁ δοξάζων πατέρα μακροημερεύσει, καὶ ὁ εἰσακούων κυρίου ἀναπαύσει μητέρα αὐτοῦ·

ho doxázōn patéra makroēmereúsei, kaì ho eisakoúōn kyríou anapaúsei mētéra autoû:

7
καὶ ὡς δεσπόταις δουλεύσει ἐν τοῖς γεννήσασιν αὐτόν.

kaì hōs despótais douleúsei en toîs gennḗsasin autón.

8
ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ τίμα τὸν πατέρα σου, ἵνα ἐπέλθῃ σοι εὐλογία παρ’ αὐτοῦ·

en érgōi kaì lógōi tíma tòn patéra sou, hína epélthēi soi eulogía par’ autoû:

9
εὐλογία γὰρ πατρὸς στηρίζει οἴκους τέκνων, κατάρα δὲ μητρὸς ἐκριζοῖ θεμέλια.

eulogía gàr patròs stērízei oíkous téknōn, katára dè mētròs ekrizoî themélia.

10
μὴ δοξάζου ἐν ἀτιμίᾳ πατρός σου, οὐ γάρ ἐστίν σοι δόξα πατρὸς ἀτιμία·

mḕ doxázou en atimíāi patrós sou, ou gár estín soi dóxa patròs atimía:

11
ἡ γὰρ δόξα ἀνθρώπου ἐκ τιμῆς πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ὄνειδος τέκνοις μήτηρ ἐν ἀδοξίᾳ.

hē gàr dóxa anthrṓpou ek timē̂s patròs autoû, kaì óneidos téknois mḗtēr en adoxíāi.

12
τέκνον, ἀντιλαβοῦ ἐν γήρᾳ πατρός σου καὶ μὴ λυπήσῃς αὐτὸν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ·

téknon, antilaboû en gḗrāi patrós sou kaì mḕ lypḗsēis autòn en tē̂i zōē̂i autoû:

13
κἂν ἀπολείπῃ σύνεσιν, συγγνώμην ἔχε καὶ μὴ ἀτιμάσῃς αὐτὸν ἐν πάσῃ ἰσχύι σου.

kàn apoleípēi sýnesin, syngnṓmēn éche kaì mḕ atimásēis autòn en pásēi ischýi sou.

14
ἐλεημοσύνη γὰρ πατρὸς οὐκ ἐπιλησθήσεται καὶ ἀντὶ ἁμαρτιῶν προσανοικοδομηθήσεταί σοι.

eleēmosýnē gàr patròs ouk epilēsthḗsetai kaì antì hamartiō̂n prosanoikodomēthḗsetaí soi.

15
ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου ἀναμνησθήσεταί σου· ὡς εὐδία ἐπὶ παγετῷ, οὕτως ἀναλυθήσονταί σου αἱ ἁμαρτίαι.

en hēmérāi thlípseṓs sou anamnēsthḗsetaí sou: hōs eudía epì pagetō̂i, hoútōs analythḗsontaí sou hai hamartíai.

16
ὡς βλάσϕημος ὁ ἐγκαταλιπὼν πατέρα, καὶ κεκατηραμένος ὑπὸ κυρίου ὁ παροργίζων μητέρα αὐτοῦ.

hōs blásphēmos ho enkatalipṑn patéra, kaì kekatēraménos hypò kyríou ho parorgízōn mētéra autoû.

17
Τέκνον, ἐν πραΰτητι τὰ ἔργα σου διέξαγε, καὶ ὑπὸ ἀνθρώπου δεκτοῦ ἀγαπηθήσῃ.

Téknon, en praǘtēti tà érga sou diéxage, kaì hypò anthrṓpou dektoû agapēthḗsēi.

18
ὅσῳ μέγας εἶ, τοσούτῳ ταπείνου σεαυτόν, καὶ ἔναντι κυρίου εὑρήσεις χάριν·

hósōi mégas eî, tosoútōi tapeínou seautón, kaì énanti kyríou heurḗseis chárin:

20
ὅτι μεγάλη ἡ δυναστεία τοῦ κυρίου καὶ ὑπὸ τῶν ταπεινῶν δοξάζεται.

hóti megálē hē dynasteía toû kyríou kaì hypò tō̂n tapeinō̂n doxázetai.

21
χαλεπώτερά σου μὴ ζήτει καὶ ἰσχυρότερά σου μὴ ἐξέταζε·

chalepṓterá sou mḕ zḗtei kaì ischyróterá sou mḕ exétaze:

22
ἃ προσετάγη σοι, ταῦτα διανοοῦ, οὐ γάρ ἐστίν σοι χρεία τῶν κρυπτῶν.

hà prosetágē soi, taûta dianooû, ou gár estín soi chreía tō̂n kryptō̂n.

23
ἐν τοῖς περισσοῖς τῶν ἔργων σου μὴ περιεργάζου· πλείονα γὰρ συνέσεως ἀνθρώπων ὑπεδείχθη σοι.

en toîs perissoîs tō̂n érgōn sou mḕ periergázou: pleíona gàr synéseōs anthrṓpōn hypedeíchthē soi.

24
πολλοὺς γὰρ ἐπλάνησεν ἡ ὑπόλημψις αὐτῶν, καὶ ὑπόνοια πονηρὰ ὠλίσθησεν διανοίας αὐτῶν.

polloùs gàr eplánēsen hē hypólēmpsis autō̂n, kaì hypónoia ponērà ōlísthēsen dianoías autō̂n.

26
καρδία σκληρὰ κακωθήσεται ἐπ’ ἐσχάτων, καὶ ὁ ἀγαπῶν κίνδυνον ἐν αὐτῷ ἀπολεῖται.

kardía sklērà kakōthḗsetai ep’ eschátōn, kaì ho agapō̂n kíndynon en autō̂i apoleîtai.

27
καρδία σκληρὰ βαρυνθήσεται πόνοις, καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς προσθήσει ἁμαρτίαν ἐϕ’ ἁμαρτίαις.

kardía sklērà barynthḗsetai pónois, kaì ho hamartōlòs prosthḗsei hamartían eph’ hamartíais.

28
ἐπαγωγῇ ὑπερηϕάνου οὐκ ἔστιν ἴασις· ϕυτὸν γὰρ πονηρίας ἐρρίζωκεν ἐν αὐτῷ.

epagōgē̂i hyperēphánou ouk éstin íasis: phytòn gàr ponērías errízōken en autō̂i.

29
καρδία συνετοῦ διανοηθήσεται παραβολήν, καὶ οὖς ἀκροατοῦ ἐπιθυμία σοϕοῦ.

kardía synetoû dianoēthḗsetai parabolḗn, kaì oûs akroatoû epithymía sophoû.

30
πῦρ ϕλογιζόμενον ἀποσβέσει ὕδωρ, καὶ ἐλεημοσύνη ἐξιλάσεται ἁμαρτίας.

pŷr phlogizómenon aposbései hýdōr, kaì eleēmosýnē exilásetai hamartías.

31
ὁ ἀνταποδιδοὺς χάριτας μέμνηται εἰς τὰ μετὰ ταῦτα καὶ ἐν καιρῷ πτώσεως αὐτοῦ εὑρήσει στήριγμα.

ho antapodidoùs cháritas mémnētai eis tà metà taûta kaì en kairō̂i ptṓseōs autoû heurḗsei stḗrigma.