Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Sirach 30

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
‘Ο ἀγαπῶν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐνδελεχήσει μάστιγας αὐτῷ, ἵνα εὐϕρανθῇ ἐπ’ ἐσχάτων αὐτοῦ·

‘O agapō̂n tòn hyiòn autoû endelechḗsei mástigas autō̂i, hína euphranthē̂i ep’ eschátōn autoû:

2
ὁ παιδεύων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὀνήσεται ἐπ’ αὐτῷ καὶ ἀνὰ μέσον γνωρίμων ἐπ’ αὐτῷ καυχήσεται·

ho paideúōn tòn hyiòn autoû onḗsetai ep’ autō̂i kaì anà méson gnōrímōn ep’ autō̂i kauchḗsetai:

3
ὁ διδάσκων τὸν υἱὸν αὐτοῦ παραζηλώσει τὸν ἐχθρὸν καὶ ἔναντι ϕίλων ἐπ’ αὐτῷ ἀγαλλιάσεται.

ho didáskōn tòn hyiòn autoû parazēlṓsei tòn echthròn kaì énanti phílōn ep’ autō̂i agalliásetai.

4
ἐτελεύτησεν αὐτοῦ ὁ πατήρ, καὶ ὧς οὐκ ἀπέθανεν· ὅμοιον γὰρ αὐτῷ κατέλιπεν μετ’ αὐτόν.

eteleútēsen autoû ho patḗr, kaì hō̂s ouk apéthanen: hómoion gàr autō̂i katélipen met’ autón.

5
ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ εἶδεν καὶ εὐϕράνθη καὶ ἐν τῇ τελευτῇ αὐτοῦ οὐκ ἐλυπήθη·

en tē̂i zōē̂i autoû eîden kaì euphránthē kaì en tē̂i teleutē̂i autoû ouk elypḗthē:

6
ἐναντίον ἐχθρῶν κατέλιπεν ἔκδικον καὶ τοῖς ϕίλοις ἀνταποδιδόντα χάριν.

enantíon echthrō̂n katélipen ékdikon kaì toîs phílois antapodidónta chárin.

7
περιψύχων υἱὸν καταδεσμεύσει τραύματα αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ πάσῃ βοῇ ταραχθήσεται σπλάγχνα αὐτοῦ.

peripsýchōn hyiòn katadesmeúsei traúmata autoû, kaì epì pásēi boē̂i tarachthḗsetai splánchna autoû.

8
ἵππος ἀδάμαστος ἐκβαίνει σκληρός, καὶ υἱὸς ἀνειμένος ἐκβαίνει προαλής.

híppos adámastos ekbaínei sklērós, kaì hyiòs aneiménos ekbaínei proalḗs.

9
τιθήνησον τέκνον, καὶ ἐκθαμβήσει σε· σύμπαιξον αὐτῷ, καὶ λυπήσει σε.

tithḗnēson téknon, kaì ekthambḗsei se: sýmpaixon autō̂i, kaì lypḗsei se.

10
μὴ συγγελάσῃς αὐτῷ, ἵνα μὴ συνοδυνηθῇς, καὶ ἐπ’ ἐσχάτων γομϕιάσεις τοὺς ὀδόντας σου.

mḕ syngelásēis autō̂i, hína mḕ synodynēthē̂is, kaì ep’ eschátōn gomphiáseis toùs odóntas sou.

11
μὴ δῷς αὐτῷ ἐξουσίαν ἐν νεότητι·

mḕ dō̂is autō̂i exousían en neótēti:

12
θλάσον τὰς πλευρὰς αὐτοῦ, ὡς ἔστιν νήπιος, μήποτε σκληρυνθεὶς ἀπειθήσῃ σοι.

thláson tàs pleuràs autoû, hōs éstin nḗpios, mḗpote sklēryntheìs apeithḗsēi soi.

13
παίδευσον τὸν υἱόν σου καὶ ἔργασαι ἐν αὐτῷ, ἵνα μὴ ἐν τῇ ἀσχημοσύνῃ αὐτοῦ προσκόψῃς.

paídeuson tòn hyión sou kaì érgasai en autō̂i, hína mḕ en tē̂i aschēmosýnēi autoû proskópsēis.

14
Κρείσσων πτωχὸς ὑγιὴς καὶ ἰσχύων τῇ ἕξει ἢ πλούσιος μεμαστιγωμένος εἰς σῶμα αὐτοῦ.

Kreíssōn ptōchòs hygiḕs kaì ischýōn tē̂i héxei ḕ ploúsios memastigōménos eis sō̂ma autoû.

15
ὑγίεια καὶ εὐεξία βελτίων παντὸς χρυσίου, καὶ σῶμα εὔρωστον ἢ ὄλβος ἀμέτρητος.

hygíeia kaì euexía beltíōn pantòs chrysíou, kaì sō̂ma eúrōston ḕ ólbos amétrētos.

16
οὐκ ἔστιν πλοῦτος βελτίων ὑγιείας σώματος, καὶ οὐκ ἔστιν εὐϕροσύνη ὑπὲρ χαρὰν καρδίας.

ouk éstin ploûtos beltíōn hygieías sṓmatos, kaì ouk éstin euphrosýnē hypèr charàn kardías.

17
κρείσσων θάνατος ὑπὲρ ζωὴν πικρὰν καὶ ἀνάπαυσις αἰῶνος ἢ ἀρρώστημα ἔμμονον.

kreíssōn thánatos hypèr zōḕn pikràn kaì anápausis aiō̂nos ḕ arrṓstēma émmonon.

18
ἀγαθὰ ἐκκεχυμένα ἐπὶ στόματι κεκλεισμένῳ θέματα βρωμάτων παρακείμενα ἐπὶ τάϕῳ.

agathà ekkechyména epì stómati kekleisménōi thémata brōmátōn parakeímena epì táphōi.

19
τί συμϕέρει κάρπωσις εἰδώλῳ; οὔτε γὰρ ἔδεται οὔτε μὴ ὀσϕρανθῇ· οὕτως ὁ ἐκδιωκόμενος ὑπὸ κυρίου.

tí symphérei kárpōsis eidṓlōi? oúte gàr édetai oúte mḕ osphranthē̂i: hoútōs ho ekdiōkómenos hypò kyríou.

20
βλέπων ἐν ὀϕθαλμοῖς καὶ στενάζων ὥσπερ εὐνοῦχος περιλαμβάνων παρθένον καὶ στενάζων.

blépōn en ophthalmoîs kaì stenázōn hṓsper eunoûchos perilambánōn parthénon kaì stenázōn.

21
Μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν ψυχήν σου καὶ μὴ θλίψῃς σεαυτὸν ἐν βουλῇ σου.

Mḕ dō̂is eis lýpēn tḕn psychḗn sou kaì mḕ thlípsēis seautòn en boulē̂i sou.

22
εὐϕροσύνη καρδίας ζωὴ ἀνθρώπου, καὶ ἀγαλλίαμα ἀνδρὸς μακροημέρευσις.

euphrosýnē kardías zōḕ anthrṓpou, kaì agallíama andròs makroēméreusis.

23
ἀπάτα τὴν ψυχήν σου καὶ παρακάλει τὴν καρδίαν σου καὶ λύπην μακρὰν ἀπόστησον ἀπὸ σοῦ· πολλοὺς γὰρ ἀπώλεσεν ἡ λύπη, καὶ οὐκ ἔστιν ὠϕέλεια ἐν αὐτῇ.

apáta tḕn psychḗn sou kaì parakálei tḕn kardían sou kaì lýpēn makràn apóstēson apò soû: polloùs gàr apṓlesen hē lýpē, kaì ouk éstin ōphéleia en autē̂i.

24
ζῆλος καὶ θυμὸς ἐλαττοῦσιν ἡμέρας, καὶ πρὸ καιροῦ γῆρας ἄγει μέριμνα.

zē̂los kaì thymòs elattoûsin hēméras, kaì prò kairoû gē̂ras ágei mérimna.

25
λαμπρὰ καρδία καὶ ἀγαθὴ ἐπὶ ἐδέσμασιν τῶν βρωμάτων αὐτῆς ἐπιμελήσεται.

lamprà kardía kaì agathḕ epì edésmasin tō̂n brōmátōn autē̂s epimelḗsetai.