Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Tobit 13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ Τωβιτ ἔγραψεν προσευχὴν εἰς ἀγαλλίασιν καὶ εἶπεν

Kaì Tōbit égrapsen proseuchḕn eis agallíasin kaì eîpen

2
Εὐλογητὸς ὁ θεὸς ὁ ζῶν εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸς μαστιγοῖ καὶ ἐλεᾷ, κατάγει εἰς ᾅδην καὶ ἀνάγει, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐκϕεύξεται τὴν χεῖρα αὐτοῦ.

Eulogētòs ho theòs ho zō̂n eis toùs aiō̂nas kaì hē basileía autoû, hóti autòs mastigoî kaì eleā̂i, katágei eis hā́idēn kaì anágei, kaì ouk éstin hòs ekpheúxetai tḕn cheîra autoû.

3
ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, οἱ υἱοὶ Ισραηλ, ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὅτι αὐτὸς διέσπειρεν ἡμᾶς ἐν αὐτοῖς·

exomologeîsthe autō̂i, hoi hyioì Israēl, enṓpion tō̂n ethnō̂n, hóti autòs diéspeiren hēmâs en autoîs:

4
ἐκεῖ ὑποδείξατε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ, ὑψοῦτε αὐτὸν ἐνώπιον παντὸς ζῶντος, καθότι αὐτὸς κύριος ἡμῶν καὶ θεός, αὐτὸς πατὴρ ἡμῶν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

ekeî hypodeíxate tḕn megalōsýnēn autoû, hypsoûte autòn enṓpion pantòs zō̂ntos, kathóti autòs kýrios hēmō̂n kaì theós, autòs patḕr hēmō̂n eis pántas toùs aiō̂nas.

5
καὶ μαστιγώσει ἡμᾶς ἐν ταῖς ἀδικίαις ἡμῶν καὶ πάλιν ἐλεήσει καὶ συνάξει ἡμᾶς ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, οὗ ἐὰν σκορπισθῆτε ἐν αὐτοῖς.

kaì mastigṓsei hēmâs en taîs adikíais hēmō̂n kaì pálin eleḗsei kaì synáxei hēmâs ek pántōn tō̂n ethnō̂n, hoû eàn skorpisthē̂te en autoîs.

6
ἐὰν ἐπιστρέψητε πρὸς αὐτὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ποιῆσαι ἐνώπιον αὐτοῦ ἀλήθειαν, τότε ἐπιστρέψει πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐ μὴ κρύψῃ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀϕ’ ὑμῶν.

eàn epistrépsēte pròs autòn en hólēi kardíāi hymō̂n kaì en hólēi tē̂i psychē̂i poiē̂sai enṓpion autoû alḗtheian, tóte epistrépsei pròs hymâs kaì ou mḕ krýpsēi tò prósōpon autoû aph’ hymō̂n.

7
καὶ θεάσασθε ἃ ποιήσει μεθ’ ὑμῶν, καὶ ἐξομολογήσασθε αὐτῷ ἐν ὅλῳ τῷ στόματι ὑμῶν· καὶ εὐλογήσατε τὸν κύριον τῆς δικαιοσύνης καὶ ὑψώσατε τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων.

kaì theásasthe hà poiḗsei meth’ hymō̂n, kaì exomologḗsasthe autō̂i en hólōi tō̂i stómati hymō̂n: kaì eulogḗsate tòn kýrion tē̂s dikaiosýnēs kaì hypsṓsate tòn basiléa tō̂n aiṓnōn.

8
ἐγὼ ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου ἐξομολογοῦμαι αὐτῷ καὶ δεικνύω τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἔθνει ἁμαρτωλῶν ’Επιστρέψατε, ἁμαρτωλοί, καὶ ποιήσατε δικαιοσύνην ἐνώπιον αὐτοῦ· τίς γινώσκει εἰ θελήσει ὑμᾶς καὶ ποιήσει ἐλεημοσύνην ὑμῖν;

egṑ en tē̂i gē̂i tē̂s aichmalōsías mou exomologoûmai autō̂i kaì deiknýō tḕn ischỳn kaì tḕn megalōsýnēn autoû éthnei hamartōlō̂n ’Epistrépsate, hamartōloí, kaì poiḗsate dikaiosýnēn enṓpion autoû: tís ginṓskei ei thelḗsei hymâs kaì poiḗsei eleēmosýnēn hymîn?

9
τὸν θεόν μου ὑψῶ καὶ ἡ ψυχή μου τὸν βασιλέα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀγαλλιάσεται τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ.

tòn theón mou hypsō̂ kaì hē psychḗ mou tòn basiléa toû ouranoû kaì agalliásetai tḕn megalōsýnēn autoû.

10
λεγέτωσαν πάντες καὶ ἐξομολογείσθωσαν αὐτῷ ἐν Ιεροσολύμοις Ιεροσόλυμα πόλις ἁγία, μαστιγώσει ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν υἱῶν σου καὶ πάλιν ἐλεήσει τοὺς υἱοὺς τῶν δικαίων.

legétōsan pántes kaì exomologeísthōsan autō̂i en Ierosolýmois Ierosólyma pólis hagía, mastigṓsei epì tà érga tō̂n hyiō̂n sou kaì pálin eleḗsei toùs hyioùs tō̂n dikaíōn.

11
ἐξομολογοῦ τῷ κυρίῳ ἀγαθῶς καὶ εὐλόγει τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων, ἵνα πάλιν ἡ σκηνὴ αὐτοῦ οἰκοδομηθῇ σοι μετὰ χαρᾶς.

exomologoû tō̂i kyríōi agathō̂s kaì eulógei tòn basiléa tō̂n aiṓnōn, hína pálin hē skēnḕ autoû oikodomēthē̂i soi metà charâs.

12
καὶ εὐϕράναι ἐν σοὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ ἀγαπήσαι ἐν σοὶ τοὺς ταλαιπώρους εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος.

kaì euphránai en soì toùs aichmalṓtous kaì agapḗsai en soì toùs talaipṓrous eis pásas tàs geneàs toû aiō̂nos.

13
ἔθνη πολλὰ μακρόθεν ἥξει πρὸς τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ δῶρα ἐν χερσὶν ἔχοντες καὶ δῶρα τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ, γενεαὶ γενεῶν δώσουσίν σοι ἀγαλλίαμα.

éthnē pollà makróthen hḗxei pròs tò ónoma kyríou toû theoû dō̂ra en chersìn échontes kaì dō̂ra tō̂i basileî toû ouranoû, geneaì geneō̂n dṓsousín soi agallíama.

14
ἐπικατάρατοι πάντες οἱ μισοῦντές σε· εὐλογημένοι ἔσονται πάντες οἱ ἀγαπῶντές σε εἰς τὸν αἰῶνα.

epikatáratoi pántes hoi misoûntés se: eulogēménoi ésontai pántes hoi agapō̂ntés se eis tòn aiō̂na.

15
χάρηθι καὶ ἀγαλλίασαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς τῶν δικαίων, ὅτι συναχθήσονται καὶ εὐλογήσουσιν τὸν κύριον τῶν δικαίων· ὦ μακάριοι οἱ ἀγαπῶντές σε, χαρήσονται ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ σου.

chárēthi kaì agallíasai epì toîs hyioîs tō̂n dikaíōn, hóti synachthḗsontai kaì eulogḗsousin tòn kýrion tō̂n dikaíōn: ō̂ makárioi hoi agapō̂ntés se, charḗsontai epì tē̂i eirḗnēi sou.

16
μακάριοι ὅσοι ἐλυπήθησαν ἐπὶ πάσαις ταῖς μάστιξίν σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ χαρήσονται θεασάμενοι πᾶσαν τὴν δόξαν σου καὶ εὐϕρανθήσονται εἰς τὸν αἰῶνα. ἡ ψυχή μου εὐλογείτω τὸν θεὸν τὸν βασιλέα τὸν μέγαν.

makárioi hósoi elypḗthēsan epì pásais taîs mástixín sou, hóti epì soì charḗsontai theasámenoi pâsan tḕn dóxan sou kaì euphranthḗsontai eis tòn aiō̂na. hē psychḗ mou eulogeítō tòn theòn tòn basiléa tòn mégan.

17
ὅτι οἰκοδομηθήσεται Ιερουσαλημ σαπϕείρῳ καὶ σμαράγδῳ καὶ λίθῳ ἐντίμῳ τὰ τείχη σου καὶ οἱ πύργοι καὶ οἱ προμαχῶνες ἐν χρυσίῳ καθαρῷ, καὶ αἱ πλατεῖαι Ιερουσαλημ βηρύλλῳ καὶ ἄνθρακι καὶ λίθῳ ἐκ Σουϕιρ ψηϕολογηθήσονται.

hóti oikodomēthḗsetai Ierousalēm sappheírōi kaì smarágdōi kaì líthōi entímōi tà teíchē sou kaì hoi pýrgoi kaì hoi promachō̂nes en chrysíōi katharō̂i, kaì hai plateîai Ierousalēm bērýllōi kaì ánthraki kaì líthōi ek Souphir psēphologēthḗsontai.

18
καὶ ἐροῦσιν πᾶσαι αἱ ῥῦμαι αὐτῆς Αλληλουια καὶ αἰνέσουσιν λέγοντες Εὐλογητὸς ὁ θεός, ὃς ὕψωσεν πάντας τοὺς αἰῶνας.

kaì eroûsin pâsai hai rhŷmai autē̂s Allēlouia kaì ainésousin légontes Eulogētòs ho theós, hòs hýpsōsen pántas toùs aiō̂nas.