Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Sagesse 13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Μάταιοι μὲν γὰρ πάντες ἄνθρωποι ϕύσει, οἷς παρῆν θεοῦ ἀγνωσία καὶ ἐκ τῶν ὁρωμένων ἀγαθῶν οὐκ ἴσχυσαν εἰδέναι τὸν ὄντα οὔτε τοῖς ἔργοις προσέχοντες ἐπέγνωσαν τὸν τεχνίτην,

Mátaioi mèn gàr pántes ánthrōpoi phýsei, hoîs parē̂n theoû agnōsía kaì ek tō̂n horōménōn agathō̂n ouk íschysan eidénai tòn ónta oúte toîs érgois proséchontes epégnōsan tòn technítēn,

2
ἀλλ’ ἢ πῦρ ἢ πνεῦμα ἢ ταχινὸν ἀέρα ἢ κύκλον ἄστρων ἢ βίαιον ὕδωρ ἢ ϕωστῆρας οὐρανοῦ πρυτάνεις κόσμου θεοὺς ἐνόμισαν.

all’ ḕ pŷr ḕ pneûma ḕ tachinòn aéra ḕ kýklon ástrōn ḕ bíaion hýdōr ḕ phōstē̂ras ouranoû prytáneis kósmou theoùs enómisan.

3
ὧν εἰ μὲν τῇ καλλονῇ τερπόμενοι ταῦτα θεοὺς ὑπελάμβανον, γνώτωσαν πόσῳ τούτων ὁ δεσπότης ἐστὶ βελτίων, ὁ γὰρ τοῦ κάλλους γενεσιάρχης ἔκτισεν αὐτά·

hō̂n ei mèn tē̂i kallonē̂i terpómenoi taûta theoùs hypelámbanon, gnṓtōsan pósōi toútōn ho despótēs estì beltíōn, ho gàr toû kállous genesiárchēs éktisen autá:

4
εἰ δὲ δύναμιν καὶ ἐνέργειαν ἐκπλαγέντες, νοησάτωσαν ἀπ’ αὐτῶν πόσῳ ὁ κατασκευάσας αὐτὰ δυνατώτερός ἐστιν·

ei dè dýnamin kaì enérgeian ekplagéntes, noēsátōsan ap’ autō̂n pósōi ho kataskeuásas autà dynatṓterós estin:

5
ἐκ γὰρ μεγέθους καὶ καλλονῆς κτισμάτων ἀναλόγως ὁ γενεσιουργὸς αὐτῶν θεωρεῖται.

ek gàr megéthous kaì kallonē̂s ktismátōn analógōs ho genesiourgòs autō̂n theōreîtai.

6
ἀλλ’ ὅμως ἐπὶ τούτοις μέμψις ἐστὶν ὀλίγη, καὶ γὰρ αὐτοὶ τάχα πλανῶνται θεὸν ζητοῦντες καὶ θέλοντες εὑρεῖν·

all’ hómōs epì toútois mémpsis estìn olígē, kaì gàr autoì tácha planō̂ntai theòn zētoûntes kaì thélontes heureîn:

7
ἐν γὰρ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ ἀναστρεϕόμενοι διερευνῶσιν καὶ πείθονται τῇ ὄψει, ὅτι καλὰ τὰ βλεπόμενα.

en gàr toîs érgois autoû anastrephómenoi diereunō̂sin kaì peíthontai tē̂i ópsei, hóti kalà tà blepómena.

8
πάλιν δ’ οὐδ’ αὐτοὶ συγγνωστοί·

pálin d’ oud’ autoì syngnōstoí:

9
εἰ γὰρ τοσοῦτον ἴσχυσαν εἰδέναι ἵνα δύνωνται στοχάσασθαι τὸν αἰῶνα, τὸν τούτων δεσπότην πῶς τάχιον οὐχ εὗρον;

ei gàr tosoûton íschysan eidénai hína dýnōntai stochásasthai tòn aiō̂na, tòn toútōn despótēn pō̂s táchion ouch heûron?

10
Ταλαίπωροι δὲ καὶ ἐν νεκροῖς αἱ ἐλπίδες αὐτῶν, οἵτινες ἐκάλεσαν θεοὺς ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων, χρυσὸν καὶ ἄργυρον τέχνης ἐμμελέτημα καὶ ἀπεικάσματα ζῴων ἢ λίθον ἄχρηστον χειρὸς ἔργον ἀρχαίας.

Talaípōroi dè kaì en nekroîs hai elpídes autō̂n, hoítines ekálesan theoùs érga cheirō̂n anthrṓpōn, chrysòn kaì árgyron téchnēs emmelétēma kaì apeikásmata zṓiōn ḕ líthon áchrēston cheiròs érgon archaías.

11
εἰ δὲ καί τις ὑλοτόμος τέκτων εὐκίνητον ϕυτὸν ἐκπρίσας περιέξυσεν εὐμαθῶς πάντα τὸν ϕλοιὸν αὐτοῦ καὶ τεχνησάμενος εὐπρεπῶς κατεσκεύασεν χρήσιμον σκεῦος εἰς ὑπηρεσίαν ζωῆς,

ei dè kaí tis hylotómos téktōn eukínēton phytòn ekprísas periéxysen eumathō̂s pánta tòn phloiòn autoû kaì technēsámenos euprepō̂s kateskeúasen chrḗsimon skeûos eis hypēresían zōē̂s,

12
τὰ δὲ ἀποβλήματα τῆς ἐργασίας εἰς ἑτοιμασίαν τροϕῆς ἀναλώσας ἐνεπλήσθη,

tà dè apoblḗmata tē̂s ergasías eis hetoimasían trophē̂s analṓsas eneplḗsthē,

13
τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπόβλημα εἰς οὐθὲν εὔχρηστον, ξύλον σκολιὸν καὶ ὄζοις συμπεϕυκός, λαβὼν ἔγλυψεν ἐν ἐπιμελείᾳ ἀργίας αὐτοῦ καὶ ἐμπειρίᾳ συνέσεως ἐτύπωσεν αὐτό, ἀπείκασεν αὐτὸ εἰκόνι ἀνθρώπου

tò dè ex autō̂n apóblēma eis outhèn eúchrēston, xýlon skoliòn kaì ózois sympephykós, labṑn églypsen en epimeleíāi argías autoû kaì empeiríāi synéseōs etýpōsen autó, apeíkasen autò eikóni anthrṓpou

14
ἢ ζῴῳ τινὶ εὐτελεῖ ὡμοίωσεν αὐτὸ καταχρίσας μίλτῳ καὶ ϕύκει ἐρυθήνας χρόαν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν κηλῖδα τὴν ἐν αὐτῷ καταχρίσας

ḕ zṓiōi tinì euteleî hōmoíōsen autò katachrísas míltōi kaì phýkei erythḗnas chróan autoû kaì pâsan kēlîda tḕn en autō̂i katachrísas

15
καὶ ποιήσας αὐτῷ αὐτοῦ ἄξιον οἴκημα ἐν τοίχῳ ἔθηκεν αὐτὸ ἀσϕαλισάμενος σιδήρῳ.

kaì poiḗsas autō̂i autoû áxion oíkēma en toíchōi éthēken autò asphalisámenos sidḗrōi.

16
ἵνα μὲν οὖν μὴ καταπέσῃ, προενόησεν αὐτοῦ εἰδὼς ὅτι ἀδυνατεῖ ἑαυτῷ βοηθῆσαι· καὶ γάρ ἐστιν εἰκὼν καὶ χρείαν ἔχει βοηθείας.

hína mèn oûn mḕ katapésēi, proenóēsen autoû eidṑs hóti adynateî heautō̂i boēthē̂sai: kaì gár estin eikṑn kaì chreían échei boētheías.

17
περὶ δὲ κτημάτων καὶ γάμων αὐτοῦ καὶ τέκνων προσευχόμενος οὐκ αἰσχύνεται τῷ ἀψύχῳ προσλαλῶν καὶ περὶ μὲν ὑγιείας τὸ ἀσθενὲς ἐπικαλεῖται,

perì dè ktēmátōn kaì gámōn autoû kaì téknōn proseuchómenos ouk aischýnetai tō̂i apsýchōi proslalō̂n kaì perì mèn hygieías tò asthenès epikaleîtai,

18
περὶ δὲ ζωῆς τὸ νεκρὸν ἀξιοῖ, περὶ δὲ ἐπικουρίας τὸ ἀπειρότατον ἱκετεύει, περὶ δὲ ὁδοιπορίας τὸ μηδὲ βάσει χρῆσθαι δυνάμενον,

perì dè zōē̂s tò nekròn axioî, perì dè epikourías tò apeirótaton hiketeúei, perì dè hodoiporías tò mēdè básei chrē̂sthai dynámenon,

19
περὶ δὲ πορισμοῦ καὶ ἐργασίας καὶ χειρῶν ἐπιτυχίας τὸ ἀδρανέστατον ταῖς χερσὶν εὐδράνειαν αἰτεῖται.

perì dè porismoû kaì ergasías kaì cheirō̂n epitychías tò adranéstaton taîs chersìn eudráneian aiteîtai.