Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Sagesse 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Πλοῦν τις πάλιν στελλόμενος καὶ ἄγρια μέλλων διοδεύειν κύματα τοῦ ϕέροντος αὐτὸν πλοίου σαθρότερον ξύλον ἐπιβοᾶται.

Ploûn tis pálin stellómenos kaì ágria méllōn diodeúein kýmata toû phérontos autòn ploíou sathróteron xýlon epiboâtai.

2
ἐκεῖνο μὲν γὰρ ὄρεξις πορισμῶν ἐπενόησεν, τεχνῖτις δὲ σοϕία κατεσκεύασεν·

ekeîno mèn gàr órexis porismō̂n epenóēsen, technîtis dè sophía kateskeúasen:

3
ἡ δὲ σή, πάτερ, διακυβερνᾷ πρόνοια, ὅτι ἔδωκας καὶ ἐν θαλάσσῃ ὁδὸν καὶ ἐν κύμασι τρίβον ἀσϕαλῆ

hē dè sḗ, páter, diakybernā̂i prónoia, hóti édōkas kaì en thalássēi hodòn kaì en kýmasi tríbon asphalē̂

4
δεικνὺς ὅτι δύνασαι ἐκ παντὸς σῴζειν, ἵνα κἂν ἄνευ τέχνης τις ἐπιβῇ.

deiknỳs hóti dýnasai ek pantòs sṓizein, hína kàn áneu téchnēs tis epibē̂i.

5
θέλεις δὲ μὴ ἀργὰ εἶναι τὰ τῆς σοϕίας σου ἔργα· διὰ τοῦτο καὶ ἐλαχίστῳ ξύλῳ πιστεύουσιν ἄνθρωποι ψυχὰς καὶ διελθόντες κλύδωνα σχεδίᾳ διεσώθησαν.

théleis dè mḕ argà eînai tà tē̂s sophías sou érga: dià toûto kaì elachístōi xýlōi pisteúousin ánthrōpoi psychàs kaì dielthóntes klýdōna schedíāi diesṓthēsan.

6
καὶ ἀρχῆς γὰρ ἀπολλυμένων ὑπερηϕάνων γιγάντων ἡ ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἐπὶ σχεδίας καταϕυγοῦσα ἀπέλιπεν αἰῶνι σπέρμα γενέσεως τῇ σῇ κυβερνηθεῖσα χειρί.

kaì archē̂s gàr apollyménōn hyperēphánōn gigántōn hē elpìs toû kósmou epì schedías kataphygoûsa apélipen aiō̂ni spérma genéseōs tē̂i sē̂i kybernētheîsa cheirí.

7
εὐλόγηται γὰρ ξύλον, δι’ οὗ γίνεται δικαιοσύνη·

eulógētai gàr xýlon, di’ hoû gínetai dikaiosýnē:

8
τὸ χειροποίητον δέ, ἐπικατάρατον αὐτὸ καὶ ὁ ποιήσας αὐτό, ὅτι ὁ μὲν ἠργάζετο, τὸ δὲ ϕθαρτὸν θεὸς ὠνομάσθη.

tò cheiropoíēton dé, epikatáraton autò kaì ho poiḗsas autó, hóti ho mèn ērgázeto, tò dè phthartòn theòs ōnomásthē.

9
ἐν ἴσῳ γὰρ μισητὰ θεῷ καὶ ὁ ἀσεβῶν καὶ ἡ ἀσέβεια αὐτοῦ·

en ísōi gàr misētà theō̂i kaì ho asebō̂n kaì hē asébeia autoû:

10
καὶ γὰρ τὸ πραχθὲν σὺν τῷ δράσαντι κολασθήσεται.

kaì gàr tò prachthèn sỳn tō̂i drásanti kolasthḗsetai.

11
διὰ τοῦτο καὶ ἐν εἰδώλοις ἐθνῶν ἐπισκοπὴ ἔσται, ὅτι ἐν κτίσματι θεοῦ εἰς βδέλυγμα ἐγενήθησαν καὶ εἰς σκάνδαλα ψυχαῖς ἀνθρώπων καὶ εἰς παγίδα ποσὶν ἀϕρόνων.

dià toûto kaì en eidṓlois ethnō̂n episkopḕ éstai, hóti en ktísmati theoû eis bdélygma egenḗthēsan kaì eis skándala psychaîs anthrṓpōn kaì eis pagída posìn aphrónōn.

12
’Αρχὴ γὰρ πορνείας ἐπίνοια εἰδώλων, εὕρεσις δὲ αὐτῶν ϕθορὰ ζωῆς.

’Archḕ gàr porneías epínoia eidṓlōn, heúresis dè autō̂n phthorà zōē̂s.

13
οὔτε γὰρ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς οὔτε εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται·

oúte gàr ē̂n ap’ archē̂s oúte eis tòn aiō̂na éstai:

14
κενοδοξίᾳ γὰρ ἀνθρώπων εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ διὰ τοῦτο σύντομον αὐτῶν τὸ τέλος ἐπενοήθη.

kenodoxíāi gàr anthrṓpōn eisē̂lthen eis tòn kósmon, kaì dià toûto sýntomon autō̂n tò télos epenoḗthē.

15
ἀώρῳ γὰρ πένθει τρυχόμενος πατὴρ τοῦ ταχέως ἀϕαιρεθέντος τέκνου εἰκόνα ποιήσας τόν ποτε νεκρὸν ἄνθρωπον νῦν ὡς θεὸν ἐτίμησεν καὶ παρέδωκεν τοῖς ὑποχειρίοις μυστήρια καὶ τελετάς·

aṓrōi gàr pénthei trychómenos patḕr toû tachéōs aphairethéntos téknou eikóna poiḗsas tón pote nekròn ánthrōpon nŷn hōs theòn etímēsen kaì parédōken toîs hypocheiríois mystḗria kaì teletás:

16
εἶτα ἐν χρόνῳ κρατυνθὲν τὸ ἀσεβὲς ἔθος ὡς νόμος ἐφυλάχθη.

eîta en chrónōi kratynthèn tò asebès éthos hōs nómos ephyláchthē.

17
καὶ τυράννων ἐπιταγαῖς ἐθρησκεύετο τὰ γλυπτά, οὓς ἐν ὄψει μὴ δυνάμενοι τιμᾶν ἄνθρωποι διὰ τὸ μακρὰν οἰκεῖν τὴν πόρρωθεν ὄψιν ἀνατυπωσάμενοι ἐμϕανῆ εἰκόνα τοῦ τιμωμένου βασιλέως ἐποίησαν, ἵνα ὡς παρόντα τὸν ἀπόντα κολακεύωσιν διὰ τῆς σπουδῆς.

kaì tyránnōn epitagaîs ethrēskeúeto tà glyptá, hoùs en ópsei mḕ dynámenoi timân ánthrōpoi dià tò makràn oikeîn tḕn pórrōthen ópsin anatypōsámenoi emphanē̂ eikóna toû timōménou basiléōs epoíēsan, hína hōs parónta tòn apónta kolakeúōsin dià tē̂s spoudē̂s.

18
εἰς ἐπίτασιν δὲ θρησκείας καὶ τοὺς ἀγνοοῦντας ἡ τοῦ τεχνίτου προετρέψατο ϕιλοτιμία·

eis epítasin dè thrēskeías kaì toùs agnooûntas hē toû technítou proetrépsato philotimía:

19
ὁ μὲν γὰρ τάχα κρατοῦντι βουλόμενος ἀρέσαι ἐξεβιάσατο τῇ τέχνῃ τὴν ὁμοιότητα ἐπὶ τὸ κάλλιον·

ho mèn gàr tácha kratoûnti boulómenos arésai exebiásato tē̂i téchnēi tḕn homoiótēta epì tò kállion:

20
τὸ δὲ πλῆθος ἐϕελκόμενον διὰ τὸ εὔχαρι τῆς ἐργασίας τὸν πρὸ ὀλίγου τιμηθέντα ἄνθρωπον νῦν σέβασμα ἐλογίσαντο.

tò dè plē̂thos ephelkómenon dià tò eúchari tē̂s ergasías tòn prò olígou timēthénta ánthrōpon nŷn sébasma elogísanto.

21
καὶ τοῦτο ἐγένετο τῷ βίῳ εἰς ἔνεδρον, ὅτι ἢ συμϕορᾷ ἢ τυραννίδι δουλεύσαντες ἄνθρωποι τὸ ἀκοινώνητον ὄνομα λίθοις καὶ ξύλοις περιέθεσαν.

kaì toûto egéneto tō̂i bíōi eis énedron, hóti ḕ symphorā̂i ḕ tyrannídi douleúsantes ánthrōpoi tò akoinṓnēton ónoma líthois kaì xýlois periéthesan.

22
Εἶτ’ οὐκ ἤρκεσεν τὸ πλανᾶσθαι περὶ τὴν τοῦ θεοῦ γνῶσιν, ἀλλὰ καὶ ἐν μεγάλῳ ζῶντες ἀγνοίας πολέμῳ τὰ τοσαῦτα κακὰ εἰρήνην προσαγορεύουσιν.

Eît’ ouk ḗrkesen tò planâsthai perì tḕn toû theoû gnō̂sin, allà kaì en megálōi zō̂ntes agnoías polémōi tà tosaûta kakà eirḗnēn prosagoreúousin.

23
ἢ γὰρ τεκνοϕόνους τελετὰς ἢ κρύϕια μυστήρια ἢ ἐμμανεῖς ἐξάλλων θεσμῶν κώμους ἄγοντες

ḕ gàr teknophónous teletàs ḕ krýphia mystḗria ḕ emmaneîs exállōn thesmō̂n kṓmous ágontes

24
οὔτε βίους οὔτε γάμους καθαροὺς ἔτι ϕυλάσσουσιν, ἕτερος δ’ ἕτερον ἢ λοχῶν ἀναιρεῖ ἢ νοθεύων ὀδυνᾷ.

oúte bíous oúte gámous katharoùs éti phylássousin, héteros d’ héteron ḕ lochō̂n anaireî ḕ notheúōn odynā̂i.

25
πάντα δ’ ἐπιμὶξ ἔχει αἷμα καὶ ϕόνος, κλοπὴ καὶ δόλος, ϕθορά, ἀπιστία, τάραχος, ἐπιορκία,

pánta d’ epimìx échei haîma kaì phónos, klopḕ kaì dólos, phthorá, apistía, tárachos, epiorkía,

26
θόρυβος ἀγαθῶν, χάριτος ἀμνηστία, ψυχῶν μιασμός, γενέσεως ἐναλλαγή, γάμων ἀταξία, μοιχεία καὶ ἀσέλγεια.

thórybos agathō̂n, cháritos amnēstía, psychō̂n miasmós, genéseōs enallagḗ, gámōn ataxía, moicheía kaì asélgeia.

27
ἡ γὰρ τῶν ἀνωνύμων εἰδώλων θρησκεία παντὸς ἀρχὴ κακοῦ καὶ αἰτία καὶ πέρας ἐστίν·

hē gàr tō̂n anōnýmōn eidṓlōn thrēskeía pantòs archḕ kakoû kaì aitía kaì péras estín:

28
ἢ γὰρ εὐϕραινόμενοι μεμήνασιν ἢ προϕητεύουσιν ψευδῆ ἢ ζῶσιν ἀδίκως ἢ ἐπιορκοῦσιν ταχέως·

ḕ gàr euphrainómenoi memḗnasin ḕ prophēteúousin pseudē̂ ḕ zō̂sin adíkōs ḕ epiorkoûsin tachéōs:

29
ἀψύχοις γὰρ πεποιθότες εἰδώλοις κακῶς ὀμόσαντες ἀδικηθῆναι οὐ προσδέχονται.

apsýchois gàr pepoithótes eidṓlois kakō̂s omósantes adikēthē̂nai ou prosdéchontai.

30
ἀμϕότερα δὲ αὐτοὺς μετελεύσεται τὰ δίκαια, ὅτι κακῶς ἐϕρόνησαν περὶ θεοῦ προσέχοντες εἰδώλοις καὶ ἀδίκως ὤμοσαν ἐν δόλῳ καταϕρονήσαντες ὁσιότητος·

amphótera dè autoùs meteleúsetai tà díkaia, hóti kakō̂s ephrónēsan perì theoû proséchontes eidṓlois kaì adíkōs ṓmosan en dólōi kataphronḗsantes hosiótētos:

31
οὐ γὰρ ἡ τῶν ὀμνυμένων δύναμις, ἀλλ’ ἡ τῶν ἁμαρτανόντων δίκη ἐπεξέρχεται ἀεὶ τὴν τῶν ἀδίκων παράβασιν.

ou gàr hē tō̂n omnyménōn dýnamis, all’ hē tō̂n hamartanóntōn díkē epexérchetai aeì tḕn tō̂n adíkōn parábasin.