Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Zechariah 5:9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
9
καὶ ἦρα τοὺς ὀϕθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ δύο γυναῖκες ἐκπορευόμεναι, καὶ πνεῦμα ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν, καὶ αὗται εἶχον πτέρυγας ὡς πτέρυγας ἔποπος· καὶ ἀνέλαβον τὸ μέτρον ἀνὰ μέσον τῆς γῆς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ.

kaì ē̂ra toùs ophthalmoús mou kaì eîdon kaì idoù dýo gynaîkes ekporeuómenai, kaì pneûma en taîs ptéryxin autō̂n, kaì haûtai eîchon ptérygas hōs ptérygas épopos: kaì anélabon tò métron anà méson tē̂s gē̂s kaì anà méson toû ouranoû.