Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chroniques 28, 19

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
19
הַכֹּ֥ל בִּכְתָ֛ב מִיַּ֥ד יְהוָ֖ה עָלַ֣י הִשְׂכִּ֑יל כֹּ֖ל מַלְאֲכֹ֥ות הַתַּבְנִֽית׃ פ

hakò֥̇l bi̇kĕţá֛b miyȧ֥d yĕhwá֖h ʻála֣y hişĕ̂ki֑̇yl kò֖̇l malĕʼàkò֥wţ haţȧbĕniֽyţ׃ p