Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Rois 17, 17

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
17
וַיְהִ֗י אַחַר֙ הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה חָלָ֕ה בֶּן־הָאִשָּׁ֖ה בַּעֲלַ֣ת הַבָּ֑יִת וַיְהִ֤י חָלְיֹו֙ חָזָ֣ק מְאֹ֔ד עַ֛ד אֲשֶׁ֥ר לֹא־נֹֽותְרָה־בֹּ֖ו נְשָׁמָֽה׃

wayĕhi֗y ʼaẖar֙ hadĕ̇bári֣ym háʼé֔lėh ẖálá֕h bėn־háʼişá֖̇̌h bȧʻàla֣ţ habá֑̇yiţ wayĕhi֤y ẖálĕyòw֙ ẖázá֣q mĕʼò֔d ʻa֛d ʼàşě֥r lòʼ־nòֽwţĕráh־bò֖̇w nĕşá̌máֽh׃