Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Rois 17, 22

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
22
וַיִּשְׁמַ֥ע יְהוָ֖ה בְּקֹ֣ול אֵלִיָּ֑הוּ וַתָּ֧שָׁב נֶֽפֶשׁ־הַיֶּ֛לֶד עַל־קִרְבֹּ֖ו וַיֶּֽחִי׃

wayi̇şĕ̌ma֥ʻ yĕhwá֖h bĕ̇qò֣wl ʼéliyá֑̇hẇ waţá֧̇şá̌b neֽpeş̌־hayė֛led ʻal־qirĕbò֖̇w wayėֽẖiy׃