Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Rois 13, 2

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
2
וַיַּ֥עַשׂ הָרַ֖ע בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה וַ֠יֵּלֶךְ אַחַ֨ר חַטֹּ֜את יָרָבְעָ֧ם בֶּן־נְבָ֛ט אֲשֶׁר־הֶחֱטִ֥יא אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל לֹא־סָ֥ר מִמֶּֽנָּה׃

wayȧ֥ʻaş̂ hára֖ʻ bĕ̇ʻéyné֣y yĕhwá֑h wa֠yé̇lekĕ ʼaẖa֨r ẖatò̇֜ʼţ yárábĕʻá֧m bėn־nĕbá֛t ʼàşěr־heẖèti֥yʼ ʼeţ־yişĕ̂ráʼé֖l lòʼ־sá֥r mimėֽná̇h׃