Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Samuel 24, 14

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
14
וַיֹּ֧אמֶר דָּוִ֛ד אֶל־גָּ֖ד צַר־לִ֣י מְאֹ֑ד נִפְּלָה־נָּ֤א בְיַד־יְהוָה֙ כִּֽי־רַבִּ֣ים רַחֲמֹו וּבְיַד־אָדָ֖ם אַל־אֶפֹּֽלָה׃

wayò֧̇ʼmer dá̇wi֛d ʼel־gá֖̇d ẕar־li֣y mĕʼò֑d nipĕ̇láh־ná֤̇ʼ bĕyad־yĕhwáh֙ kiֽ̇y־rabi֣̇ym raẖàmòw ẇbĕyad־ʼádá֖m ʼal־ʼepòֽ̇láh׃