Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Samuel 24, 22

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
22
וַיֹּ֤אמֶר אֲרַ֨וְנָה֙ אֶל־דָּוִ֔ד יִקַּ֥ח וְיַ֛עַל אֲדֹנִ֥י הַמֶּ֖לֶךְ הַטֹּ֣וב בְּעַיְנֹו רְאֵה֙ הַבָּקָ֣ר לָעֹלָ֔ה וְהַמֹּרִגִּ֛ים וּכְלֵ֥י הַבָּקָ֖ר לָעֵצִֽים׃

wayò֤̇ʼmer ʼàra֨wĕnáh֙ ʼel־dá̇wi֔d yiqȧ֥ẖ wĕya֛ʻal ʼàdòni֥y hamė֖lekĕ hatò֣̇wb bĕ̇ʻayĕnòw rĕʼéh֙ habá̇qá֣r láʻòlá֔h wĕhamò̇rigi֛̇ym ẇkĕlé֥y habá̇qá֖r láʻéẕiֽym׃