Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Amos 6, 4

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
4
הַשֹּֽׁכְבִים֙ עַל־מִטֹּ֣ות שֵׁ֔ן וּסְרֻחִ֖ים עַל־עַרְשֹׂותָ֑ם וְאֹכְלִ֤ים כָּרִים֙ מִצֹּ֔אן וַעֲגָלִ֖ים מִתֹּ֥וךְ מַרְבֵּֽק׃

haşòֽ̇̌kĕbiym֙ ʻal־mitò֣̇wţ şé̌֔n ẇsĕruẖi֖ym ʻal־ʻarĕşò̂wţá֑m wĕʼòkĕli֤ym ká̇riym֙ miẕò̇֔ʼn waʻàgáli֖ym miţò֥̇wkĕ marĕbéֽ̇q׃