Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Exode 1, 10

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
10
הָ֥בָה נִֽתְחַכְּמָ֖ה לֹ֑ו פֶּן־יִרְבֶּ֗ה וְהָיָ֞ה כִּֽי־תִקְרֶ֤אנָה מִלְחָמָה֙ וְנֹוסַ֤ף גַּם־הוּא֙ עַל־שֹׂ֣נְאֵ֔ינוּ וְנִלְחַם־בָּ֖נוּ וְעָלָ֥ה מִן־הָאָֽרֶץ׃

há֥báh niֽţĕẖakĕ̇má֖h lò֑w pėn־yirĕbė֗h wĕháyá֞h kiֽ̇y־ţiqĕre֤ʼnáh milĕẖámáh֙ wĕnòwsa֤p gȧm־hẇʼ֙ ʻal־şò֣̂nĕʼé֔ynẇ wĕnilĕẖam־bá֖̇nẇ wĕʻálá֥h min־háʼáֽreẕ׃